Prawa autorskie 2019

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

P.T. Kierownicy jednostek, komórek organizacyjnych

 

Przypominam, że zgodnie z artykułem 116 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) wykonywanie obowiązków służbowych nauczyciela akademickiego stanowi działalność twórczą o indywidualnym charakterze w myśl art. 1. ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U z 2018 roku poz. 1191 i 1293). W związku z powyższym wynagrodzenie nauczyciela akademickiego stanowi w całości honorarium autorskie i jest objęte 50% kosztami uzyskania przychodu bez konieczności składania dodatkowego oświadczenia.

Jednocześnie informuję, że pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, którzy zamierzają skorzystać z zasad naliczania kosztów uzyskania przychodu są obowiązani w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku do złożenia oświadczenie określającego planowany procentowy udział prac o charakterze twórczym w Dziale Osobowym i Spraw Socjalnych (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały 238/2010 Senatu UPP).

W razie niezłożenia przez pracownika stosownych wniosków lub niedotrzymania terminów do obliczenia wysokości podatku dochodowego stosowane będą ogólne zasady rozliczeń, tj. bez uwzględnienia 50% kosztów uzyskania przychodu.

Pracownicy niebędącym nauczycielami akademickimi mają obowiązek złożenia „Oświadczenia – sprawozdanie pracownika” załącznik nr 2 do uchwały w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2020 roku.

 

Prorektor ds. kadr i rozwoju Uczelni

prof. dr hab. Roman Gornowicz

ZałącznikRozmiar
PDF icon prawa autorskie 2019.pdf51.78 KB

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Leśny i Technologii
Drewna
Wydział Medycyny
Weterynaryjnej
i Nauk
o Zwierzętach
Wydział Nauk
o Żywności
i Żywieniu
Wydział Inżynierii
Środowiska
i Inżynierii Mechanicznej
Wydział
Ekonomiczny