Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Torfowiskowa Stacja Doświadczalna UPP w Rzecinie zyska nowa infrastrukturę badawczą w ramach projektu „ACTRIS” | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Torfowiskowa Stacja Doświadczalna UPP w Rzecinie zyska nowa infrastrukturę badawczą w ramach projektu „ACTRIS”

Konsorcjum, w skład którego wchodzi m.in. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu otrzyma dofinansowanie na infrastrukturę badawczą. Projektowi pt. "ACTRIS - Infrastruktura do badania aerozoli, chmur oraz gazów śladowych” w ramach działania 4.2. Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 przyznana została dotacja w wysokości 11 616 598,24 zł. 

 

 

W skład konsorcjum, na czele którego stoi Uniwersytet Wrocławski, wchodzą: Instytut Geofizyki PAN, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB,  Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Koordynatorem ze strony UPP jest prof. UPP dr hab. Bogdan Chojnicki,
z Pracowni Bioklimatologii Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska, Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UPP.

ACTRIS to ogólnoeuropejska infrastruktura służąca badaniom aerozoli, chmur i gazów śladowych. ACTRIS Polska skupia się na pomiarach aerozoli, które są słabo poznanym czynnikiem klimatotwórczym i jednym ze składników smogu, a także na badaniu chmur i interakcji aerozoli z chmurami. Europejska infrastruktura badawcza (ACTRIS IB) powstała w celu dostarczania wysokiej jakości danych o tzw. krótkożyciowych składnikach atmosfery. Różnorodne procesy atmosferyczne są coraz częściej przedmiotem wyzwań społecznych i środowiskowych. Zaliczamy do nich: jakość powietrza, zdrowie społeczeństwa, zrównoważony rozwój, zmiany klimatu, czy produktywność ekosystemów. ACTRIS zapewnia dostęp do niezbędnych informacji służących zrozumieniu procesów atmosferycznych oraz interakcji bio-geo-chemicznych między samą atmosferą a ekosystemami różnego typu.

W ramach projektu planowane jest doposażenie i rozbudowa centrów badawczych partnerów konsorcjum, w tym torfowiskowej stacji doświadczalnej UPP w Rzecinie. „Dzięki wcześniejszym projektom (np. POLIMOS-ESA), realizowanym w Pracowni Bioklimatologii (PB), personel jednostki dysponuje niezbędnym doświadczeniem do obsługi sprzętu pomiarowego, który, w ramach projektu, zostanie zakupiony i zainstalowany na torfowiskowej stacji doświadczalnej UPP w Rzecinie” – mówi prof. UPP dr hab. Bogdan Chojnicki. „Dzięki temu stacja stanie się jednym z najważniejszych elementów infrastruktury służącej ciągłym obserwacjom aerozoli i chmur w Polsce. Jednocześnie pozwoli to na umieszczenie Rzecina na europejskiej mapie infrastruktury badawczej” - dodaje.

Poza aspektami naukowymi infrastruktura ACTRIS posłuży również do wzmocnienia potencjału B+R.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

 

WYDZIAŁY