Przetarg na sprzedaż nieruchomości UPP

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NASTĘPUJĄCYCH NIERUCHOMOŚCI

 

LOKALIZACJA: Poznań, ul. Wojska Polskiego 53, 53A, obręb Golęcin, woj. wielkopolskie

POWIERZCHNIA: działka nr 9/2 o pow. 07757 ha

FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1P/00221974/7,

OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak

CENA WYWOŁAWCZA: 6.910.569,11 zł netto plus 23 % VAT, tj. 8.500.000,00 zł brutto   

WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto

UWAGI: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, teren oznaczony symbolem 1U – teren zabudowy usługowej w klinie zieleni, usługi oświaty z dopuszczeniem niekubaturowych obiektów rekreacyjno – sportowych.

Działki zabudowane budynkiem dawnego Pogotowia Opiekuńczego oraz garażem.

 

LOKALIZACJA: Przybroda, gm. Rokietnica, obręb Przybroda, woj. wielkopolskie

POWIERZCHNIA: działka nr 6/10 o pow. 0,1124 ha

FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1A/00037008/3

OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak

CENA WYWOŁAWCZA: 115.000,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.)      

WADIUM: 10% ceny wywoławczej

UWAGI: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokietnica, działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ciągłej lub rozproszonej.

 

LOKALIZACJA: Przybroda, gm. Rokietnica, obręb Przybroda, woj. wielkopolskie

POWIERZCHNIA: działka nr 6/11 o pow. 0,1129 ha

FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1A/00037008/3

OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak

CENA WYWOŁAWCZA: 116.000,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.)      

WADIUM: 10% ceny wywoławczej

UWAGI: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokietnica, działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ciągłej lub rozproszonej.

 

LOKALIZACJA: Przybroda, gm. Rokietnica, obręb Przybroda, woj. wielkopolskie

POWIERZCHNIA: działka nr 6/12 o pow. 0,1134 ha

FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1A/00037008/3

OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak

CENA WYWOŁAWCZA: 116.000,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.)      

WADIUM: 10% ceny wywoławczej

UWAGI: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokietnica, działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ciągłej lub rozproszonej.

 

LOKALIZACJA: Przybroda, gm. Rokietnica, obręb Przybroda, woj. wielkopolskie

POWIERZCHNIA: działka nr 6/19 o pow. 0,1048 ha

FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1A/00037008/3

OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak

CENA WYWOŁAWCZA: 107.000,00 zł netto plus 23% VAT, tj. 131.610,00 zł brutto          

WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto

UWAGI: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokietnica, działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ciągłej lub rozproszonej.

 

LOKALIZACJA: Gorzyń, gm. Międzychód, obręb Gorzyń, woj. wielkopolskie

POWIERZCHNIA: działka nr 4/43 o pow. 2,6282 ha

FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO2A/00039855/6

OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak

CENA WYWOŁAWCZA: 195.000,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.)

WADIUM: 10% ceny wywoławczej

UWAGI: Uchwałą nr V/38/2011 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19.01.2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód, obręb Gorzyń, działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem
2ZL – teren lasów.

Prawo pierwokupu Lasów Państwowych. Część nieruchomości wpisana do gminnego rejestru zabytków, położona na obrzeżach części Obszaru Chronionego Krajobrazu „H” Międzychód, pełniącego funkcję ochronną dla Pszczewskiego Parku Krajobrazowego
i 4 rezerwatów przyrody. Obszar specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 „Puszcza Notecka”.

 

 

Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się 31 lipca 2020 roku o godz. 9.00 w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 28, III piętro, pok. 320. Pisemne oferty zawierające oznaczenie oferenta oraz oferowaną cenę wraz z dowodem wpłaty wadium, oświadczeniem oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń, składać należy w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przy ul. Wojska Polskiego 28 w Poznaniu(60-637), III piętro,
pok. 304 do dnia 29 lipca 2020 roku do godz. 14.00, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: oferta na przetarg wraz z oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy przetarg.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przez uczestnika przetargu wadium, najpóźniej do dnia 29 lipca 2020 roku
na konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w Santander Bank Polska S.A., nr rachunku: 29 1090 1362 0000 0000 3601 7894.

Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania na rachunku bankowym Uczelni.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. W pozostałych przypadkach wadium zwraca się w ciągu 5 dni po odwołaniu lub zamknięciu przetargu na konto wskazane przez oferenta.

Termin uiszczenia ceny nabycia pomniejszonej o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy przenoszącej prawo własności. Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do zawarcia warunkowej umowy sprzedaży lub przedwstępnej umowy sprzedaży w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, pod rygorem utraty kwoty wpłaconej tytułem wadium i utraty prawa do zawarcia umowy sprzedaży. W sytuacji przedłużającej się procedury spełnienia niezbędnych przesłanek do zawarcia umowy notarialnej w/w termin może zostać odpowiednio przedłużony.

W przypadku, gdy uczestnik, który przetarg wygrał, uchyli się następnie od zawarcia umowy, wpłacone przez niego wadium
nie zostanie zwrócone.

Na nabywcy ciąży obowiązek pokrycia wszelkich podatków, opłat, kosztów aktów notarialnych i wieczystoksięgowych, dotyczących transakcji kupna.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2363 ze zm.) o Krajowym Zasobie Nieruchomości, sprzedaż nieruchomości następuje pod warunkiem nieskorzystania z prawa pierwokupu przez Skarb Państwa – Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Sprzedaż nieruchomości, których wartość rynkowa przekracza równowartość w złotych kwoty 2.000.000 PLN, uwarunkowana jest uzyskaniem zgody Rady Uczelni (zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu) oraz zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
– t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.).

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zastrzega sobie prawo:

- wyboru kancelarii notarialnej, celem obsługi transakcji sprzedaży,

- odstąpienia lub zamknięcia  przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz bez podania przyczyny,

- swobodnego wyboru oferty, w przypadku gdy uczestnicy przetargu zaoferowali taką samą cenę.

 

W związku z panującą epidemią COVID-19, w celu ochrony zdrowia i życia ludzi, zaleca się, aby osoby zainteresowane przetargiem
nie uczestniczyły w posiedzeniu związanym z otwarciem ofert. Uczestnicy przetargu o jego wynikach zostaną poinformowani pisemnie.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu: https://skylark.up.poznan.pl/content/rodo

Szczegółowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu uzyskać można pod adresem:
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Sekcja ds. Gospodarki Nieruchomościami, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań,
e-mail: sgn@up.poznan.pl lub telefonicznie pod nr: (61) 846-61-50.