Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Inkubator Innowacyjności 4.0 (ININ 4.0) - synergia nauki i biznesu | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Inkubator Innowacyjności 4.0 (ININ 4.0) - synergia nauki i biznesu

22 projekty otrzymają dofinansowanie prac przedwdrożeniowych w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0 (ININ 4.0)”, którego koordynatorem jest Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CIiTT). Tematyka realizowanych prac jest bardzo zróżnicowana, a dotyczy opracowania receptur nowych produktów spożywczych, stworzenia projektów mebli ułatwiających wykonywanie pracy „home office” czy wykonania nowych materiałów budowlanych z nieoczywistych surowców takich jak np. wytłoki jabłkowe. „Najważniejszą wartością tego przedsięwzięcia jest opracowywanie rozwiązań i technologii bezpośrednio dla przedsiębiorstw w związku z czym powstają dobre praktyki w zakresie efektów synergii nauki i biznesu” – mówi Jacek Wawrzynowicz, Dyrektor CIiTT.

 

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest jednym z 34 podmiotów wyłonionych na drodze postępowania konkursowego, w których od lipca ubiegłego roku realizowany jest projekt pn. „Inkubator  Innowacyjności 4.0 (ININ 4.0)”. Współfinansowany jest on przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (dawniej MNiSW) z środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4.). Uczelnia już po raz trzeci z rzędu został beneficjentem tego ministerialnego programu, realizując również wcześniejsze jego edycje pn. „Inkubator Innowacyjności+” oraz „Inkubator Innowacyjności 2.0”, tym razem zapraszając jednak do współpracy w ramach utworzonego konsorcjum projektowego Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

Działania projektowe z ramienia Uniwersytetu koordynuje Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CIiTT) a jednym z głównych zadań podejmowanych w ramach przedsięwzięcia jest prowadzenie prac przedwdrożeniowych tj.  głównie badań o charakterze aplikacyjnym, ale również czynności związanych z ochroną patentową oraz wyceną opracowanych technologii zmierzających do ich skomercjalizowania i wdrożenia do praktyki gospodarczej.

Postępowanie konkursowe

Prace przedwdrożeniowe w myśl regulaminu projektu realizowane są przez zespoły naukowe wyłonione w drodze postępowania konkursowego. W związku z tym w dniach 19 październik 2020 – 30 listopad 2020 r. Centrum przeprowadziło nabór wniosków na prowadzenie prac przedwdrożeniowych w ramach „Inkubatora Innowacyjności 4.0”. W jego wyniku wpłynęły łącznie 33 zgłoszenia, a od dnia 1 grudnia 2020 r. rozpoczął się proces ich oceny merytorycznej przez zaproszonych ze świata nauki i biznesu zewnętrznych recenzentów, tworzących tzw. Radę Inwestycyjną. Największą uwagę zwracano tutaj przede wszystkim na potencjał aplikacyjny danego rozwiązania i możliwość jego skomercjalizowania. Dodatkowo istniała możliwość zdobycia dodatkowych punktów dzięki dostarczeniu wraz ze zgłoszeniem listu intencyjnego od przedsiębiorcy deklarującego zainteresowanie nabyciem praw majątkowych do zgłaszanej do udziału w konkursie technologii. Co warte podkreślenia zdecydowanej większości pomysłodawców udało się takie dokumenty uzyskać, co z jednej strony świadczy o ich dużym zaangażowaniu w przygotowanie aplikacji konkursowej, a z drugiej zaś potwierdza to słuszność realizacji przez jednostki naukowe projektów o charakterze aplikacyjnym.

 

 

Efekt synergii nauki i biznesu

Proces oceny wniosków zakończono 20 stycznia 2021 r. Na podstawie otrzymanej od recenzentów punktacji utworzono listę rankingową. W ostatnim kroku procedury konkursowej Rada Inwestycyjna w drodze głosowania podjęła wiążące decyzje w postaci uchwał przyznających dofinansowanie 22 projektom prac przedwdrożeniowych. Najwięcej, bo aż 13 z nich, zgłoszonych zostało przez wnioskodawców z Wydziału Nauk o Żywności i Żywienia, reprezentujących Dyscyplinę Technologia Żywności i Żywienia. Były to przede wszystkim pomysły na opracowanie receptur nowych produktów spożywczych takich jak np. roślinne zamienniki produktów mięsnych czy suplementy diety wspomagające odporność. Dużą aktywność wykazali również naukowcy z Wydziału Leśnego i Technologii Drewna (Dyscyplina Nauki Leśne). Zgłoszone pomysły dotyczyły stworzenia projektów mebli ułatwiających wykonywanie pracy „home office” czy wykonania nowych materiałów budowlanych z nieoczywistych surowców takich jak np. wytłoki jabłkowe. Tematyka realizowanych prac jest bardzo zróżnicowana a recenzenci mieli sporo pracy z wyłonieniem najlepszych pomysłów ze względu na wysoki poziom zgłaszanych aplikacji. Jednocześnie cieszyć może fakt, iż z każdą kolejną edycją wśród pracowników naukowych Uniwersytetu rośnie zainteresowanie projektem finansowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, dzięki któremu możliwe jest zacieśnienie współpracy nauki z biznesem i zdobycie doświadczenia w aspekcie prowadzenia procesu komercjalizacji. Zdaniem Kierownika projektu p. Jacka Wawrzynowicza, udział w realizacji projektu rodzi także szereg innych korzyści, w szczególności dla młodych naukowców, takich jak zdobycie doświadczenia w kierowaniu projektem, powiększenie dorobku naukowego o zgłoszenia patentowe, czy w końcu czerpanie bezpośrednich profitów finansowych wynikających z udzielenia licencji na opracowane rozwiązanie. Najważniejszą wartością dodaną projektu jest jednak opracowywanie rozwiązań i technologii bezpośrednio dla przedsiębiorstw w związku z czym powstają dobre praktyki w zakresie efektów synergii nauki i biznesu.

 

Zachęcamy do odwiedzenia strony Centrum i zapoznania się ze szczegółowymi wynikami konkursu na prowadzenie prac przedwdrożeniowych: https://ciitt.up.poznan.pl/Realizowane-projekty,p133.html

 

Wartość projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”: 2 300 000 zł, w tym 400 000 zł wkład własny Konsorcjum. Alokacja przewidziana na prowadzenie prac przedwdrożeniowych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu: 834 000 zł. Okres realizacji projektu: Lipiec 2020 – Grudzień 2022.

 

Tekst: Jacek Wawrzynowicz, Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii UPP
Redakcja: Iwona Cieślik, Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY