Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Organizacja zajęć praktycznych i innych form działalności dydaktycznej w semestrze letnim 2019/2020 a możliwość zakwaterowania w domach studenckich UPP | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Organizacja zajęć praktycznych i innych form działalności dydaktycznej w semestrze letnim 2019/2020 a możliwość zakwaterowania w domach studenckich UPP

Szanowni Państwo,

Na podstawie danych uzyskanych od Państwa prodziekanów ds. studiów oraz przewodniczących rad programowych kierunków studiów można z wielkim zadowoleniem stwierdzić, że wspólnota uniwersytecka, jak dotąd, dobrze radzi sobie w trudnych czasach pandemii.
 

Wszystko  wskazuje na to, że proces dyplomowania przebiegnie pomyślnie nawet w tych przypadkach, gdy dyplomanci nie zdołali zakończyć prac eksperymentalnych. Będą to mogli uczynić w najbliższym czasie. Kształcenie, które na wszystkich kierunkach jest prowadzone w trybie zdalnym będzie, w uzasadnionych przypadkach, uzupełnione o zajęcia praktyczne. Możliwe będzie również przeprowadzenie w siedzibie Uczelni niektórych niezbędnych zaliczeń i egzaminów.
 

Aby było to możliwe Pan Rektor wydał zarządzenie nr 64/2020 z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie umożliwienia organizacji zajęć dydaktycznych wymagających dostępu do laboratoriów, zmiany terminów letniej sesji egzaminacyjnej oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w okresie ograniczenia działalności UPP oraz komunikat nr 13 w sprawie zasad realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020, w których, kierując się ostrożną oceną sytuacji i wytycznymi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, określił ramy, w których powinna mieścić się nasza aktywność.
 

Gorąco apeluję do wszystkich nauczycieli o pomoc w zapewnieniu sprawnego, a przede wszystkim bezpiecznego przebiegu tych zajęć, które będą wymagały powrotu naszych studentów w mury Uczelni.
 

W szczególności zwracam Państwa uwagę na fakt, że sytuacja epidemiczna, w istocie rzeczy, się nie zmienia. Ogłaszane kolejne etapy zmniejszania ograniczeń nie wynikają z rzeczywistego wzrostu poziomu bezpieczeństwa. Niezbędne jest zatem przestrzeganie w pełnym zakresie zasad zachowania higieny, utrzymywania dystansu społecznego i bezwzględnego stosowania środków ochrony osobistej. Bardzo proszę by zechcieli Państwo wykorzystać swoje doświadczenie, wiedzę i autorytet do kształtowania właściwych w obecnej sytuacji zachowań w swoim otoczeniu.
 

Aspekty praktyczne planowanych na najbliższe tygodnie działań wymagają także naszej uwagi i aktywności. Bardzo proszę by zajęcia praktyczne planowane dla kierunków studiów skoordynować tak, by studenci danego rocznika mogli je zrealizować w formie bloku, w ciągu co najwyżej kilku dni. Jest to szczególnie ważne dla studentów, którzy mieszkają poza Poznaniem. Prośba ta dotyczy również realizacji niezbędnych zajęć terenowych. W tym zakresie gorąco zachęcam do uzgodnień i systematycznej współpracy z samorządem studenckim, a w szczególności ze starostami poszczególnych lat.
 

W czasie odbywania zaplanowanych zajęć, prowadzenia badań, zdawania egzaminów bądź realizacji innych przewidzianych w ramach odbywania studiów aktywności, studenci uprawnieni do zakwaterowania w domach studenckich mogą z nich korzystać, choć pełna działalność DS-ów nie zostaje przywrócona. Aby mogło to się odbywać bez zakłóceń kierownicy domów studenckich muszą dysponować potrzebnymi danymi.

Proszę zatem:

1. Promotorów prac dyplomowych, których magistranci i inżynieranci są uprawnieni do zakwaterowania w domu studenckim i muszą z niego skorzystać w związku z realizacją badań w ramach pracy dyplomowej lub w związku z egzaminem dyplomowym, bardzo proszę o przygotowanie dla nich odpowiedniego zaświadczenia.

2. Prodziekanów ds. studiów, we współpracy z przewodniczącymi rad programowych kierunków studiów proszę o przekazanie informacji na temat tego, które roczniki, których kierunków i w jakich terminach będą odbywać zajęcia praktyczne lub terenowe, bądź zdawać egzaminy w siedzibie uczelni.

3. W uzasadnionych przypadkach, takich jak realizacja staży organizowanych przez Uczelnię w ramach projektów europejskich, lub w innych przypadkach wynikających z działalności dydaktycznej wspieranych przez władze wydziałów, proszę osoby odpowiedzialne za te aktywności o dostarczenie imiennych wykazów osób uprawnionych do zakwaterowania w domach studenckich.
 

Informacje proszę przekazać Panu Kanclerzowi mgr. inż. Markowi Klimeckiemu drogą elektroniczną na adres kanclerz@up.poznan.pl. Na ich podstawie kierownicy domów studenckich będą mogli zweryfikować wnioski o zakwaterowanie składane przez poszczególnych studentów.

 

 

Poznań, 1 czerwca 2020 r.

    Prorektor ds. Studiów

        /-/

prof. dr hab. Cezary Mądrzak

WYDZIAŁY