Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ogłasza przetarg na dzierżawę gruntów rolnych

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

 NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

 

 

LOKALIZACJA: Województwo Wielkopolskie, gm. Międzychód,

obręb Gorzyń:

- dz. nr: 2/5, 6/28, 17/13, 24/10, 24/14, 25/1, 26/1, 27/1, 31/1, 32/1, 34/1, 37/10, 39/1, 39/2, 43/1, 44/1, 46/1,    85/8, 90/1, 92/2, 173,

obręb Skrzydlewo:

- dz. nr: 123/2, 123/4, 184/1, 187/4,

obręb Bielsko:

- dz. nr: 48/7, 48/17, 48/21,

obręb Polanka:

- dz. nr: 54, 99,

obręb Muchocin:

- dz. nr: 8, 20, 50/2, 66/12, 66/13, 66/14, 66/15,

POWIERZCHNIA ŁĄCZNIE: 343,1150 ha 

 

FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW: PO2A/00039855/6, PO2A/00037901/0, PO2A/00037902/7

OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: służebności zapisane w/w KW

OKRES TRWANIA DZIERŻAWY: do 30.11.2030 roku

PRZEZNACZENIE PRZEDMIOTU DZIERŻAWY: działalność rolnicza

CENA WYWOŁAWCZA CZYNSZU DZERŻAWNEGO:  454.103,41 zł brutto rocznie, (w tym: 4.103,41 zł VAT
od budynków),

WADIUM: 125.000,00  zł

 

 

UWAGI: Działka nr 173, położona w Gorzyniu jest zabudowana: dwoma budynkami garażowymi, szopą, warsztatem, wiatą, budynkiem stacji paliw,

Działka nr 66/13, położona w Muchocinie jest zabudowana budynkiem gospodarczym – chlewnią.

Szczegółowe warunki dzierżawy zostały określone w załączonym projekcie umowy dzierżawy.       

 

Przetarg na dzierżawę w/w nieruchomości odbędzie się 23 kwietnia 2021 roku o godz. 14.00 w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 28, III piętro, pokój 320.
Pisemne oferty zawierające oznaczenie oferenta oraz oferowaną cenę wraz z dowodem wpłaty wadium, oświadczeniem oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń, składać należy w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przy ul. Wojska Polskiego 28
w Poznaniu (60-637), III piętro, pok. 304 do dnia 21 kwietnia 2021 roku do godz. 14.00, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „oferta na przetarg na dzierżawę gruntów rolnych, położonych w obrębach: Gorzyń, Skrzydlewo, Bielsko, Polanka, Muchocin”

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przez uczestnika przetargu wadium, najpóźniej do dnia 21 kwietnia 2021 roku, na konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w Santander Bank Polska S.A., nr rachunku: 44 1090 1362 0000 0001 3680 3534

Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania na rachunku bankowym Uczelni.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet kaucji. W pozostałych przypadkach wadium zwraca się w ciągu 5 dni po odwołaniu lub zamknięciu przetargu na konto wskazane przez oferenta.

Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości, po uzyskaniu przez Uniwersytet zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej RP na dzierżawę przedmiotowych gruntów (zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce, t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 735 ze zm.).

W przypadku, gdy uczestnik, który przetarg wygrał, uchylać się będzie od zawarcia umowy, wpłacone przez niego wadium nie zostanie zwrócone.

Na dzierżawcy ciąży obowiązek pokrycia wszelkich podatków,  opłat notarialnych
i wieczystoksięgowych, dotyczących zawarcia umowy dzierżawy.

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zastrzega sobie prawo:

- odstąpienia lub zamknięcia  przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz bez podania przyczyny.

 

W związku z panującą epidemią COVID-19, w celu ochrony zdrowia i życia ludzi, zaleca się, aby osoby zainteresowane przetargiem nie uczestniczyły w posiedzeniu związanym z otwarciem ofert. Uczestnicy przetargu o jego wynikach zostaną poinformowani pisemnie.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu: https://puls.edu.pl/repozytorium/rodo

Szczegółowe informacje o postępowaniu przetargowym uzyskać można pod adresem:
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Sekcja ds. Gospodarki Nieruchomościami, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, e-mail: sgn@up.poznan.pl lub telefonicznie pod nr: (61) 846-61-50.