Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility INŻYNIERIA ŚRODOWISKA | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Wydział: 
Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej
Rodzaj studiów: 
Stacjonarne
Niestacjonarne
Typ studiów: 
inżynierskie

Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku) – stacjonarne, 8 semestrów (4 lata) – niestacjonarne

 

Opis kierunku

Dziś priorytetem jest ochrona środowiska naturalnego, dlatego gospodarka będzie coraz bardziej zorientowana na świadome i zrównoważone korzystanie z zasobów, wspierając energetykę przyszłości. To sprawia, że przed systemami melioracyjnymi, wodociągowymi, kanalizacyjnymi, czy przed instalacjami oczyszczającymi stawiane są coraz bardziej wyśrubowane normy. Celem jest stworzenie gospodarki o obiegu zamkniętym, gdzie zasoby są wykorzystywane najdłużej jak się da. Kształcimy inżynierów przyszłości. Projektuj innowacyjne systemy. Badaj i usprawniaj funkcjonowanie tych istniejących. Dbaj o niezbędne zasoby dla przyszłych pokoleń.

 

 

Studia inżynierskie na tym kierunku przygotują do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji systemów melioracyjnych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, urządzeń i budowli wodnych, składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków, instalacji wewnętrznych budynków, zabezpieczeń przed zagrożeniami powodzią i suszą, a także regulacji cieków.

Kierunek ten wyróżnia możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w dziedzinie inżynierii środowiska. Szczególny nacisk kładziony jest na wszystkie aspekty działań inżynierskich – projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych, związanych z kształtowaniem zasobów wodnych, z zachowaniem standardów środowiskowych. Połączenie wiedzy i umiejętności inżynierskich z wiedzą i wrażliwością na środowisko, stanowi o unikalności tego kierunku. Po odbyciu praktyki absolwent może się ubiegać o uprawnienia budowlane w zakresie inżynierii hydrotechnicznej, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Program studiów

Informacje rekrutacyjne

 • Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA Z ASTRONOMIĄ, GEOGRAFIA, INFORMATYKA, MATEMATYKA
 • Skala punktowa - 0-100 punktów
 • Minimalny próg punktowy - 30 punktów
 • Maksymalna liczba punktów:
  • laureaci i finaliści olimpiad: Chemicznej, Fizycznej,  Informatycznej, Matematycznej, Wiedzy Ekologicznej, Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w zakresie „ochrony i inżynierii środowiska" lub Wiedzy Technicznej
 • Limit przyjęć  na studia stacjonarne – 75 osób
 • Początek zajęć – semestr zimowy
 • Zajęcia na studiach niestacjonarnych – soboty i niedziele
 • Odpłatność za studia niestacjonarne – 1700 zł/semestr

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów powinien posiadać wiedzę z zakresu podstaw nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem norm prawnych i etycznych. W szczególności powinien: posiadać wiedzę z zakresu inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego; posiadać umiejętności rozwiązywania problemów o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska oraz mieć wykształcone poczucie odpowiedzialności za swoje działania. Absolwent studiów powinien być przygotowany do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i obiektów technicznych, w tym do badań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń.

Perspektywy po studiach

 • Administracja publiczna, usługi komunalne (specjalista ds. gospodarki wodnej, melioracji, środowiska)
 • Biura projektowe
 • Przedsiębiorstwa wykonawczo-budowlane i instalacyjne oraz usługi budowlane
 • Instytucje związane z zarządzaniem środowiskiem (np. akredytowany weryfikator środowiska)
 • Ośrodki badań i kontroli środowiska
 • Firmy konsultingowe

 

WYDZIAŁY