Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Prawa autorskie | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prawa autorskie

Kierownicy jednostek, komórek organizacyjnych. Na podstawie uchwały Senatu nr 238/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 54/2009 Senatu z dnia 28 stycznia 2009 r.

Na podstawie uchwały Senatu nr 238/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 54/2009 Senatu z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia struktury indywidualnych wynagrodzeń zasadniczych pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w celu naliczenia, zgodnego z prawem autorskim, podatku dochodowego od osób fizycznych, wszyscy pracownicy, którzy zamierzają skorzystać z zasad naliczania kosztów uzyskania przychodu, są zobowiązani w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 grudnia 2016 roku złożyć w Dziale Osobowym i Spraw Socjalnych, wniosek zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały nr 238/2010 Senatu UP. 
Jednocześnie przypominam o obowiązku złożenia „Oświadczenia – sprawozdania pracownika” załącznik nr 2 do uchwały w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 stycznia 2017 roku.
W razie niezłożenia przez pracownika stosownych wniosków, o których mowa w ust. 2 i 5 lub niedotrzymania przez pracownika terminów określonych w ust. 2 i 4 do obliczenia wysokości podatku dochodowego stosowane będą ogólne zasady rozliczeń, tj. bez uwzględnienia 50% kosztów uzyskania przychodu. 
Uchwałę Senatu oraz załączniki można pobierać na stronie internetowej Uniwersytetu.

Prorektor ds. kadr i rozwoju Uczelni

prof. dr hab. Roman Gornowicz

WYDZIAŁY