Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NASTĘPUJĄCYCH NIERUCHOMOŚCI

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NASTĘPUJĄCYCH NIERUCHOMOŚCI

 

LOKALIZACJA: Poznań, ul. Szydłowska 29, obręb Golęcin, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: lokal użytkowy o pow. użytkowej  107,70 m2, posadowiony na dz. nr 31/1, udział w nieruchomości wspólnej 1077/16217
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności lokalu, udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu, KW PO1P/00113176/3
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 85.000,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.), tj. 85.000,00 zł brutto    
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto
UWAGI:  W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, teren oznaczony symbolem
MW/MN – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z enklawami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Lokal użytkowy znajduje się w piwnicy budynku mieszkalnego wielorodzinnego, składa się z 2 otwartych pomieszczeń oraz wydzielonej łazienki.

 

LOKALIZACJA: Przybroda, gm. Rokietnica, obręb Przybroda, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 6/10 o pow. 0,1124 ha
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1A/00037008/3
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 85.365,85 zł netto plus 23% VAT, tj. 105.000,00 zł brutto     
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto
UWAGI: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rokietnica, działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ciągłej lub rozproszonej.
Na działce posadowiony jest słup energetyczny podwójny.

 

LOKALIZACJA: Gorzyń, gm. Międzychód, obręb Gorzyń, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 173 o pow. 0,8842 ha
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO2A/00039855/6
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 590.000,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.), tj. 590.000,00 zł brutto
WADIUM: 10% ceny wywoławczej
UWAGI: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód, działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem 2RPO – teren zabudowy produkcji i przetwórstwa rolnego, baz i składów z dopuszczeniem produkcji zwierzęcej, 1MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 
Nieruchomość zabudowana obiektami warsztatowo-garażowymi.

 

LOKALIZACJA: Gorzyń, gm. Międzychód, obręb Gorzyń, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 4/43 o pow. 2,6282 ha
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO2A/00039855/6
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 213.000,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.), tj. 213.000,00 zł brutto
WADIUM: 10% ceny wywoławczej
UWAGI: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód, działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem 2ZL – teren lasów, dodatkowo granice ochrony konserwatorskiej parku pałacowego w Gorzyniu, fragment parku  przydworskiego, obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Puszcza Notecka”, granica 100 m od linii brzegowych wód powierzchniowych na terenie międzychodzkiego obszaru chronionego krajobrazu.
Działka objęta zakazem jakiejkolwiek zabudowy, porośnięta drzewami i krzewami, teren ukształtowany nieregularnie z deniwelacjami,
w części otoczony płotem byłego folwarku.
Prawo pierwokupu Lasów Państwowych. 

 

LOKALIZACJA: Gorzycko Stare 4, gm. Międzychód, obręb Gorzycko Stare, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: lokal użytkowy o pow. 105,30 m2 wraz z pomieszczeniami gospodarczymi o pow. 93,80 m2, udział w działkach nr: 70/4, 70/5, 70/6 o łącznej pow. 0,1890 ha, udział w częściach wspólnych nieruchomości wynosi 1991/4275
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności lokalu użytkowego i pomieszczeń gospodarczych, udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu, KW PO2A/00024451/6  
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 73.000,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.), tj. 73.000,00 zł brutto    
WADIUM: 10% ceny wywoławczej
UWAGI: Lokal znajduje się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w przyziemiu. Przynależą do niego cztery pomieszczenia gospodarcze usytuowane w wolnostojącym budynku. Lokal spełnia warunki samodzielnego lokalu mieszkalnego oraz wymogi pomieszczeń na stały pobyt ludzi.
Budynek mieszkalny wpisany do gminnej ewidencji zabytków.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzychód, działka położona jest 
na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług towarzyszących (MN/U).

 

Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się 06 czerwca 2022 roku o godz. 14.00 w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 28, III piętro, pok. 320. Pisemne oferty zawierające oznaczenie oferenta oraz oferowaną cenę wraz z dowodem wpłaty wadium, oświadczeniem oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń oraz że znany jest mu stan techniczny nieruchomości i nie będzie wnosił roszczeń wobec sprzedającego, składać należy w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przy ul. Wojska Polskiego 28 w Poznaniu (60-637), III piętro, pok. 304 (Biuro Kanclerza) do dnia 02 czerwca 2022 roku do godz. 14.00, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: oferta na przetarg wraz z oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy przetarg.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przez uczestnika przetargu wadium, najpóźniej do dnia 02 czerwca 2022 roku na konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w Santander Bank Polska S.A., nr rachunku: 44 1090 1362 0000 0001 3680 3534 
Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania na rachunku bankowym Uczelni. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. W pozostałych przypadkach wadium zwraca się w ciągu 5 dni po odwołaniu lub zamknięciu przetargu na konto wskazane przez oferenta.
W przypadku, gdy co najmniej dwóch oferentów zaoferowało cenę tej samej wysokości, Komisja postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie ustnej licytacji między wskazanymi oferentami, wyznaczając termin licytacji.
Termin uiszczenia ceny nabycia pomniejszonej o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy przenoszącej prawo własności. Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do zawarcia warunkowej umowy sprzedaży lub przedwstępnej umowy sprzedaży w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, pod rygorem utraty kwoty wpłaconej tytułem wadium i utraty prawa do zawarcia umowy sprzedaży. W sytuacji przedłużającej się procedury spełnienia niezbędnych przesłanek do zawarcia umowy notarialnej w/w termin może zostać odpowiednio przedłużony.
W przypadku, gdy uczestnik, który przetarg wygrał, uchyli się następnie od zawarcia umowy, wpłacone przez niego wadium nie zostanie zwrócone. 
Na nabywcy ciąży obowiązek pokrycia wszelkich podatków, opłat, kosztów aktów notarialnych i wieczystoksięgowych, dotyczących transakcji kupna. 
Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1961) o Krajowym Zasobie Nieruchomości, sprzedaż nieruchomości następuje pod warunkiem nieskorzystania z prawa pierwokupu przez Skarb Państwa – Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości. 
Sprzedaż nieruchomości, których wartość rynkowa przekracza równowartość w złotych kwoty 2.000.000,00 PLN, uwarunkowana jest uzyskaniem zgody Rady Uczelni (zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu) oraz zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce– t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 ze zm.).
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zastrzega sobie prawo:

  • wyboru kancelarii notarialnej, celem obsługi transakcji sprzedaży,
  • odstąpienia lub zamknięcia  przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz bez podania przyczyny, 

W związku z panującą epidemią COVID-19, w celu ochrony zdrowia i życia ludzi, zaleca się, aby osoby zainteresowane przetargiem nie uczestniczyły w posiedzeniu związanym z otwarciem ofert. Uczestnicy przetargu o jego wynikach zostaną poinformowani pisemnie.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu: https://puls.edu.pl/contact-us/polityka-cookies 
Szczegółowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu uzyskać można pod adresem:
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Sekcja ds. Gospodarki Nieruchomościami, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań,
e-mail: sgn@up.poznan.pl lub telefonicznie pod nr: (61) 846-61-50.

 

WYDZIAŁY