Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility OCHRONA ŚRODOWISKA | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydział: 
Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii
Rodzaj studiów: 
Stacjonarne
Typ studiów: 
inżynierskie

Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku)

 

 

 

 

Opis kierunku

W obliczu kryzysu klimatycznego, przyszłością są zawody związane z ochroną środowiska. Koncentrując się na naturze – działania całych jednostek, firm i społeczności będą uwzględniać zmniejszanie śladu węglowego oraz dbanie o bioróżnorodność. Konsumenci częściej sięgną po produkty, wytworzone w sposób zrównoważony i ekologiczny. Wzrośnie też wykorzystanie ekoenergii, pochodzącej z odnawialnych źródeł.

Projektuj ekologiczne rozwiązania. Analizuj branże pod kątem stosowania zrównoważonych rozwiązań i doradzaj rozwiązania, które nie mają negatywnego wpływu na naszą planetę.

 

 

Program  studiów inżynierskich, poza przedmiotami podstawowymi (matematyka, chemia i fizyka), obejmuje treści kształcenia  w zakresie nauk przyrodniczych, organizacji ochrony  przyrody i środowiska,  gospodarki odpadami komunalnymi, rozpoznawania, programowania i monitorowania zagrożeń dla środowiska, nowych technologii  w ochronie środowiska, w tym biotechnologicznych, aspektów prawnych i ekonomicznych, edukacji ekologicznej.

Kierunek  o profilu ogólnoakademickim wyróżnia przede  wszystkim  możliwość zdobycia wiedzy specjalistycznej z zakresu ochrony i kształtowania środowiska.  Szeroki profil kształcenia, oparty o profesjonalnie prowadzone wykłady  oraz ćwiczenia (w nowocześnie wyposażonych la-boratoriach), wzbogacony jest  zajęciami terenowymi realizowanymi w uznanych przedsiębiorstwach,  wyjazdami studyjnymi,    praktyką zawodową oraz programem ERASMUS. Uzyskane wykształcenie jest elitarne. Rzetelna wiedza i umiejętności zawodowe pozwalają naszym absolwentom z powodzeniem sprostać konkurencji na krajowym i europejskim rynku pracy, jak również przygotowani są  do uczestniczenia w pracach naukowo-badawczych.

Program studiów

Informacje rekrutacyjne

 • Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA Z ASTRONOMIĄ, GEOGRAFIA, MATEMATYKA
 • Skala punktowa - 0-100 punktów
 • Minimalny próg punktowy (studia stacjonarne) - 30 punktów
 • Maksymalna liczba punktów:
  • laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Ekologicznej, Geograficznej, Matematycznej, Nautologicznej lub Wiedzy Ekologicznej
  • laureaci konkursu: „Zielone Dyplomy”
 • Limit przyjęć – 35 osób
 • Początek zajęć – semestr zimowy

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent powinien posiadać ogólną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych oraz technicznych, rolniczych lub leśnych i umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Powinien rozumieć i umieć analizować procesy dokonujące się w przyrodzie oraz wpływ człowieka na środowisko. Powinien znać podstawowe zagadnienia technologiczne,  rolnicze lub leśne istotne dla ochrony środowiska oraz kierować się w swoich działaniach zasadami zrównoważonego rozwoju. Absolwent winien znać podstawowe procesy technologiczne – w szczególności procesy przyjazne środowisku, a także posiadać umiejętność prowadzenia prac laboratoryjnych oraz organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk takiej pracy.

Perspektywy po studiach

 • Przedsiębiorstwa zajmujące się ochroną środowiska
 • Instytucje administracji państwowej i samorządowej
 • Jednostki naukowo-badawcze
 • Firmy doradcze, eksperckie
 • Instytucje finansujące działania związane z ochroną środowiska
 • Prowadzenie własnego biznesu

 

WYDZIAŁY