Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility INŻYNIERIA OCHRONY KLIMATU | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

INŻYNIERIA OCHRONY KLIMATU

Wydział: 
Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej
Rodzaj studiów: 
Stacjonarne
Typ studiów: 
inżynierskie

Czas trwania studiów: 7 semestrów (3,5 roku)

Opis kierunku

W czasie zmiany klimatu potrzebujemy nie tylko decyzji i funduszy, ale przede wszystkim ludzi, którzy będą dysponować wiedzą i umiejętnościami, które pozwolą na skuteczne działania w kierunku ochrony klimatu i adaptacji do nowych warunków pogodowych. Wzrastająca  temperatura, a także coraz częstsze i dotkliwsze ekstremalne zjawiska pogodowe (np. susze, opady nawalne etc.) to m. in. wyzwania dla gospodarki wodnej zarówno w miastach, jak i na terenach pozamiejskich, rolnictwa a także leśnictwa. Należy tu też pamiętać o wysiłkach, które służą ochronie klimatu m.in. poprzez konwersję źródeł energii na nieemisyjne a także polityce związanej z ochrona ekosystemów w nowych warunkach klimatycznych, które wymoże zmiana klimatu.

Obecnie na rynku pracy nie ma specjalistów, którzy w całościowy sposób rozumieliby przyczyny oraz skutki zmiany klimatu a jednocześnie dysponowali wiedzą inżynierską, które pozwolą zarówno na ochroną klimatu, jak i adaptację do nowych warunków pogodowych. Ten kierunek jako jedyny w Polsce wypełnia lukę edukacyjną oferując zestaw unikalnych i niezwykle potrzebnych kompetencji na rynku pracy. Należy tu wspomnieć, że np. Europejski Zielony Ład to program inwestycyjnych, który zaprojektowany najbliżej dziesięciolecia będzie nadawać kierunek zmianom zarówno w naszym środowisku, jak i gospodarce tworząc przestrzeń, w której ludzie dysponujący opisanymi powyżej wiedzą i umiejętnościami nie tylko znajdą zatrudnienie, ale także będą mogli realizować własne plany jako prywatni przedsiębiorcy. Innymi słowy,  ochrona i dostosowanie do zmiany klimatu to działania charakterze cywilizacyjnym, które muszą być zrealizowane przez ludzi dobrze rozumiejących funkcjonowanie środowiska jednocześnie zdolnych do skutecznego działania przestrzeni gospodarczej.

Zmiana klimatu, poprzez modyfikację pogody, już tworzy nową rzeczywistość, która wymaga zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu gospodarki, ale także będzie kształtować nową przestrzeń do powstania przedsięwzięć gospodarczych, które będą wpisywać się w nowe warunku klimatyczne. Dlatego absolwenci Inżynierii Ochrony Klimatu będą przygotowani do pracy  w ramach szeroko pojętej adaptacji i ochrony klimatu.

Odpowiednie przygotowanie przyrodnicze i inżynierskie, które uzyska student na tym kierunku pozwoli na skuteczne oraz elastycznie dostosowywanie do ciągle zmieniających się warunków na rynku pracy. Jednocześnie innowacyjny charakter zdobytego wykształcenia  stworzy możliwość samodzielnej realizacji własnej ścieżki rozwoju absolwentów tego kierunku.

Wiedza na temat procesów zachodzących zarówno atmosferze, jak i w środowisku oraz rozumienie funkcjonowania różnych działów zarządzania środowiskiem tworzą fundamenty niezbędne do np. takich umiejętności jak oszacowanie śladu wodnego i węglowego przedsiębiorstwa czy wykorzystanie narzędzi inżynierskich służących dostosowaniu gospodarki do nowych wymogów związanych zarówno z ochroną klimatu, jak adaptacją.

Program studiów

Informacje rekrutacyjne

  • Przedmioty kierunkowe:  BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA Z ASTRONOMIĄ, GEOGRAFIA, INFORMATYKA, MATEMATYKA
  • Skala punktowa - 0-100 punktów
  • Minimalny próg punktowy - 30 punktów
  • Maksymalna liczba punktów:
    • laureaci i finaliści olimpiad: Chemicznej, Fizycznej, Geograficznej, Informatycznej, Matematycznej
  • Limit przyjęć  na studia stacjonarne – 40 osób
  • Początek zajęć – semestr zimowy

Sylwetka absolwenta

Absolwenci kierunku zdobędą wiedzę i umiejętności dotyczące m.in.: przyczyn zmian klimatycznych oraz ich skutków dla gospodarki, środowiska i społeczeństwa w skali lokalnej i globalnej; strategii i technik sposobów przeciwdziałania dalszym zmianom klimatu; zasad gospodarki rolnej i leśnej jako podstawy ich funkcjonowania w warunkach zmieniającego się klimatu; biologicznych, biotechnicznych i technicznych działań zmniejszających negatywne skutki zmian klimatycznych, w tym odnawialne źródła energii, czy ekologiczne budownictwo; efektywnego gospodarowania i zarządzania zasobami środowiska w tym zasobami wodnymi w miastach i w krajobrazie rolniczym.

Perspektywy po studiach

Absolwenci kierunku będą mogli podjąć pracę w firmach zajmujących się audytem (oceną) skuteczności planów i strategii adaptacji i przeciwdziałania zmianie klimatu; przedsiębiorstwa projektowych i wykonawczych zajmujących się pracami inżynieryjnymi w zakresie kształtowania i zarządzaniem środowiskiem; jednostkach administracji i zarządach instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie zasobów środowiska.

 

WYDZIAŁY