Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Sukces Katedry Genetyki i Hodowli Roślin UPP | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Sukces Katedry Genetyki i Hodowli Roślin UPP

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na początku 2020 r. ogłosiło konkurs na projekty badawcze, które mogłyby być finansowane w ramach badań podstawowych na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej. Do konkursu można było złożyć projekty obejmujące badania podstawowe istotne z punktu widzenia hodowli roślin. Obszary priorytetowe dla tych badań zostały określone w dokumencie MR i RW „Priorytety w hodowli roślin w Polsce”. Pracownicy Katedry Genetyki i Hodowli Roślin po konsultacjach z wszystkimi spółkami hodowlanymi zgłosili na konkurs siedem projektów. Ocena merytoryczna projektów składała się z dwóch etapów: w pierwszym opinię przedstawiała Polska Izba Nasienna jako przedstawiciel hodowli oraz MR i RW, w drugim etapie projekty rekomendowane przez PIN i MR i RW podlegały recenzji naukowej. Ostatecznie utworzona została lista rankingowa projektów, z których 50 przeznaczono do finansowania. Lista ta (Załącznik do rozporządzenie MR i RW) została opublikowana dnia 16 listopada 2020 r w Dzienniku Ustaw (poz. 2016) w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI  z dnia 10 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa. Katedra Genetyki i Hodowli odniosła duży sukces ponieważ aż cztery nasze projekty zostały zakwalifikowane do finansowania:

  1. Analiza molekularna genów warunkujących odporność poziomą u pszenicy (Triticum aestivum L.) na porażenie przez grzyby patogeniczne z rodzaju Puccinia sp.. Kierownik projektu prof. UPP dr hab. Michał Kwiatek, (399 900 zł)
  2. Analiza genetycznych uwarunkowań związanych z efektem heterozji oraz odpornością na fuzarium u kukurydzy (Zea mays L.). Kierownik projektu dr inż. Agnieszka Tomkowiak,  (492 000 zł)
  3. Analiza molekularna układów allelicznych genów wczesności oraz opracowanie i identyfikacja markerów funkcjonalnych dla genów determinacji pędu, pękania strąków, cech plonotwórczych i jakościowych nasion soi. Kierownik projektu prof. UPP dr hab.Jerzy Nawracała (339 600 zł)
  4. Identyfikacja markerów molekularnych sprzężonych z genami warunkującymi odporność na suchą zgniliznę kapustnych (Leptosphaeria spp.) z wykorzystaniem zaawansowanych technik molekularnych. Kierownik projektu prof. UPP dr hab. Janetta Niemann, (318 800 zł)

 

Realizacja projektów rozpoczyna się w 2021. Łącznie na realizacje 4 projektów w 2021 r. KG i HR otrzyma 1 550 300 zł. Ponieważ badania w przedstawionych powyżej projektach zaplanowane są na 7 lat (2021 – 2027), dlatego całkowita kwota dotacji z MR i RW wyniesie 10 852 100 zł.

 

prof. UPP dr hab.Jerzy Nawracała
Katedra Genetyki i Hodowli Roślin

 

 

Udostępnij ten artykuł

WYDZIAŁY