Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Prof. dr hab. Walenty Poczta oraz prof. UPP dr hab. Wawrzyniec Czubak zostali powołani w skład Rady Naukowej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. dr hab. Walenty Poczta oraz prof. UPP dr hab. Wawrzyniec Czubak zostali powołani w skład Rady Naukowej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał prof. dr. hab. Walentego Pocztę oraz prof. UPP dr. hab. Wawrzyńca Czubaka z Wydziału Ekonomicznego w skład Rady Naukowej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego na kadencję 2021-2024.

 

 

IERiGŻ – PIB jest samodzielną placówką naukowo-badawczą z 70-letnim dorobkiem naukowym i doświadczeniem w analizowaniu procesów ekonomiczno-produkcyjnych polskiego rolnictwa i    gospodarki żywnościowej.  Badania naukowe prowadzone w IERiGŻ-PIB skoncentrowane są na najważniejszych zagadnieniach dotyczących ekonomicznej, produkcyjnej i społecznej sytuacji polskiej wsi, rolnictwa i szeroko rozumianej gospodarki żywnościowej. Badania te realizowane są w ramach działalności statutowej oraz krajowych i międzynarodowych projektów badawczych w zakresie ekonomiki rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego i polityki społeczno-gospodarczej. Bardzo ważną częścią działalności Instytutu jest gromadzenie wyników rachunkowości rolnej, w ramach której od 2004 roku Instytut pełni funkcję Agencji Łącznikowej FADN (Farm Accountancy Data Network), polegającą na zbieraniu w ramach systemu europejskiego danych rachunkowych z gospodarstw rolnych. Wyniki badań IERiGŻ-PIB wykorzystywane są w kształtowaniu polityki państwa wobec wsi i rolnictwa, a na zlecenie najważniejszych organów administracji państwowej (Sejm, Senat, URM, Kancelaria Prezydenta, MRiRW, MF, NIK), agend rządowych (ARiMR), sądów i urzędów statystycznych, a także przedsiębiorstw, firm oraz związków producentów i przetwórców, opracowywane są ekspertyzy dotyczące sytuacji w gospodarce żywnościowej i na obszarach wiejskich. 

 

Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. 

 

WE

 

 

WYDZIAŁY