Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

LOKALIZACJA: Poznań, ul. Wojska Polskiego 53, 53A, obręb Golęcin, woj. wielkopolskie

POWIERZCHNIA: działka nr 9/2 o pow. 07757 ha

FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1P/00221974/7,

OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak

CENA WYWOŁAWCZA: 6.747.967,48 zł netto plus 23 % VAT, tj. 8.300.000,00 zł brutto   

WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto

UWAGI: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, teren oznaczony symbolem 1U – teren zabudowy usługowej w klinie zieleni, usługi oświaty z dopuszczeniem niekubaturowych obiektów rekreacyjno – sportowych.

Działki zabudowane budynkiem dawnego Pogotowia Opiekuńczego oraz garażem.

 

LOKALIZACJA: Przybroda, gm. Rokietnica, obręb Przybroda, woj. wielkopolskie

POWIERZCHNIA: działka nr 6/10 o pow. 0,1124 ha

FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1A/00037008/3

OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak

CENA WYWOŁAWCZA: 114.634,15 zł netto plus 23% VAT, tj. 141.000,00 zł brutto    

WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto

UWAGI: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokietnica, działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ciągłej lub rozproszonej.

Na działce posadowiony jest słup energetyczny podwójny.

 

LOKALIZACJA: Przybroda, gm. Rokietnica, obręb Przybroda, woj. wielkopolskie

POWIERZCHNIA: działka nr 6/11 o pow. 0,1129 ha

FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1A/00037008/3

OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak

CENA WYWOŁAWCZA: 141.000,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.), tj. 141.000,00 zł brutto    

WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto

UWAGI: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokietnica, działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ciągłej lub rozproszonej.

 

LOKALIZACJA: Przybroda, gm. Rokietnica, obręb Przybroda, woj. wielkopolskie

POWIERZCHNIA: działka nr 6/12 o pow. 0,1134 ha

FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1A/00037008/3

OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak

CENA WYWOŁAWCZA: 115.609,76 zł netto plus 23% VAT, tj. 142.200,00 zł brutto      

WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto

UWAGI: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokietnica, działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ciągłej lub rozproszonej.

Na działce posadowiony jest słup energetyczny oraz hydrant.

 

LOKALIZACJA: Przybroda, gm. Rokietnica, obręb Przybroda, woj. wielkopolskie

POWIERZCHNIA: działka nr 6/19 o pow. 0,1048 ha

FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1A/00037008/3

OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak

CENA WYWOŁAWCZA: 132.000,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.), tj. 132.000,00 zł brutto          

WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto

UWAGI: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokietnica, działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ciągłej lub rozproszonej.

 

LOKALIZACJA: Rakownia, gm. Murowana Goślina, obręb Rakownia, woj. wielkopolskie

POWIERZCHNIA: działka nr 135/1 o pow. 0,1275 ha

FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, PO1P/00225877/5

OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak

CENA WYWOŁAWCZA: 113.821,14 zł netto plus 23 % VAT, tj. 140.000,00 zł brutto     

WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto

UWAGI: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem 5MR – teren zabudowy zagrodowej mieszkaniowo-gospodarczej. Dostęp do drogi publicznej przez dz. nr 151(konieczność ustanowienia służebności przechodu
i przejazdu)

 

LOKALIZACJA: Gorzycko Stare, gm. Międzychód, obręb Gorzycko Stare, woj. wielkopolskie

POWIERZCHNIA: działka nr 94/7 o pow. 0,0863 ha

FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO2A/00039855/6

OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak

CENA WYWOŁAWCZA: 10.325,20 zł netto plus 23 % VAT, tj. 12.700,00 zł brutto

WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto

UWAGI: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzychód, działka położona na terenie oznaczonym symbolem MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług towarzyszących.

Na działce posadowione są 2 słupy energetyczne oraz szambo. Teren z deniwelacjami.

 

LOKALIZACJA: Muchocin, gm. Międzychód, obręb Muchocin, woj. wielkopolskie

POWIERZCHNIA: działka nr 60/13 i 60/14 o łącznej pow. 0,1900 ha

FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO2A/00039855/6

OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak

CENA WYWOŁAWCZA: 56.000,00 zł brutto ( w tym 5.501,66 zł VAT od dz. nr 60/14)

WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto

UWAGI: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzychód, działka położona na terenie oznaczonym symbolem MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług towarzyszących, zachodnia część nieruchomości położona jest w strefie ochrony konserwatorskiej.

Działka nr 60/13 o pow. 0,1000 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej, dwukondygnacyjnym o pow. zab. 54,00 m2, do kapitalnego remontu, murowanym budynkiem gospodarczym o pow. zab. 29,00 m2 oraz drewnianą szopą.
Na działce nr 60/14 o pow. 0,0900 ha posadowiony jest słup elektroenergetyczny oraz telefoniczny.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na sprzedawanej nieruchomości przez poprzednich użytkowników. 

 

Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się 15 marca 2021 roku o godz. 14.00 w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 28, III piętro, pok. 320. Pisemne oferty zawierające oznaczenie oferenta oraz oferowaną cenę wraz z dowodem wpłaty wadium, oświadczeniem oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń oraz że znany jest mu stan techniczny nieruchomości i nie będzie wnosił roszczeń wobec sprzedającego, składać należy w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przy ul. Wojska Polskiego 28 w Poznaniu(60-637), III piętro, pok. 304 do dnia
11 marca 2021 roku do godz. 14.00, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: oferta na przetarg wraz z oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy przetarg.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przez uczestnika przetargu wadium, najpóźniej do dnia 11 marca 2021 roku
na konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w Santander Bank Polska S.A., nr rachunku: 29 1090 1362 0000 0000 3601 7894.

Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania na rachunku bankowym Uczelni.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. W pozostałych przypadkach wadium zwraca się w ciągu 5 dni po odwołaniu lub zamknięciu przetargu na konto wskazane przez oferenta.

Termin uiszczenia ceny nabycia pomniejszonej o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy przenoszącej prawo własności. Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do zawarcia warunkowej umowy sprzedaży lub przedwstępnej umowy sprzedaży w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, pod rygorem utraty kwoty wpłaconej tytułem wadium i utraty prawa do zawarcia umowy sprzedaży. W sytuacji przedłużającej się procedury spełnienia niezbędnych przesłanek do zawarcia umowy notarialnej w/w termin może zostać odpowiednio przedłużony.

W przypadku, gdy uczestnik, który przetarg wygrał, uchyli się następnie od zawarcia umowy, wpłacone przez niego wadium
nie zostanie zwrócone.

Na nabywcy ciąży obowiązek pokrycia wszelkich podatków, opłat, kosztów aktów notarialnych i wieczystoksięgowych, dotyczących transakcji kupna.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1100 ze zm.) o Krajowym Zasobie Nieruchomości, sprzedaż nieruchomości następuje pod warunkiem nieskorzystania z prawa pierwokupu przez Skarb Państwa – Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Sprzedaż nieruchomości, których wartość rynkowa przekracza równowartość w złotych kwoty 2.000.000 PLN, uwarunkowana jest uzyskaniem zgody Rady Uczelni (zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu) oraz zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
– t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.).

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zastrzega sobie prawo:

- wyboru kancelarii notarialnej, celem obsługi transakcji sprzedaży,

- odstąpienia lub zamknięcia  przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz bez podania przyczyny,

 

W związku z panującą epidemią COVID-19, w celu ochrony zdrowia i życia ludzi, zaleca się, aby osoby zainteresowane przetargiem
nie uczestniczyły w posiedzeniu związanym z otwarciem ofert. Uczestnicy przetargu o jego wynikach zostaną poinformowani pisemnie.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu: https://puls.edu.pl/repozytorium/rodo

Szczegółowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu uzyskać można pod adresem:
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Sekcja ds. Gospodarki Nieruchomościami, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań,
e-mail: sgn@up.poznan.pl lub telefonicznie pod nr: (61) 846-61-50.