ROLNICTWO

Wersja do wydrukuWersja do wydruku
Wydział: 
Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii
Rodzaj studiów: 
Stacjonarne
Niestacjonarne
Typ studiów: 
inżynierskie

Specjalności kształcenia: agronomia, hodowla roślin i nasiennictwo, ochrona roślin

Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku) – stacjonarne, 8 semestrów (4 lata) – niestacjonarne

Opis kierunku

Program studiów, poza przedmiotami podstawowymi (matematyka, fizyka i chemia), obejmuje treści kształcenia w zakresie szeroko rozumianej agronomii, hodowli i nasiennictwa oraz ochrony roślin, a także aspekty technologiczne, ekologiczne i ekonomiczno-społeczne z zakresu rolnictwa.

Zajęcia na kierunku prowadzą wybitni specjaliści, dlatego Rolnictwo na naszym Uniwersytecie należy do wiodących w kraju. Absolwent jest dobrze przygotowany do sprawnego poruszania się na ryku pracy związanego z branżą rolniczą oraz kontynuowania i poszerzania swojej wiedzy na kolejnych etapach studiów. Zajęcia dydaktyczne i praktyczne odbywają się w nowocześnie wyposażonych laboratoriach oraz na polach Zakładów Doświadczalnych Uniwersytetu. Ponadto do udziału w wykładach i seminariach zapraszani są eks-perci z firm  związanych z rolnictwem. Szeroki profil kształcenia  wzbogacany jest  zajęciami terenowymi, praktyką zawodową oraz programem ERASMUS.

Program studiów

Informacje rekrutacyjne

 • Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA, CHEMIA, INFORMATYKA, MATEMATYKA
 • Skala punktowa - 0-100 punktów
 • Minimalny próg punktowy dla studiów stacjonarnych - 30 punktów
 • Maksymalna liczba punktów:

laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Informatycznej, Matematycznej, Wiedzy i Umiejętności Rolniczych,

laureaci konkursów: „Zielone Dyplomy” i F. Schumana „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca”

 • Limit przyjęć dla studiów stacjonarnych – 60 osób
 • Początek zajęć – semestr zimowy
 • Zajęcia na studiach niestacjonarnych – soboty i niedziele
 • Odpłatność za studia niestacjonarne – 1700 zł/semestr

Sylwetka absolwenta

Absolwent jest specjalistą w zakresie technologii produkcji rolniczej, zwłaszcza roślinnej oraz posiada praktyczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Posiada podstawową wiedzę biologiczno-chemiczną i ekologiczną, znajomość ekonomiki, organizacji i zarządzania produkcją oraz funkcjonowania infrastruktury rolniczej. Jest przygotowany do podjęcia pracy w administracji rolnej, usługach i doradztwie rolniczym. Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem, doradztwie rolniczym, przedsiębiorstwach zajmujących się skupem i obrotem produktów roślinnych, a także do prowadzenia gospodarstw rolniczych posiadających dział ogrodnictwa i produkcji zwierzęcej.

Perspektywy po studiach

 • Gospodarstwa rolne
 • Koncerny fitofarmaceutyczne
 • Koncerny nawozowe
 • Firmy z branży produkcji materiału siewnego i hodowli roślin
 • Dystrybutorzy środków ochrony roślin, nawozów i materiału siewnego
 • Doradztwo rolnicze
 • Prowadzenie działalności gospodarczej związanej  z usługami, handlem i produkcją rolną
 • Administracja państwowa i samorządowa (rolnictwo)