Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Kobiety czy mężczyźni? Kto chętniej podejmuje pracę w agrobiznesie? | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Kobiety czy mężczyźni? Kto chętniej podejmuje pracę w agrobiznesie?

Absolwenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu od lat zasilają kadry rożnych branż agrobiznesu stając się nośnikiem wiedzy i innowacji w tym sektorze. Na ile sektor ten jest dla nich interesujący i zbliżony do wyobrażeń o idealnej pracy starali się wyjaśnić w swoich badaniach prof. UPP dr hab. Magdalena Kozera-Kowalska z Wydziału Ekonomicznego oraz dr inż. Jarosław Uglis z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach. Podjęli także próbę określenia czy i jak płeć wpływa na decyzje o podjęciu pracy w tym sektorze. 

 

 

Podkreślili, że agrobiznes w związku z nasilającymi się procesami równoważenia staje się sektorem o rosnącym zapotrzebowaniu na wiedzę. Jednak zarówno zapotrzebowanie na nią, jak i stopień jej absorbcji są  w nim bardzo zróżnicowane tj. za wiodący w tym zakresie powszechnie uważany jest przemysł przetwórczy, a za outsidera rolnictwo. Badacze wskazywali tu przede wszystkim na wciąż niski poziom wykształcenia rolników, brak kwalifikacji zawodowych, a także na szeroko rozumianą niechęć do kształcenia przez całe życie. Z tego między innymi punktu widzenia sygnalizowano już wcześniej rosnącą w całej Europie, ale również poza nią, rolę kobiet jako kierowników gospodarstw i menadżerów w podmiotach łańcucha dostaw żywności. Wskazywano na ich rolę jako czynnika, który dzięki wiedzy i dążeniu do ciągłego doskonalenia posiada rosnący wpływ na realizację postulatów i wyzwań proekologicznych współczesnego agrobiznesu. Wśród nich wskazuje się w szczególności na ograniczanie wpływu tego sektora na zmiany klimatu, dążenie do zachowania krajobrazu wiejskiego, rozwijanie działalności pozarolniczej, itp. Rola kobiet w tym zakresie zyskuje na znaczeniu w przededniu realizacji założeń strategii Europejskiego Zielonego Ładu, tym bardziej, że to kobiety w większym stopniu przywiązują wagę do łączenia własnego rozwoju i prowadzonej działalności z aktywnością społeczną i prośrodowiskową. W kontekście nadchodzących zmian. autorzy postanowili pochylić się w artykule nad problemem atrakcyjnością pracy w sektorze agrobiznesu rozpatrywanej z punktu widzenia płci. 

 

W opinii badanych, niezależnie od płci, idealna praca powinna być zgodna z ich zainteresowaniami, gwarantować stabilność zatrudnienia, oraz wysokie wynagrodzenie. Ponadto powinna cechować się przyjazną atmosferą zapewniać szacunek wśród klientów i innych osób w firmie, a także dawać poczucie dumy z wykonywanych obowiązków. Wśród cechy najmniej korzystanych wymarzonej pracy respondenci wymieniali: nieregularny czas pracy, wymaganą mobilność oraz dużą liczbę obowiązków i szybkie tempo ich wykonywania. 

 

Badania wykazały, że dla absolwentów studiów pierwszego stopnia naszej Uczelni  praca w agrobiznesie jest wprawdzie interesującym etapem kariery zawodowej, co jednak nie zmienia ich przekonania, że bez trudu znajdą pracę poza agrobiznesem. Opinia tę należy powiązać z wysoką oceną jakości kształcenia uzyskanego w toku studiów, wskazywanego przez badanych jako ich atut na rynku pracy.

 

Ponadto, z punktu widzenia płci, praca w agrobiznesie jest inaczej postrzegana przez kobiety i mężczyzn. Te pierwsze dostrzegają w niej zarówno możliwość samorozwoju, jak i okazję do budowaniem dobrych relacji społecznych oraz szansę na działania na rzecz środowiska. Dla mężczyzn dużo większe znaczenie mają prestiż pracy oraz korzyści ekonomiczne. Stwierdzono, że większe aspiracje w dążeniu do prowadzenia własnej działalności gospodarczej posiadają mężczyźni, podczas gdy kobiety częściej dążą do dalszego podnoszenia poziomu wykształcenia. Z badań wynika zatem, że prezentowane przez absolwentów postawy wobec pracy w agrobiznesie są dobrym prognostykiem dla zaspokojenia zapotrzebowania na wiedzę w tym sektorze.

 

prof. UPP Magdalena Kozera-Kowalska
Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

 

Więcej szczegółów można znaleźć w artykule: 

Kozera-Kowalska, M., Uglis, J.: Agribusiness as an Attractive Place to Work—A Gender Perspective. Agriculture 2021, 11, 202. https://doi.org/10.3390/ agriculture11030202 https://www.mdpi.com/2077-0472/11/3/202 

WYDZIAŁY