Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility OCHRONA ŚRODOWISKA | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydział: 
Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii
Rodzaj studiów: 
Stacjonarne
Typ studiów: 
magisterskie

Czas trwania: 3 semestry (1,5 roku)

 

 

 

Opis kierunku

Studenci kontynuujący lub podejmujący naukę na drugim stopniu kierunku Ochrona środowiska  uzyskują wszechstronną wiedzę m.in. z zakresu: mikrobiologii środowiska, ekotoksykologii,  ochrony przyrody i zarządzania jej zasobami,  waloryzacji przyrodniczej, ochrony powietrza i wód, ochrony i kształtowania zasobów glebowych, rekultywacji terenów zdegradowanych, biogeochemii środowiska, monitoringu i ocen środowiskowych, wiedzy prawno-ekonomicznej, planowania przestrzennego. Wybrane przedmioty realizowane są w języku angielskim.

Kierunek  o profilu ogólnoakademickim wyróżnia przede  wszystkim  możliwość zdobycia wiedzy specjalistycznej z zakresu ochrony i kształtowania środowiska.  Szeroki profil kształcenia, oparty o profesjonalnie prowadzone wykłady  oraz ćwiczenia (w nowocześnie wyposażonych laboratoriach), wzbogacony jest  zajęciami terenowymi realizowanymi w uznanych przedsiębiorstwach,  wyjazdami studyjnymi,    praktyką zawodową oraz programem ERASMUS. Uzyskane wykształcenie jest elitarne. Rzetelna wiedza i umiejętności zawodowe pozwalają naszym absolwentom z powodzeniem sprostać konkurencji na krajowym i europejskim rynku pracy, jak również przygotowani są  do uczestniczenia w pracach naukowo-badawczych.

Program studiów

Informacje rekrutacyjne

Zasady przyjmowania kandydatów na studia drugiego stopnia:

  • 90% limitu miejsc wypełnią absolwenci kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia,
  • uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy, weryfikujących efekty uczenia się określone dla danego kierunku studiów I stopnia,
  • kwalifikacja na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy ma również zastosowanie w przypadku, gdy brak jest absolwentów kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia,
  • dziekan może podjąć decyzję o nieweryfikowaniu efektów uczenia się, w tym jeśli kandydat osiągnął na innym kierunku co najmniej 70% zakładanych efektów uczenia się dla danego kierunku studiów I stopnia.

 

Zagadnienia na egzamin wstępny

 

Rozmowa kwalifikacyjna dla absolwentów kierunków niepokrewnych – dla każdego kierunku określone są zagadnienia dostępne na stronie Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii www.up.poznan.pl/wr

 

Limit przyjęć na studia stacjonarne: 30 osób

 

Początek zajęć: semestr letni

 

Perspektywy po studiach

  • Przedsiębiorstwa zajmujące się ochroną środowiska
  • Instytucje administracji państwowej i samorządowej
  • Jednostki naukowo-badawcze
  • Firmy doradcze, eksperckie
  • Instytucje finansujące działania związane z ochroną środowiska
  • Prowadzenie własnego biznesu

 

WYDZIAŁY