Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

LOKALIZACJA: Poznań, ul. Piątkowska 92, obręb Winiary, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działki nr: 1/93, 57/2, 58, 59, 60/1 o łącznej pow. 0,6349 ha
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW: PO1P/00220636/9, PO1P/00234174/3
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: służebność przechodu i przejazdu przez dz. nr 60/1, zapisanej w KW PO1P/00234174/3,
umowy najmu zawarte na czas nieokreślony dot. budynków usługowych oraz części budynku dawnej stołówki studenckiej.
CENA WYWOŁAWCZA: 10.990.175,00 zł brutto ( w tym VAT 23 % od dz. nr 57/2 o pow. 0,0486 ha)      
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto
UWAGI: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, teren oznaczony symbolem MW/U – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub zabudowa usługowa.
Dla przedmiotowego terenu wydane zostały cztery decyzje o warunkach zabudowy.
Nieruchomość zabudowana budynkiem dawnej stołówki studenckiej oraz dwoma budynkami usługowymi.
Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo przedmiotowej nieruchomości z pięcioma domami studenckimi wskazane byłoby, aby potencjalny nabywca uwzględnił w swych planach inwestycyjnych pomieszczenia z przeznaczeniem na działalność klubu studenckiego i klubu fitness.
Konieczność ustanowienia służebności przechodu i przejazdu przez dz. nr 60/1 na rzecz każdoczesnego właściciela dz. nr 1/94

 

LOKALIZACJA: Poznań, ul. Dożynkowa 9A i C, obręb Winiary, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działki nr 43/2 i 46/6 o łącznej pow. 0,8402 ha
FORMA KORZYSTANIA: dz. nr 43/2 - prawo własności - KW PO1P/00030699/9,
dz. nr 46/6 – użytkowanie wieczyste – KW PO1P/00268639/8
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 9.253.000,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.)     
WADIUM: 10% ceny wywoławczej
UWAGI: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, teren oznaczony symbolem MW/MN – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub jednorodzinnej,
Działki zabudowane dwoma budynkami dawnych domów studenckich.

 

LOKALIZACJA: Poznań, ul. Wojska Polskiego 53, 53A, obręb Golęcin, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 9/2 o pow. 07757 ha
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1P/00221974/7,
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 8.000.000,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. 9.840.000,00 zł brutto    
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto
UWAGI: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, teren oznaczony symbolem 1U – teren zabudowy usługowej w klinie zieleni, usługi oświaty z dopuszczeniem niekubaturowych obiektów rekreacyjno – sportowych.
Działki zabudowane budynkiem dawnego Pogotowia Opiekuńczego oraz garażem.

 

LOKALIZACJA: Baranowo, gm. Tarnowo Podgórne, obręb Baranowo, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 12/101 o pow. 0,3697 ha (przed podziałem dz. nr 12/80)
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1P/00222538/6
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: ustanowiona służebność drogi koniecznej
CENA WYWOŁAWCZA: 144.183,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. 177.345,10 zł brutto 
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto
UWAGI: W miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem
3.MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, KX – teren drogi pieszej, ZI – teren zieleni izolacyjnej, 1.KDW- teren drogi  wewnętrznej.

 

LOKALIZACJA: Złotniki, gm. Suchy Las, obręb Złotniki, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr  332/20 o pow. 0,3433 ha
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności; KW PO1P/00247060/5
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 506.500,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.)
WADIUM: 10% ceny wywoławczej
UWAGI: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suchy Las, działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem MW - zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Prawo pierwokupu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz kupujący przyjmuje do wiadomości obostrzenia wynikające z ustawy Ustawa z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego w związku z nabyciem nieruchomości rolnej.

 

LOKALIZACJA: Złotniki, gm. Suchy Las, obręb Złotniki, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr  332/21 o pow. 1,0808 ha
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności; KW PO1P/00247060/5
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 1.435.300,00 zł netto plus 23 % VAT, tj.  1.765.419,00 zł brutto 
WADIUM: 10% ceny wywoławczej
UWAGI: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suchy Las, działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem MW - zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Działka częściowo zabudowana budynkiem trafostacji.

 

LOKALIZACJA: Przybroda, gm. Rokietnica, obręb Przybroda, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 6/10 o pow. 0,1124 ha
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1A/00037008/3
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 115.000,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.)       
WADIUM: 10% ceny wywoławczej 
UWAGI: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokietnica, działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ciągłej lub rozproszonej.

 

LOKALIZACJA: Przybroda, gm. Rokietnica, obręb Przybroda, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 6/11 o pow. 0,1129 ha
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1A/00037008/3
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 116.000,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.)       
WADIUM: 10% ceny wywoławczej 
UWAGI: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokietnica, działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ciągłej lub rozproszonej.

 

LOKALIZACJA: Przybroda, gm. Rokietnica, obręb Przybroda, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 6/12 o pow. 0,1134 ha
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1A/00037008/3
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 116.000,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.)       
WADIUM: 10% ceny wywoławczej 
UWAGI: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokietnica, działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ciągłej lub rozproszonej.

 

LOKALIZACJA: Przybroda, gm. Rokietnica, obręb Przybroda, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 6/19 o pow. 0,1048 ha
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1A/00037008/3
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 107.000,00 zł netto plus 23% VAT, tj. 131.610,00 zł brutto           
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto
UWAGI: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokietnica, działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ciągłej lub rozproszonej.

 

LOKALIZACJA: Rakownia, gm. Murowana Goślina, obręb Rakownia, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 135/1 o pow. 0,1275 ha
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, PO1P/00225877/5
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 94.390,25 zł netto plus 23 % VAT, tj. 116.100,00 zł brutto      
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto
UWAGI: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem 5MR – teren zabudowy zagrodowej mieszkaniowo-gospodarczej.

 

LOKALIZACJA: Rakownia, gm. Murowana Goślina, obręb Rakownia, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 152/1 o pow. 0,1497 ha
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, PO1P/00225877/5
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 113.821,14 zł netto plus 23 % VAT, tj. 140.000,00 zł brutto     
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto
UWAGI: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem 18MJ - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna.

 

LOKALIZACJA: Rakownia, gm. Murowana Goślina, obręb Rakownia, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 153/2 o pow. 0,1413 ha oraz udział w gruncie – działka nr 153/13
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, PO1P/00225877/5
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 81.300,82 zł netto plus 23 % VAT, tj. 100.000,00 zł brutto     
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto
UWAGI: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem 17MJ - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna.
Dostęp do drogi publicznej przez wewnętrzną działkę drogową nr 153/13 obręb Rakownia.

 

LOKALIZACJA: Rakownia, gm. Murowana Goślina, obręb Rakownia, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 153/3 o pow. 0,1415 ha oraz udział w gruncie – działka nr 153/13
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, PO1P/00225877/5
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 81.300,82 zł netto plus 23 % VAT, tj. 100.000,00 zł brutto     
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto
UWAGI: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem 17MJ - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna.
Dostęp do drogi publicznej przez wewnętrzną działkę drogową nr 153/13 obręb Rakownia.

 

LOKALIZACJA: Rakownia, gm. Murowana Goślina, obręb Rakownia, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 153/4 o pow. 0,1490 ha oraz udział w gruncie – działka nr 153/13
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, PO1P/00225877/5
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 83.739,84 zł netto plus 23 % VAT, tj. 103.000,00 zł brutto     
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto
UWAGI: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem 17MJ - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna. 
Dostęp do drogi publicznej przez wewnętrzną działkę drogową nr 153/13 obręb Rakownia.

 

LOKALIZACJA: Rakownia, gm. Murowana Goślina, obręb Rakownia, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 153/8 o pow. 0,1123 ha oraz udział w gruncie – działka nr 153/13
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, PO1P/00225877/5
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 65.040,65 zł netto plus 23 % VAT, tj. 80.000,00 zł brutto
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto
UWAGI: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem 16MJ - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna.
Dostęp do drogi publicznej przez wewnętrzną działkę drogową nr 153/13 obręb Rakownia.

 

LOKALIZACJA: Rakownia, gm. Murowana Goślina, obręb Rakownia, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 158/2 o pow. 0,1922 ha 
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, PO1P/00225877/5
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA:  142.276,43 zł netto plus 23 % VAT, tj. 175.000,00 zł brutto     
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto
UWAGI: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem 12MJ - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna.

 

LOKALIZACJA: Rakownia, gm. Murowana Goślina, obręb Rakownia, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 158/4 o pow. 0,1611 ha 
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, PO1P/00225877/5
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 113.008,13 zł netto plus 23 % VAT, tj. 139.000,00 zł brutto     
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto
UWAGI: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem 12MJ - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna.

 

LOKALIZACJA: Rakownia, gm. Murowana Goślina, obręb Rakownia, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 158/13 o pow. 0,1414 ha 
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, PO1P/00225877/5
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 93.495,94 zł netto plus 23 % VAT, tj. 115.000,00 zł brutto     
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto
UWAGI: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem 10MJ - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna.

 

LOKALIZACJA: Gorzyń, gm. Międzychód, obręb Gorzyń, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 173 o pow. 0,8842 ha
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, PO2A/00039855/6
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: umowa dzierżawy do 31.12.2020 r. z prawem pierwokupu dzierżawcy
CENA WYWOŁAWCZA: 575.000,00 zł  netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.)
WADIUM: 10% ceny wywoławczej
UWAGI: Uchwałą nr V/38/2011 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19.01.2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód, obręb Gorzyń, działka położona jest na terenie zabudowy produkcji
i przetwórstwa rolnego, baz i składów z dopuszczeniem produkcji zwierzęcej (2RPO).
Kupujący bierze na siebie prawa i obowiązki wynikające z umowy dzierżawy do 31.12.2020 r.
Prawo pierwokupu Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa oraz przyjmuje do wiadomości obostrzenia wynikające z ustawy
z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego w związku z nabyciem nieruchomości rolnej.

 

LOKALIZACJA: Gorzyń, gm. Międzychód, obręb Gorzyń, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 4/43 o pow. 2,6282 ha
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO2A/00039855/6
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 195.000,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.)
WADIUM: 10% ceny wywoławczej
UWAGI: Uchwałą nr V/38/2011 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19.01.2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód, obręb Gorzyń, działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem
2ZL – teren lasów.
Prawo pierwokupu Lasów Państwowych. Część nieruchomości wpisana do gminnego rejestru zabytków, położona na obrzeżach części Obszaru Chronionego Krajobrazu „H” Międzychód, pełniącego funkcję ochronną dla Pszczewskiego Parku Krajobrazowego
i 4 rezerwatów przyrody. Obszar specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 „Puszcza Notecka”.

 

LOKALIZACJA: Gorzycko Stare 2/2, gm. Międzychód, obręb Gorzycko Stare, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 63/12 o pow. 0,0838 ha
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO2A/00039855/6
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 35.140,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.) 
WADIUM: 10% ceny wywoławczej
UWAGI: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzychód, działka położona jest 
na terenie oznaczonym symbolem MN/U-  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz usług towarzyszących.
Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej o pow. użytkowej 95,16 m2, budynek wpisany do rejestru zabytków.

 

LOKALIZACJA: Gorzycko Stare 4, gm. Międzychód, obręb Gorzycko Stare, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: lokal użytkowy o pow. 105,30 m2 wraz z pomieszczeniami gospodarczymi o pow. 93,80 m2, udział w działkach nr: 70/4, 70/5, 70/6 o łącznej pow. 0,1890 ha, udział w częściach wspólnych nieruchomości wynosi 1991/4275,
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności lokalu użytkowego i pomieszczeń gospodarczych, udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu, KW PO2A/00024451/6  
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 82.600,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.) 
WADIUM: 10% ceny wywoławczej
UWAGI: Lokal znajduje się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w przyziemiu. Przynależą do niego cztery pomieszczenia gospodarcze usytuowane w wolnostojącym budynku. Lokal spełnia warunki samodzielnego lokalu mieszkalnego oraz wymogi pomieszczeń na stały pobyt ludzi.
Budynek mieszkalny wpisany do gminnej ewidencji zabytków.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzychód, działka położona jest 
na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług towarzyszących (MN/U).

 

LOKALIZACJA: Muchocin, gm. Międzychód, obręb Muchocin, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działki nr: 8,20 o łącznej pow. 48,9100 ha
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO2A/00039855/6
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: umowa dzierżawy do 31.12.2020 r. z prawem pierwokupu dzierżawcy
CENA WYWOŁAWCZA: 1.956.400,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.)
WADIUM: 10% ceny wywoławczej
UWAGI: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzychód, są to tereny rolne, łąki
i pastwiska, granice strefy ochrony stanowisk archeologicznych.
Prawo pierwokupu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz kupujący przyjmuje do wiadomości obostrzenia wynikające z ustawy Ustawa z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego w związku z nabyciem nieruchomości rolnej.

LOKALIZACJA: Muchocin, gm. Międzychód, obręb Muchocin, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działki nr: 33/5, 66/12, 66/13, 66/14, 66/15, 73/4 o łącznej pow. 28,9893 ha, (dz. nr 66/13 - zabudowana budynkiem
dawnej chlewni o pow. użytkowej 780,50 m2)
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO2A/00039855/6
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: umowa dzierżawy do 31.12.2020 r. z prawem pierwokupu dzierżawcy
CENA WYWOŁAWCZA: 1.200.000,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.)
WADIUM: 10% ceny wywoławczej
UWAGI: Uchwałą nr XVIII/125/2007 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 11.12.2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód w obrębach: Międzychód, Bielsko, Dzięcielin, Wielowieś oraz część obrębu Muchocin, działki położone są na terenach oznaczonych następującymi symbolami:
- dz. nr 33/5 – 11.4 R – teren upraw rolnych, łąk i pastwisk, 11.3 ZN – teren zieleni nieurządzonej,
- dz. nr: 66/12, 66/13, 66/14, 66/15, 73/4 – 11.4 R – teren upraw rolnych, łąk i pastwisk
Prawo pierwokupu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz kupujący przyjmuje do wiadomości obostrzenia wynikające z ustawy Ustawa z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego w związku z nabyciem nieruchomości rolnej.

 

LOKALIZACJA: Muchocin, gm. Międzychód, obręb Muchocin, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr  74/93 o pow. 0,1331 ha
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO2A/00039855/6
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 66.550,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. 81.856,50 zł brutto
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto
UWAGI: Uchwałą nr XVIII/125/2007 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 11.12.2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód w obrębach: Międzychód, Bielsko, Dzięcielin, Wielowieś oraz część obrębu Muchocin, działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem 11.23 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się 10 stycznia 2020 roku o godz. 9.00 w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 28, III piętro, pok. 320. Pisemne oferty zawierające oznaczenie oferenta oraz oferowaną cenę wraz z dowodem wpłaty wadium, oświadczeniem oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń, składać należy w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przy ul. Wojska Polskiego 28 w Poznaniu, III piętro, pok. 304 do dnia 8 stycznia 2020 roku do godz. 14.00, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: oferta na przetarg wraz z oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy przetarg.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przez uczestnika przetargu wadium, najpóźniej do 8 stycznia 2020 roku 
na konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w Santander Bank Polska S.A., nr rachunku: 29 1090 1362 0000 0000 3601 7894. 
Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania na rachunku bankowym Uczelni. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. W pozostałych przypadkach wadium zwraca się w ciągu 5 dni po odwołaniu lub zamknięciu przetargu na konto wskazane przez oferenta.
Termin uiszczenia ceny nabycia pomniejszonej o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy przenoszącej prawo własności. Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do zawarcia warunkowej umowy sprzedaży lub przedwstępnej umowy sprzedaży w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, pod rygorem utraty kwoty wpłaconej tytułem wadium i utraty prawa do zawarcia umowy sprzedaży. W sytuacji przedłużającej się procedury spełnienia niezbędnych przesłanek do zawarcia umowy notarialnej w/w termin może zostać odpowiednio przedłużony.
W przypadku, gdy uczestnik, który przetarg wygrał, uchyli się następnie od zawarcia umowy, wpłacone przez niego wadium
nie zostanie zwrócone. 

 

Na nabywcy ciąży obowiązek pokrycia wszelkich podatków, opłat, kosztów aktów notarialnych i wieczystoksięgowych, dotyczących transakcji kupna. 
Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1529 ze zm.) o Krajowym Zasobie Nieruchomości, sprzedaż nieruchomości następuje pod warunkiem nieskorzystania z prawa pierwokupu przez Skarb Państwa – Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości. 
Sprzedaż nieruchomości, których wartość rynkowa przekracza równowartość w złotych kwoty 2.000.000 PLN, uwarunkowana jest uzyskaniem zgody Rady Uczelni (zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu) oraz zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.).
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zastrzega sobie prawo:
- wyboru kancelarii notarialnej, celem obsługi transakcji sprzedaży,
- odstąpienia lub zamknięcia  przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz bez podania przyczyny, 
- swobodnego wyboru oferty, w przypadku gdy uczestnicy przetargu zaoferowali taką samą cenę.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu: https://skylark.up.poznan.pl/content/rodo 
Szczegółowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu uzyskać można pod adresem:
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, IV piętro pok. 406, e-mail: sgn@up.poznan.pl 
lub telefonicznie pod nr (61) 846 61 50.