Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Stypendium Ministra dla wybitnych młodych naukowców | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Stypendium Ministra dla wybitnych młodych naukowców

Dział Rozwoju Uczelni uprzejmie informuje, o możliwości składania  wniosków o przyznanie stypendium Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się wybitnymi osiągnięciami w działalności naukowej.

O stypendium mogą ubiegać się doktoranci oraz nauczyciele akademiccy, którzy nie posiadają stopnia doktora lub posiadają stopień doktora, ale od uzyskania stopnia nie upłynęło 7 lat, i są zatrudnieni w UPP.

 

Wniosek o przyznanie stypendium wypełnia kandydat w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki, Obsługa Strumieni Finansowania (system ZSUN/OSF)

po zalogowaniu jako redaktor wniosku.

Do 20 grudnia 2021 r. należy przesłać na skrzynkę mailową dzial.rozwoju@up.poznan.pl:

  1. wygenerowany wniosek,
  2. skan podpisanego oświadczenia młodego naukowca stanowiącego załącznik do wniosku
  3. poparcie dziekana w przypadku pracowników lub kierownika SD/dyrektora SD i promotora/opiekuna w przypadku doktorantów

 

 

Podpis elektroniczny na wniosku składa Prorektor ds. Kadr i Rozwoju Uczelni – prof. dr hab. Roman Gornowicz na podstawie pełnomocnictwa JM Rektora. Podpisany wniosek wraz z pełnomocnictwem zostanie odesłany zwrotnie do kandydata.

 

Szczegółowe informacje, wniosek i oświadczenie (aktywne formularze) znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-wlasciwego-do-spraw-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-grudniu-2021-r

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz.U. z 2021 r. poz. 725 i 1637)

WYDZIAŁY