ZOOTECHNIKA

Wersja do wydrukuWersja do wydruku
Wydział: 
Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
Rodzaj studiów: 
Stacjonarne
Niestacjonarne
Typ studiów: 
inżynierskie

Specjalności kształcenia: hodowla zwierząt, ekologiczny chów zwierząt, hodowla zwierząt wolno żyjących i amatorskich

Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku) – stacjonarne, 8 semestrów (4 lata) – niestacjonarne,

Opis kierunku

Studenci podejmujący studia inżynierskie na kierunku zootechnika zdobywają wiedzę z zakresu hodowli i produkcji zwierzęcej, a także niezbędne wiadomości dotyczące produkcji roślinnej, uzupełnione informacja-mi ekonomiczno-społecznymi i organizacyjnymi oraz zagadnieniami związanymi z ochroną przyrody i środowiska naturalnego. Studia pierwszego stopnia realizowane są na trzech specjalnościach: hodowla zwierząt, hodowla zwierząt wolnożyjących i amatorskich, ekologiczny chów zwierząt.

Program studiów

Informacje rekrutacyjne

 • Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA, CHEMIA, MATEMATYKA
 • Skala punktowa - 0-100 punktów
 • Minimalny próg punktowy - 30 punktów
 • Maksymalna liczba punktów:
  • laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Matematycznej, Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Młodych Producentów Rolnych
  • laureaci konkursu: F. Schumana „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca”
 • Limit przyjęć  na studia stacjonarne – 120 osób
 • Początek zajęć – semestr zimowy
 • Zajęcia na studiach niestacjonarnych – przeważnie piątki, soboty i niedziele
 • Odpłatność za studia niestacjonarne – 1600 zł/semestr

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada gruntowną wiedzę z zakresu chowu i hodowli zwierząt, oceny surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego, podstaw produkcji roślinnej, projektowania produkcji, organizacji pracy w przedsiębiorstwie rolniczym, kierowania zespołami ludzkimi, prowadzenia gospodarstwa oraz podstaw prawa w zakresie działalności gospodarczej. Absolwent jest przygotowany do pracy w: administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem, doradztwie rolniczym, nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych, przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt oraz surowcami i produktami pochodzenia zwierzęcego, a także do prowadzenia gospodarstw rolniczych.

Perspektywy po studiach

 • Jednostki prowadzące chów i hodowlę zwierząt
 • Jednostki rządowe i samorządowe związane z rolnictwem
 • Doradztwo rolnicze
 • Wytwórnie pasz
 • Jednostki nadzoru hodowlanego
 • Służby inseminacyjne
 • Przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem zwierząt oraz surowcami i produktami pochodzenia zwierzęcego