Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Otwarcie Uniwersyteckiego Centrum Dobrostanu i Zdrowia Zwierząt – nowa era badań | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Otwarcie Uniwersyteckiego Centrum Dobrostanu i Zdrowia Zwierząt – nowa era badań

Dziesięć miesięcy po symbolicznym wmurowaniu kamienia węgielnego Uniwersyteckie Centrum Dobrostanu i Zdrowia Zwierząt zostało oficjalnie otwarte. To początek nowej ery badań na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (UPP), która połączy naukowców z różnych dziedzin, umożliwiając przenikanie się kompetencji i współpracę z przemysłem na najwyższym światowym poziomie.  

 

 

 

Centrum Dobrostanu i Zdrowia Zwierząt to nowoczesny budynek wraz z zaawansowanym wyposażeniem, którego realizacja była możliwa dzięki finansowemu wsparciu Urzędu   Marszałkowskiego w ramach funduszy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki. Inwestycja została zrealizowana pod nazwą „Centrum kliniczne B+R medycyny i hodowli zwierząt oraz ochrony klimatu”. 

 

Nowe Centrum to nowoczesna siedziba Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UPP o łącznej powierzchni całkowitej 1865 m2 i kubaturze prawie 9 tys. m3. Dwukondygnacyjny budynek został starannie zaprojektowany, mając na celu prowadzenie badań z zakresu nauk biologicznych, zootechniki, weterynarii, a także badań przedklinicznych i translacyjnych, stając się tym samym jednym z najlepszych tego typu miejsc badawczych w Polsce. Jego konstrukcja została precyzyjnie dostosowana do potrzeb badań naukowych, umożliwiając skuteczną realizację celów badawczych poprzez ergonomiczne układy pomieszczeń, laboratoria wyposażone w zaawansowany technologicznie sprzęt oraz nowoczesne udogodnienia techniczne. To nie tylko budynek, lecz strategiczne narzędzie wspierające rozwój nauki poprzez stworzenie inspirującego i funkcjonalnego środowiska badawczego. 

 

„Realizacja tej inwestycji nie tylko podniesie prestiż naszej uczelni, lecz także zwiększy potencjał badawczy i innowacyjny w kluczowych obszarach. Mamy świadomość, jak istotne są badania nad dobrostanem zwierząt, ochroną klimatu oraz chorobami cywilizacyjnymi ludzi i zwierząt. Dlatego też, Uniwersyteckie Centrum Dobrostanu i Zdrowia Zwierząt stanie się miejscem, gdzie rodzą się innowacyjne pomysły, prowadzone są badania na światowym poziomie, a nauka przekłada się na praktyczne rozwiązania. Chcemy być liderem nie tylko w dziedzinie nauk przyrodniczych, ale także prekursorem zmian społecznych. Nasze zaangażowanie w tematykę dobrostanu zwierząt, ochrony klimatu i zdrowia publicznego to nasza odpowiedź na wyzwania współczesnego świata” – mówił podczas otwarcia prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

 

Innowacyjność zrealizowanego projektu, polega także na stworzeniu infrastruktury integrującej naukowców reprezentujących różne dziedziny i dyscypliny nauki. Badacze z obszarów zootechniki, biologii, weterynarii, medycyny, biotechnologii, nauk o zdrowiu i wielu innych będą mieli możliwość prowadzenia prac badawczo-rozwojowych na najwyższym światowym poziomie. Projekt zapewni również współpracę z różnymi gałęziami przemysłu, które są głównym źródłem generowania wyzwań stawianych przed nauką i naukowcami we współczesnym świecie. 

 

Innowacyjne i interdyscyplinarne badania 

Główne obszary badań prowadzonych w Centrum obejmować będą między innymi dobrostan zwierząt, opracowywanie nowych suplementów i dodatków paszowych, które będę zapobiegać negatywnym skutkom chowu i hodowli na środowisko naturalne oraz produkcję żywności pochodzenia zwierzęcego. Projekt skupi się także na tworzeniu nowoczesnych technologii medycznych i weterynaryjnych dotyczących diagnostyki, obrazowania molekularnego, chorób cywilizacyjnych, nowotworowych, populacyjnych, neurodegeneracyjnych oraz immunologicznych. Podejmowane badania pozwolą na opracowanie produktów, usług i nowych technologii związanych z profilaktyką, diagnostyką i terapią chorób cywilizacyjnych oraz chorób rzadkich. 

 

Kluczowe działania projektu obejmują: 

  • stworzenie nowoczesnej i innowacyjnej infrastruktury badawczo – rozwojowej służącej prowadzeniu badań naukowych na światowym poziomie; 

  • umożliwienie prowadzenia interdyscyplinarnych prac badawczych w zakresie dobrostanu zwierząt, ochrony klimatu, chorób cywilizacyjnych ludzi i zwierząt przy współpracy z naukowymi ośrodkami w regionie, kraju i Unii Europejskiej; 

  • zapewnienie dostępności do wysokiej jakości ośrodka badawczego dla otoczenia społeczno – gospodarczego; 

  • przygotowanie i profesjonalizację kadr, co pozwoli na skuteczniejsze realizowanie celów badawczych, poprzez udoskonalenie umiejętności i kompetencji pracowników. 

 

Wybrane tematy badawcze planowane do realizacji: 

  • Opracowanie nowych technologii oraz dodatków paszowych pozwalających na maksymalne ograniczenie wpływu produkcji zwierzęcej na środowisko. 

  • Identyfikacja biomarkerów genetycznych i molekularnych w diagnostyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych. Identyfikacja podstawowych mechanizmów zaangażowanych. 

  • Opracowanie skutecznych diet/dodatków i suplementów diet zwalczających i/lub zapobiegających schorzeniom u zwierząt, poprzez doprowadzenie do homeostazy organizmu. 

  • Nowe metody ochrony zdrowia zwierząt uwzględniające wpływ ich pochodzenia i chorób na dziedziczenie cech jakościowych, wytypowanie ścieżek sygnałowych modulowanych przez diety, dobór diety do indywidualnych cech zwierzęcia (badania nutrigenomiczne). 

 

Integralną częścią projektu jest budynek doświadczalny realizowany również na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w Rolniczym Gospodarstwie Doświadczalnym w Brodach, w którym znajdzie się centrum pomiaru emisji gazów cieplarnianych produkowanych przez zwierzęta oraz opracowywania metod przeciwdziałania negatywnym wpływom emisji na środowisko naturalne.  

 

Centrum usług dla przemysłu i społeczeństwa  

Centrum ma łączyć w sobie funkcje jednostki badawczej, jak również świadczącej usługi dla przemysłu i społeczeństwa. „Planujemy prowadzić badania dotyczące zachowania zdrowia zwierząt, w tym zagadnień obejmujących otyłość oraz powiązane z nią choroby i zaburzenia metaboliczne w szczególnym ukierunkowaniu na zwierzęta domowe i gospodarskie, jak również próby opracowania nowych suplementów czy leków dla zwierząt. Badania te wychodzą naprzeciw potrzebom społecznym zarówno naszego regionu, jak i kraju, ponieważ ich tematyka wpisana jest w program Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (RIS) oraz w Krajowy Program Badań (KPB).  

 

Unikalność przedsięwzięcia stanowi skoncentrowanie badań obejmujących wszelkie aspekty hodowli, chowu, utrzymania oraz zdrowia zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania dobrostanu i ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne, w tym klimat” – podsumowuje prof. dr hab. Małgorzata Szumacher, dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach. 

 

Najnowsze technologie 

Centrum Dobrostanu i Zdrowia Zwierząt zostało wyposażone w najnowocześniejsze urządzenia do analizy składu substancji biologicznych, obrazowania komórkowego, mikroskopii elektronowej oraz badań in vitro. Do dyspozycji naukowców i pacjentów oddane zostało również jedno z najnowocześniejszych w Polsce urządzeń do tomografii komputerowej, co umożliwia precyzyjne i zaawansowane badania diagnostyczne. To zaawansowane wyposażenie sprawia, że Centrum stanowi wiodący punkt referencyjny dla nowoczesnych badań obrazowych zwierząt, przyczyniając się do doskonałości w dziedzinie diagnostyki weterynaryjnej w Polsce. 

 

Na wyposażeniu znajduje się również najnowocześniejszy sprzęt chirurgiczny i rehabilitacyjny dla zwierząt, komory respiracyjne służące do monitorowania ilości i składu gazów emitowanych z produkcji zwierzęcej, czy jedna z najnowocześniejszych sal sekcyjnych dla zwierząt z systemem audio-wizualnym, umożliwiającym prowadzenie szkoleń zdalnych z zakresu m.in.: patomorfologii czy patologii weterynaryjnej. Do tego dochodzi w pełni wyposażona pracownia Parazytologii, zajmująca się badaniem pasożytów i pasożytnictwa w przyrodzie, obejmująca zwierzęta wszystkich gromad, rozpoczynając od ryb. 

 

Otwarcie Uniwersyteckiego Centrum Dobrostanu i Zdrowia Zwierząt stanowi kamień milowy w rozwoju badań na rzecz zdrowia zwierząt i ludzi oraz ochrony klimatu. Projekt ten wpisuje się w ducha nowoczesnych działań badawczych, integrując kompetencje i infrastrukturę w celu osiągnięcia innowacyjnych rozwiązań na światową skalę. 

 

Iwona Cieślik

Rzeczniczka prasowa UPP

 

​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​ nowy budynek UPP ​​​​​​​

WYDZIAŁY