Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Dwie nominacje profesorskie w Katedrze Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dwie nominacje profesorskie w Katedrze Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności

Dwóch naukowców z Katedry Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu UPP otrzymało nominacje profesorskie - prof. dr hab. Grzegorz Leśnierowski oraz prof. dr hab. inż. Jerzy Stangierski. 

 

 

Prof. dr hab. Grzegorz Leśnierowski uzyskał tytuł profesora nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia. Podstawowa działalność naukowo badawcza nowo   mianowanego Profesora dotyczy drobiarstwa i związana jest w głównej mierze z surowcem drobiarskim tj. jajami i  mięsem drobiu. Dominujący obszar badawczy stanowi problematyka białek zwierzęcych, a przede wszystkim białek jaja kurzego, specyfiki ich struktury, funkcjonalności, ich pozyskiwania i użytkowania. Najważniejsze prace badawcze dotyczą wyjątkowego składnika jaj ptaków - lizozymu, substancji wszechobecnej w przyrodzie, charakteryzującej się bardzo złożonymi i nieswoistymi  właściwościami i wszędzie pełniącej wielorakie ważne funkcje, w tym ochronne. Wśród spektakularnych osiągnięć z tego obszaru, budzących uznanie w świecie nauki, można wyróżnić opracowanie nowatorskich metod pozyskiwania lizozymu z białka jaja kurzego, metod jego modyfikacji polegających na przekształceniu natywnej formy lizozymu w nową – bardziej doskonałą postać o zmienionej strukturze, nowych właściwościach i nowym potencjale oraz opracowania oryginalnych procedur analitycznych umożliwiających kompleksową ocenę zmodyfikowanego enzymu.  Opracowania te obok wartości naukowych wykazują także unikalny potencjał aplikacyjny i stanowią podstawę opracowania przemysłowych technologii produkcji udoskonalonego lizozymu. W trakcie całej swej działalności naukowo-badawczej Profesor aktywnie uczestniczył i kierował   krajowymi i międzynarodowymi projektami badawczymi oraz odbył staże naukowe i zawodowe w kraju i za granicą.  Na uwagę zasługuje m.in. wieloletnia współpraca międzynarodowa  i związana z nią działalność naukowo-badawcza w ramach europejskiego programu COST Action 923 „Multidisciplinary Hen Egg Research”, w którego strukturach uczestniczył jako członek Międzynarodowego Komitetu Zarządzającego (Management Committee) oraz długoterminowe zagraniczne staże naukowe w North Dakota State University  i University of Arkansas. Prof. Grzegorz Leśnierowski jest autorem lub współautorem wielu cenionych i uznanych prac naukowych opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych, książkach naukowych oraz referatów wygłoszonych na krajowych i międzynarodowych konferencjach i kongresach naukowych. Wykazuje się również aktywnością na rzecz Katedry, Wydziału, jak i Uczelni, a działalność dydaktyczną, zawsze traktował priorytetowo w pracy zawodowej, a rola pedagoga i wychowawcy młodzieży, jak podkreśla Profesor, zawsze była i jest jego wielką pasją. 

 

Prof. dr hab. inż. Jerzy Stangierski uzyskał tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia. Zakres prowadzonych badań przez    Profesora dotyczy zagadnień związanych z technologią otrzymywania, charakterystyką jakościową i technologiczną oraz modyfikacją enzymatyczną preparatu miofibryli typu surimi pozyskiwanego z różnych surowców zwierzęcych, przede wszystkim z mięsa odkostnionego mechanicznie. Powyższe badania wykazały bardzo duży potencjał technologiczny modyfikowanych białek mięśniowych. Ponadto zainteresowania naukowe Profesora obejmują tematykę jakościową oraz towaroznawczą surowców i produktów drobiarskich, a także zagadnienia tekstury surowców i wyrobów spożywczych. W ostatnich latach prowadzi również działalność badawczą związaną z technologią produkcji i charakterystyką jakościową wyrobów mięsnych o cechach żywności funkcjonalnej oraz przeznaczonej dla seniorów. Działalność naukowo-badawcza przekłada się na liczne publikacje w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Wykazuje dużą aktywność w kontaktach z otoczeniem gospodarczym, głównie z branży mięsnej. Jednocześnie pracę naukową i badawczą łączy z aktywnością organizacyjną na rzecz Uczelni, Wydziału oraz z działalnością dydaktyczną.      

 

Iwona Cieślik

Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY