Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility SPOTKANIE KOMISJI PRZETARGOWEJ ZOSTAŁO ODWOŁANE - Przetarg nieograniczony, ofertowy na sprzedaż samochodu osobowego ... | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

SPOTKANIE KOMISJI PRZETARGOWEJ ZOSTAŁO ODWOŁANE - Przetarg nieograniczony, ofertowy na sprzedaż samochodu osobowego ...

W związku z zaistniałą sytuacją i pracą w trybie zdalnym spotkanie komisji przetargowej zostało odwołane.

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, UL. WOJSKA POLSKIEGO 28, 60-637 POZNAŃ

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY, OFERTOWY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI FIAT SCUDO 2.0 wersja Panorama Executive

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, UL. WOJSKA POLSKIEGO 28, 60-637 POZNAŃ

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY, OFERTOWY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI FIAT SCUDO 2.0 wersja Panorama Executive

 

 1. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Piątkowska 94E, 60-649 Poznań, tel./fax. 61/846 65 45, Instytut Budownictwa i Geoinżynierii, Pracownia Meteorologii
 2. Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy marki

FIAT SCUDO 2.0 wersja Panorama Executive,

nr rej. PO714SL

nr identyfikacyjny (VIN) ZFA27000064283954

rok produkcji: 2011

przebieg: 236254 km

pojemność silnika:1997 ccm

moc silnika: 100 kW (136 KM)

kolor:Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym

sprawny technicznie, termin badania technicznego: 24.01.2021 r

drugi komplet opon

cena wywoławcza: 22.100,- złotych brutto (zgodnie z wyceną rzeczoznawcy)

 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego, w dniu 20.03.2020 o godzinie 12:00 w pokoju nr 211 przez Komisję przetargową. Termin związania ofertą sprzedający określa na 21 dni od terminu otwarcia ofert.
 2. Samochód można oglądać na terenie Uczelni  przy ulicy Piątkowskiej 94 po wcześniejszym uzgodnieniu z Panem Damianem Józefczykiem, tel. 509 507 600  lub Panią Olgą Zawitowską-Blacha tel. 505 272 804
 3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po uprzednim wpłaceniu wadium w pieniądzu w kasie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28 w godz. od 10.00 do 13.00 lub na konto Uczelni 29 1090 1362 0000 0000 3601 7894, najpóźniej do dnia 19.03 do godziny 12.00 w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 2.210,00 złotych brutto.
 4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia wyboru lub odrzucenia oferty.
 5. Wadium złożone przez oferenta zalicza się w poczet ceny.
 6. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
 7. Oferty należy składać do dnia 20.03.2020 r. do godziny 10:00 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, Instytut Budownictwa i Geoinżynierii, Pracownia Meteorologii, ul. Piątkowska 94E (pok. 206)
 8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg. wzoru:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Budownictwa i Geoinżynoerii, Pracownia Meteorologii, ul. Piątkowska 94E, 60-649 Poznań z dopiskiem: „Oferta przetargowa na zakup samochodu osobowego – nie otwierać przed 20.03.2020 r. godzina 12:00”.

 

 1. Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:
 1. Imię i nazwisko lub nazwę firmy, nr NIP i telefon kontaktowy oferenta,
 2. Oferowaną cenę za pojazd będący przedmiotem przetargu i warunki jej zapłaty.
 3. W przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny wyciąg z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 4. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
 5. Dowód wniesienia obowiązkowego wadium (może być kserokopia).

Wzór formularza ofertowego, który stanowi załącznik do ogłoszenia można pobrać ze strony Uczelni lub w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, Instytut Budownictwa i Geoinżynoerii, Pracownia Meteorologii,  ul. Piątkowska 94E, pok.206,  60-649 Poznań

 1. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
 2. Nabywcą zostanie oferent, który zaoferował największą cenę nabycia ze złożonych ofert.
 3. W przypadku gdy kilku oferentów zaoferuje tą samą cenę, przetarg będzie kontynuowany w formie aukcji między tymi oferentami.
 4. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w ciągu 5 dni od dnia zawarcia umowy.
 5. Wydanie samochodu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
 6. Sprzedający nie udziela gwarancji na stan sprzedanego pojazdu oraz nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte.
 7. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania warunków przetargu.

WYDZIAŁY