Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ogłasza przetarg pisemny nieograniczony  na sprzedaż następujących nieruchomości

LOKALIZACJA: Poznań, ul. Wojska Polskiego 53, 53A, obręb Golęcin, woj. wielkopolskie

POWIERZCHNIA: działka nr 9/2 o pow. 07757 ha

FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1P/00221974/7,

OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak

CENA WYWOŁAWCZA: 8.000.000,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. 9.840.000,00 zł brutto   

WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto

UWAGI: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, teren oznaczony symbolem 1U – teren zabudowy usługowej w klinie zieleni, usługi oświaty z dopuszczeniem niekubaturowych obiektów rekreacyjno – sportowych.

Działki zabudowane budynkiem dawnego Pogotowia Opiekuńczego oraz garażem.

 

LOKALIZACJA: Przybroda, gm. Rokietnica, obręb Przybroda, woj. wielkopolskie

POWIERZCHNIA: działka nr 6/10 o pow. 0,1124 ha

FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1A/00037008/3

OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak

CENA WYWOŁAWCZA: 115.000,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.)      

WADIUM: 10% ceny wywoławczej

UWAGI: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokietnica, działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ciągłej lub rozproszonej.

 

LOKALIZACJA: Przybroda, gm. Rokietnica, obręb Przybroda, woj. wielkopolskie

POWIERZCHNIA: działka nr 6/11 o pow. 0,1129 ha

FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1A/00037008/3

OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak

CENA WYWOŁAWCZA: 116.000,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.)      

WADIUM: 10% ceny wywoławczej

UWAGI: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokietnica, działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ciągłej lub rozproszonej.

 

LOKALIZACJA: Przybroda, gm. Rokietnica, obręb Przybroda, woj. wielkopolskie

POWIERZCHNIA: działka nr 6/12 o pow. 0,1134 ha

FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1A/00037008/3

OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak

CENA WYWOŁAWCZA: 116.000,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.)      

WADIUM: 10% ceny wywoławczej

UWAGI: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokietnica, działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ciągłej lub rozproszonej.

 

LOKALIZACJA: Przybroda, gm. Rokietnica, obręb Przybroda, woj. wielkopolskie

POWIERZCHNIA: działka nr 6/19 o pow. 0,1048 ha

FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1A/00037008/3

OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak

CENA WYWOŁAWCZA: 107.000,00 zł netto plus 23% VAT, tj. 131.610,00 zł brutto          

WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto

UWAGI: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokietnica, działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ciągłej lub rozproszonej.

 

LOKALIZACJA: Rakownia, gm. Murowana Goślina, obręb Rakownia, woj. wielkopolskie

POWIERZCHNIA: działka nr 135/1 o pow. 0,1275 ha

FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, PO1P/00225877/5

OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak

CENA WYWOŁAWCZA: 94.390,25 zł netto plus 23 % VAT, tj. 116.100,00 zł brutto     

WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto

UWAGI: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem 5MR – teren zabudowy zagrodowej mieszkaniowo-gospodarczej.

 

LOKALIZACJA: Rakownia, gm. Murowana Goślina, obręb Rakownia, woj. wielkopolskie

POWIERZCHNIA: działka nr 153/3 o pow. 0,1415 ha oraz udział w gruncie – działka nr 153/13

FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, PO1P/00225877/5

OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak

CENA WYWOŁAWCZA: 81.300,82 zł netto plus 23 % VAT, tj. 100.000,00 zł brutto    

WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto

UWAGI: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem 17MJ - zabudowa mieszkaniowa

jednorodzinna.

Dostęp do drogi publicznej przez wewnętrzną działkę drogową nr 153/13 obręb Rakownia.

 

LOKALIZACJA: Rakownia, gm. Murowana Goślina, obręb Rakownia, woj. wielkopolskie

POWIERZCHNIA: działka nr 153/4 o pow. 0,1490 ha oraz udział w gruncie – działka nr 153/13

FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, PO1P/00225877/5

OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak

CENA WYWOŁAWCZA: 83.739,84 zł netto plus 23 % VAT, tj. 103.000,00 zł brutto    

WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto

UWAGI: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem 17MJ - zabudowa mieszkaniowa

jednorodzinna.

Dostęp do drogi publicznej przez wewnętrzną działkę drogową nr 153/13 obręb Rakownia.

 

LOKALIZACJA: Rakownia, gm. Murowana Goślina, obręb Rakownia, woj. wielkopolskie

POWIERZCHNIA: działka nr 158/4 o pow. 0,1611 ha

FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, PO1P/00225877/5

OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak

CENA WYWOŁAWCZA: 113.008,13 zł netto plus 23 % VAT, tj. 139.000,00 zł brutto     

WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto

UWAGI: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem 12MJ - zabudowa mieszkaniowa

jednorodzinna.

 

LOKALIZACJA: Rakownia, gm. Murowana Goślina, obręb Rakownia, woj. wielkopolskie

POWIERZCHNIA: działka nr 158/13 o pow. 0,1414 ha

FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, PO1P/00225877/5

OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak

CENA WYWOŁAWCZA: 93.495,94 zł netto plus 23 % VAT, tj. 115.000,00 zł brutto    

WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto

UWAGI: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem 10MJ - zabudowa mieszkaniowa

jednorodzinna.

 

LOKALIZACJA: Gorzyń, gm. Międzychód, obręb Gorzyń, woj. wielkopolskie

POWIERZCHNIA: działka nr 173 o pow. 0,8842 ha

FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, PO2A/00039855/6

OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: umowa dzierżawy do 31.12.2020 r. z prawem pierwokupu dzierżawcy

CENA WYWOŁAWCZA: 575.000,00 zł  netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.)

WADIUM: 10% ceny wywoławczej

UWAGI: Uchwałą nr V/38/2011 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19.01.2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód, obręb Gorzyń, działka położona jest na terenie zabudowy produkcji
i przetwórstwa rolnego, baz i składów z dopuszczeniem produkcji zwierzęcej (2RPO).

Kupujący bierze na siebie prawa i obowiązki wynikające z umowy dzierżawy do 31.12.2020 r.

Prawo pierwokupu Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa oraz przyjmuje do wiadomości obostrzenia wynikające z ustawy
z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego w związku z nabyciem nieruchomości rolnej.

 

LOKALIZACJA: Gorzyń, gm. Międzychód, obręb Gorzyń, woj. wielkopolskie

POWIERZCHNIA: działka nr 4/43 o pow. 2,6282 ha

FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO2A/00039855/6

OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak

CENA WYWOŁAWCZA: 195.000,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.)

WADIUM: 10% ceny wywoławczej

UWAGI: Uchwałą nr V/38/2011 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19.01.2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód, obręb Gorzyń, działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem
2ZL – teren lasów.

Prawo pierwokupu Lasów Państwowych. Część nieruchomości wpisana do gminnego rejestru zabytków, położona na obrzeżach części Obszaru Chronionego Krajobrazu „H” Międzychód, pełniącego funkcję ochronną dla Pszczewskiego Parku Krajobrazowego
i 4 rezerwatów przyrody. Obszar specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 „Puszcza Notecka”.

 

LOKALIZACJA: Gorzycko Stare 4, gm. Międzychód, obręb Gorzycko Stare, woj. wielkopolskie

POWIERZCHNIA: lokal użytkowy o pow. 105,30 m2 wraz z pomieszczeniami gospodarczymi o pow. 93,80 m2, udział w działkach nr: 70/4, 70/5, 70/6 o łącznej pow. 0,1890 ha, udział w częściach wspólnych nieruchomości wynosi 1991/4275,

FORMA KORZYSTANIA: prawo własności lokalu użytkowego i pomieszczeń gospodarczych, udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu, KW PO2A/00024451/6 

OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak

CENA WYWOŁAWCZA: 82.600,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.)

WADIUM: 10% ceny wywoławczej

UWAGI: Lokal znajduje się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w przyziemiu. Przynależą do niego cztery pomieszczenia gospodarcze usytuowane w wolnostojącym budynku. Lokal spełnia warunki samodzielnego lokalu mieszkalnego oraz wymogi pomieszczeń na stały pobyt ludzi.

Budynek mieszkalny wpisany do gminnej ewidencji zabytków.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzychód, działka położona jest
na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług towarzyszących (MN/U).

 

LOKALIZACJA: Muchocin, gm. Międzychód, obręb Muchocin, woj. wielkopolskie

POWIERZCHNIA: działki nr: 8,20 o łącznej pow. 48,9100 ha

FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO2A/00039855/6

OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: umowa dzierżawy do 31.12.2020 r. z prawem pierwokupu dzierżawcy

CENA WYWOŁAWCZA: 1.956.400,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.)

WADIUM: 10% ceny wywoławczej

UWAGI: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzychód, są to tereny rolne, łąki
i pastwiska, granice strefy ochrony stanowisk archeologicznych.

Prawo pierwokupu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz kupujący przyjmuje do wiadomości obostrzenia wynikające z ustawy Ustawa z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego w związku z nabyciem nieruchomości rolnej.

 

LOKALIZACJA: Muchocin, gm. Międzychód, obręb Muchocin, woj. wielkopolskie

POWIERZCHNIA: działki nr: 33/5, 66/12, 66/13, 66/14, 66/15, 73/4 o łącznej pow. 28,9893 ha, (dz. nr 66/13 - zabudowana budynkiem
dawnej chlewni o pow. użytkowej 780,50 m2)

FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO2A/00039855/6

OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: umowa dzierżawy do 31.12.2020 r. z prawem pierwokupu dzierżawcy

CENA WYWOŁAWCZA: 1.200.000,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.)

WADIUM: 10% ceny wywoławczej

UWAGI: Uchwałą nr XVIII/125/2007 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 11.12.2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód w obrębach: Międzychód, Bielsko, Dzięcielin, Wielowieś oraz część obrębu Muchocin, działki położone są na terenach oznaczonych następującymi symbolami:

- dz. nr 33/5 – 11.4 R – teren upraw rolnych, łąk i pastwisk, 11.3 ZN – teren zieleni nieurządzonej,

- dz. nr: 66/12, 66/13, 66/14, 66/15, 73/4 – 11.4 R – teren upraw rolnych, łąk i pastwisk

Prawo pierwokupu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz kupujący przyjmuje do wiadomości obostrzenia wynikające z ustawy Ustawa z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego w związku z nabyciem nieruchomości rolnej.

 

LOKALIZACJA: Muchocin, gm. Międzychód, obręb Muchocin, woj. wielkopolskie

POWIERZCHNIA: działka nr  74/93 o pow. 0,1331 ha

FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO2A/00039855/6

OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak

CENA WYWOŁAWCZA: 66.550,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. 81.856,50 zł brutto

WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto

UWAGI: Uchwałą nr XVIII/125/2007 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 11.12.2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód w obrębach: Międzychód, Bielsko, Dzięcielin, Wielowieś oraz część obrębu Muchocin, działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem 11.23 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

 

Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się 17 kwietnia 2020 roku o godz. 9.00 w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 28, III piętro, pok. 304. Pisemne oferty zawierające oznaczenie oferenta oraz oferowaną cenę wraz z dowodem wpłaty wadium, oświadczeniem oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń, składać należy w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przy ul. Wojska Polskiego 28 w Poznaniu, III piętro, pok. 304 do dnia 15 kwietnia 2020 roku do godz. 14.00, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: oferta na przetarg wraz z oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy przetarg.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przez uczestnika przetargu wadium, najpóźniej do 15 kwietnia 2020 roku
na konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w Santander Bank Polska S.A., nr rachunku: 29 1090 1362 0000 0000 3601 7894.

Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania na rachunku bankowym Uczelni.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. W pozostałych przypadkach wadium zwraca się w ciągu 5 dni po odwołaniu lub zamknięciu przetargu na konto wskazane przez oferenta.

Termin uiszczenia ceny nabycia pomniejszonej o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy przenoszącej prawo własności. Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do zawarcia warunkowej umowy sprzedaży lub przedwstępnej umowy sprzedaży w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, pod rygorem utraty kwoty wpłaconej tytułem wadium i utraty prawa do zawarcia umowy sprzedaży. W sytuacji przedłużającej się procedury spełnienia niezbędnych przesłanek do zawarcia umowy notarialnej w/w termin może zostać odpowiednio przedłużony.

W przypadku, gdy uczestnik, który przetarg wygrał, uchyli się następnie od zawarcia umowy, wpłacone przez niego wadium
nie zostanie zwrócone.

Na nabywcy ciąży obowiązek pokrycia wszelkich podatków, opłat, kosztów aktów notarialnych i wieczystoksięgowych, dotyczących transakcji kupna.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1529 ze zm.) o Krajowym Zasobie Nieruchomości, sprzedaż nieruchomości następuje pod warunkiem nieskorzystania z prawa pierwokupu przez Skarb Państwa – Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Sprzedaż nieruchomości, których wartość rynkowa przekracza równowartość w złotych kwoty 2.000.000 PLN, uwarunkowana jest uzyskaniem zgody Rady Uczelni (zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu) oraz zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
– t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.).

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zastrzega sobie prawo:

- wyboru kancelarii notarialnej, celem obsługi transakcji sprzedaży,

- odstąpienia lub zamknięcia  przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz bez podania przyczyny,

- swobodnego wyboru oferty, w przypadku gdy uczestnicy przetargu zaoferowali taką samą cenę.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu: https://puls.edu.pl/content/rodo

Szczegółowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu uzyskać można pod adresem:
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, IV piętro pok. 406, e-mail: sgn@up.poznan.pl
lub telefonicznie pod nr (61) 846 61 50.