Komunikat o błędzie

Nie udało się utworzyć pliku.

Ekonomia i rachunkowość w agrobiznesie

„Ekonomia i rachunkowość w agrobiznesie” to moduł ogólnouczelniany realizowany przez Wydział Ekonomiczno-Społeczny  Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jako kurs dokształcający w ramach projektu: Zintegrowany Program Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na rzecz Innowacyjnej Wielkopolski.

 

 

Cel kursu: poszerzenie wykształcenia oraz podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie ekonomii i finansów absolwentów naszej Uczelni.

 

Program: zawiera wiedzę specjalistyczną w zakresie praktycznych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze  agrobiznesu.

 

Uczestnicy: kurs adresowany jest do studentów ostatniego roku studiów I i II stopnia na wszystkich kierunkach kształcenia prowadzonych w UPP. 

 

Zakres tematyczny: obejmuje zagadnienia wprowadzające nt. gospodarki i gospodarowania, systemu finansowego oraz specyfiki gospodarki żywnościowej, głównych kierunków ewolucji oraz uwarunkowań jej rozwoju, aplikowanie o dotacje unijne oraz zarządzanie projektami unijnymi (przygotowanie wniosków, rozliczanie projektów), formy opodatkowania dochodu osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,  obowiązkowe ewidencje podatkowe mikro, małych i średnich podmiotów w programach finansowo-księgowych, opodatkowanie gospodarstw i przedsiębiorstw rolnych, podatki od działów specjalnych i podatek VAT w rolnictwie, problematykę decyzji finansowych w rozwoju przedsiębiorstw, finansowania działalności gospodarczej przez instytucje pożyczkowe i kredytowe komercyjne i niekomercyjne, umiejętności przygotowania wniosku o dotację ze środków publicznych unijnych i krajowych, kredyt, pożyczkę, leasing, faktoring, itp.

 

W prowadzeniu zajęć wykorzystywane będzie specjalistyczne oprogramowanie informatyczne:   eWniosekPlus,  iBiznesPlan oraz wybrane programy z rodziny E-BizCom Programy.

 

Kurs dla studentów UPP jest bezpłatny – koszty pokrywane są w ramach Projektu.

 

Potwierdzenie ukończenia kursu: świadectwo ukończenia kursu uzupełniającego kształcenie.

Jednostka organizująca: Wydział Ekonomiczno-Społeczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28, tel./fax 61 846-6744, www.wes.up.poznan.pl

 

Zajęcia wykładowe prowadzone będą w budynku Rektoratu UPP oraz w podmiotach współpracujących

Czas trwania i system prowadzenia zajęć: kurs prowadzony będzie w dwóch cyklach po 10 zjazdów: pierwszy w semestrze zimowym, drugi w semestrze letnim roku akademickiego 2020/21.

Rozpoczęcie rekrutacji – planowany termin uruchomienia rejestracji elektronicznej: 1 września 2020

Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2020 lub marzec 2021

Przewidywany termin zakończenia zajęć: styczeń 2021 lub maj 2021

Warunkiem przyjęcia na kurs jest posiadanie statusu studenta ostatniego roku studiów I lub II stopnia prowadzonych w UPP oraz podpisanie przez uczestnika zgłoszenia uczestnictwa w kursie.

Liczba miejsc na jest ograniczona. Limit przyjęć wynosi 100 osób. O przyjęciu kandydata decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszelkie odwołania dotyczące przyjęcia na kurs można składać do Koordynatorów.

Warunkiem ukończenia kursu jest uczęszczanie na zajęcia oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów na wymaganym poziomie. Ocena końcowa na świadectwie ukończenia kursu będzie ustalana na podstawie wyników uzyskanych z poszczególnych przedmiotów.

Realizacja kursu uzależniona jest od sytuacji epidemicznej (COVID-19) – nie wyklucza się częściowego lub całkowitego nauczania na odległość (on-line).

 

Informacje nt. kursu: 

www.up.poznan.pl

 

Koordynatorzy: dr Anna Bieniasz, pok. 608, tel. 61 846 60 92, e-mail: anna.bieniasz@up.poznan.pl

                              dr Paweł Siemiński, pok. 516 , tel. 61 8487090, e-mail: projekt-era@up.poznan.pl

 

Rekrutacja online jest możliwa w zakładce Kandydat - Rejestracja online  

 

 

        

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Leśny i Technologii
Drewna
Wydział Medycyny
Weterynaryjnej
i Nauk
o Zwierzętach
Wydział Nauk
o Żywności
i Żywieniu
Wydział Inżynierii
Środowiska
i Inżynierii Mechanicznej
Wydział
Ekonomiczny