Ekonomia i rachunkowość w agrobiznesie

„Ekonomia i rachunkowość w agrobiznesie” to moduł ogólnouczelniany realizowany przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jako kurs dokształcający w ramach projektu: Zintegrowany Program Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na rzecz Innowacyjnej Wielkopolski.

 

 

Cel kursu: poszerzenie wykształcenia oraz podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie ekonomii i finansów absolwentów naszej Uczelni.

 

Program: zawiera wiedzę specjalistyczną w zakresie praktycznych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze  agrobiznesu.

 

Uczestnicy: kurs adresowany jest do studentów ostatniego roku studiów I i II stopnia na wszystkich kierunkach kształcenia prowadzonych w UPP. 

 

Zakres tematyczny: obejmuje zagadnienia wprowadzające nt. gospodarki i gospodarowania, systemu finansowego oraz specyfiki gospodarki żywnościowej, głównych kierunków ewolucji oraz uwarunkowań jej rozwoju, aplikowanie o dotacje unijne oraz zarządzanie projektami unijnymi (przygotowanie wniosków, rozliczanie projektów), formy opodatkowania dochodu osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,  obowiązkowe ewidencje podatkowe mikro, małych i średnich podmiotów w programach finansowo-księgowych, opodatkowanie gospodarstw i przedsiębiorstw rolnych, podatki od działów specjalnych i podatek VAT w rolnictwie, problematykę decyzji finansowych w rozwoju przedsiębiorstw, finansowania działalności gospodarczej przez instytucje pożyczkowe i kredytowe komercyjne i niekomercyjne, umiejętności przygotowania wniosku o dotację ze środków publicznych unijnych i krajowych, kredyt, pożyczkę, leasing, faktoring, itp.

 

 

Kurs dla studentów UPP jest bezpłatny – koszty pokrywane są w ramach Projektu.

 

Potwierdzenie ukończenia kursu: świadectwo ukończenia kursu uzupełniającego kształcenie.

 

Jednostka organizująca: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28, tel./fax 61 846-6744, www.wes.up.poznan.pl

 

Czas trwania i system prowadzenia zajęć:

Rozpoczęcie rekrutacji – 1 lutego 2021 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć: marzec 2021 r.

Przewidywany termin zakończenia zajęć: czerwiec 2021 r.

 

Warunkiem przyjęcia na kurs jest posiadanie statusu studenta ostatniego roku studiów I lub II stopnia prowadzonych w UPP oraz podpisanie przez uczestnika zgłoszenia uczestnictwa w kursie.

 

Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu kandydata decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Wszelkie odwołania dotyczące przyjęcia na kurs można składać do Koordynatorów.

 

Warunkiem ukończenia kursu jest uczęszczanie na zajęcia oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów na wymaganym poziomie. Ocena końcowa na świadectwie ukończenia kursu będzie ustalana na podstawie wyników uzyskanych z poszczególnych przedmiotów.

 

Realizacja kursu uzależniona jest od sytuacji epidemicznej (COVID-19) – nie wyklucza się częściowego lub całkowitego nauczania na odległość (on-line).

 

 Informacje nt. kursu: www.wes.up.poznan.pl.

 

 

Koordynatorzy:    dr Anna Bieniasz, pok. 608, tel. 61 846 60 92, e-mail: anna.bieniasz@up.poznan.pl(link sends e-mail)

                              dr Paweł Siemiński, pok. 516 , tel. 61 8487090, e-mail: projekt-era@up.poznan.pl(link sends e-mail)

 

Rekrutacja online jest możliwa w zakładce Kandydat - Rejestracja online