Uniwersytet przyrodniczy w poznaniu ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

LOKALIZACJA: Dłoń, gm. Miejska Górka, obręb Dłoń, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 281/4 o pow. 0,1899 ha
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1R/00019345/1
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 185.000,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.), tj. 185.000,00 zł brutto           
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto
UWAGI: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejska Górka, działka położona jest na terenach oznaczonych symbolem U – tereny usług użyteczności publicznej, tereny koncentracji usług z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej.
Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym parterowym z poddaszem częściowo użytkowym o pow. użytkowej 296,90 m2 w zabudowie bliźniaczej oraz budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej
15,57 m2. Nieruchomość wpisana do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Lesznie.

 

Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się 24 maja 2021 roku o godz. 14.00 w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 28, III piętro, pok. 320. Pisemne oferty zawierające oznaczenie oferenta oraz oferowaną cenę wraz z dowodem wpłaty wadium, oświadczeniem oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń oraz że znany jest mu stan techniczny nieruchomości i nie będzie wnosił roszczeń wobec sprzedającego, składać należy
w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przy ul. Wojska Polskiego 28 w Poznaniu(60-637),
III piętro, pok. 304 do dnia 20 maja 2021 roku do godz. 14.00, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: oferta na przetarg wraz z oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy przetarg.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przez uczestnika przetargu wadium, najpóźniej do dnia 20 maja 2021 roku na konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w Santander Bank Polska S.A., nr rachunku: 44 1090 1362 0000 0001 3680 3534 

Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania na rachunku bankowym Uczelni. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia.
W pozostałych przypadkach wadium zwraca się w ciągu 5 dni po odwołaniu lub zamknięciu przetargu na konto wskazane przez oferenta.
Termin uiszczenia ceny nabycia pomniejszonej o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy przenoszącej prawo własności. Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do zawarcia warunkowej umowy sprzedaży lub przedwstępnej umowy sprzedaży w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, pod rygorem utraty kwoty wpłaconej tytułem wadium i utraty prawa do zawarcia umowy sprzedaży. W sytuacji przedłużającej się procedury spełnienia niezbędnych przesłanek do zawarcia umowy notarialnej w/w termin może zostać odpowiednio przedłużony.
W przypadku, gdy uczestnik, który przetarg wygrał, uchyli się następnie od zawarcia umowy, wpłacone przez niego wadium nie zostanie zwrócone. 
Na nabywcy ciąży obowiązek pokrycia wszelkich podatków, opłat, kosztów aktów notarialnych
i wieczystoksięgowych, dotyczących transakcji kupna. 
Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1100 ze zm.) o Krajowym Zasobie Nieruchomości, sprzedaż nieruchomości następuje pod warunkiem nieskorzystania z prawa pierwokupu przez Skarb Państwa – Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości. 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zastrzega sobie prawo:
- wyboru kancelarii notarialnej, celem obsługi transakcji sprzedaży,
- odstąpienia lub zamknięcia  przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz bez podania przyczyny. 

 

W związku z panującą epidemią COVID-19, w celu ochrony zdrowia i życia ludzi, zaleca się, aby osoby zainteresowane przetargiem nie uczestniczyły w posiedzeniu związanym z otwarciem ofert. Uczestnicy przetargu o jego wynikach zostaną poinformowani pisemnie.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu: https://puls.edu.pl/repozytorium/rodo
Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu uzyskać można pod adresem: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Sekcja ds. Gospodarki Nieruchomościami, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, e-mail: sgn@up.poznan.pl lub telefonicznie pod nr: (61) 846-61-50.