Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU OGŁASZA przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

 

  • LOKALIZACJA: Poznań, ul. Wołyńska 19, obręb Golęcin, woj. wielkopolskie

POWIERZCHNIA: działka nr 62/1 i 61/2 o łącznej pow. 0,0935 ha
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1P/00007479/1, PO1P/00331714/1
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 1.991.302,00 zł brutto (w tym: 27.002,00 zł VAT od dz. nr  61/2)    
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto
UWAGI: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, teren oznaczony symbolem 8U, 7U – teren zabudowy usługowej w klinie zieleni, dla terenu 8U - usługi szkolnictwa wyższego, dla terenu 7U – usługi biurowe.
Działki nr 62/1 o pow. 0,0772 ha zabudowana budynkiem willowym 4-kondygnacyjnym o pow. użytkowej 444,54 m2, dz. nr 61/2 o pow. 0,0163 ha niezabudowana.

 

  • LOKALIZACJA: Poznań, ul. Szydłowska 29/8, obręb Golęcin, woj. wielkopolskie

POWIERZCHNIA: lokal mieszkalny o pow. użytkowej 33,60 m2, posadowiony na dz. nr 31/1, udział w nieruchomości wspólnej  365/16217
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności lokalu mieszkalnego, udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu, KW PO1P/00113176/3
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 150.000,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.), tj. 150.000,00 zł brutto    
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto
UWAGI:  W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, teren oznaczony symbolem MW/MN – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z enklawami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Lokal mieszkalny znajduje się na II piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, do lokalu przynależy piwnica o pow. 2,90 m2
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w sprzedawanym lokalu przez poprzednich użytkowników.  

 

  • LOKALIZACJA: Przybroda, gm. Rokietnica, obręb Przybroda, woj. wielkopolskie

POWIERZCHNIA: działka nr 6/10 o pow. 0,1124 ha
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1A/00037008/3
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 85.365,85 zł netto plus 23% VAT, tj. 105.000,00 zł brutto     
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto
UWAGI: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rokietnica, działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ciągłej lub rozproszonej.
Na działce posadowiony jest słup energetyczny podwójny.

 

  • LOKALIZACJA: Przybroda, gm. Rokietnica, obręb Przybroda, woj. wielkopolskie

POWIERZCHNIA: działka nr 6/11 o pow. 0,1129 ha
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1A/00037008/3
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 115.000,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.), tj. 115.000,00 zł brutto     
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto
UWAGI: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rokietnica, działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ciągłej lub rozproszonej.

 

  • LOKALIZACJA: Przybroda, gm. Rokietnica, obręb Przybroda, woj. wielkopolskie

POWIERZCHNIA: działka nr 6/12 o pow. 0,1134 ha
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1A/00037008/3
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 89.430,90 zł netto plus 23% VAT, tj. 110.000,00 zł brutto       
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto
UWAGI: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rokietnica, działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ciągłej lub rozproszonej.
Na działce posadowiony jest słup energetyczny oraz hydrant.

 

  • LOKALIZACJA: Przybroda, gm. Rokietnica, obręb Przybroda, woj. wielkopolskie

POWIERZCHNIA: działka nr 6/19 o pow. 0,1048 ha
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1A/00037008/3
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 105.000,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.), tj. 105.000,00 zł brutto           
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto
UWAGI: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rokietnica, działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ciągłej lub rozproszonej.

 

  • LOKALIZACJA: Dłoń, gm. Miejska Górka, obręb Dłoń, woj. wielkopolskie

POWIERZCHNIA: działka nr 281/4 o pow. 0,1899 ha
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1R/00019345/1
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 185.000,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.), tj. 185.000,00 zł brutto           
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto
UWAGI: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miejska Górka, działka położona jest na terenach oznaczonych symbolem U – tereny usług użyteczności publicznej, tereny koncentracji usług z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej.
Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym parterowym z poddaszem częściowo użytkowym o pow. użytkowej 296,90 m2
w zabudowie bliźniaczej oraz budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 15,57 m2. Nieruchomość wpisana do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lesznie.

 

  • LOKALIZACJA: Gorzyń, gm. Międzychód, obręb Gorzyń, woj. wielkopolskie

POWIERZCHNIA: działka nr 4/43 o pow. 2,6282 ha
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO2A/00039855/6
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 213.000,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.), tj. 213.000,00 zł brutto
WADIUM: 10% ceny wywoławczej
UWAGI: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód, działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem 2ZL – teren lasów, dodatkowo granice ochrony konserwatorskiej parku pałacowego w Gorzyniu, fragment parku  przydworskiego, obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Puszcza Notecka”, granica 100 m od linii brzegowych wód powierzchniowych na terenie międzychodzkiego obszaru chronionego krajobrazu.
Działka objęta zakazem jakiejkolwiek zabudowy, porośnięta drzewami i krzewami, teren ukształtowany nieregularnie z deniwelacjami, w części otoczony płotem byłego folwarku.
Prawo pierwokupu Lasów Państwowych. 

 

 

Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się 25 października 2021 roku o godz. 14.00 w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 28, III piętro, pok. 304. Pisemne oferty zawierające oznaczenie oferenta oraz oferowaną cenę wraz z dowodem wpłaty wadium, oświadczeniem oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń oraz że znany jest mu stan techniczny nieruchomości i nie będzie wnosił roszczeń wobec sprzedającego, składać należy w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przy ul. Wojska Polskiego 28 w Poznaniu (60-637), III piętro, pok. 304 do dnia
21 października 2021 roku do godz. 14.00, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: oferta na przetarg wraz z oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy przetarg.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przez uczestnika przetargu wadium, najpóźniej do dnia 21 października 2021 roku na konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w Santander Bank Polska S.A., nr rachunku:
44 1090 1362 0000 0001 3680 3534 Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania na rachunku bankowym Uczelni. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. W pozostałych przypadkach wadium zwraca się w ciągu 5 dni po odwołaniu lub zamknięciu przetargu na konto wskazane przez oferenta.

W przypadku, gdy co najmniej dwóch oferentów zaoferowało cenę tej samej wysokości, Komisja postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie ustnej licytacji między wskazanymi oferentami, wyznaczając termin licytacji.

Termin uiszczenia ceny nabycia pomniejszonej o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy przenoszącej prawo własności. Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do zawarcia warunkowej umowy sprzedaży lub przedwstępnej umowy sprzedaży w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, pod rygorem utraty kwoty wpłaconej tytułem wadium i utraty prawa do zawarcia umowy sprzedaży. W sytuacji przedłużającej się procedury spełnienia niezbędnych przesłanek do zawarcia umowy notarialnej w/w termin może zostać odpowiednio przedłużony.
W przypadku, gdy uczestnik, który przetarg wygrał, uchyli się następnie od zawarcia umowy, wpłacone przez niego wadium nie zostanie zwrócone. 

Na nabywcy ciąży obowiązek pokrycia wszelkich podatków, opłat, kosztów aktów notarialnych i wieczystoksięgowych, dotyczących transakcji kupna. 
Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1100 ze zm.) o Krajowym Zasobie Nieruchomości, sprzedaż nieruchomości następuje pod warunkiem nieskorzystania z prawa pierwokupu przez Skarb Państwa – Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości. 
Sprzedaż nieruchomości, których wartość rynkowa przekracza równowartość w złotych kwoty 2.000.000,00 PLN, uwarunkowana jest uzyskaniem zgody Rady Uczelni (zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu) oraz zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zm.).

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zastrzega sobie prawo:
- wyboru kancelarii notarialnej, celem obsługi transakcji sprzedaży,
- odstąpienia lub zamknięcia  przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz bez podania przyczyny, 

 

W związku z panującą epidemią COVID-19, w celu ochrony zdrowia i życia ludzi, zaleca się, aby osoby zainteresowane przetargiem nie uczestniczyły w posiedzeniu związanym z otwarciem ofert. Uczestnicy przetargu o jego wynikach zostaną poinformowani pisemnie.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu: https://puls.edu.pl/repozytorium/rodo

Szczegółowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu uzyskać można pod adresem:
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Sekcja ds. Gospodarki Nieruchomościami, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań,
e-mail: sgn@up.poznan.pl lub telefonicznie pod nr: (61) 846-61-50.
 

WYDZIAŁY