CENTRUM WSPARCIA I ROZWOJU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Rozwój osobisty, doradztwo zawodowe, rozwijanie współpracy z pracodawcami, wsparcie psychologiczne, poprawa dostępności Uczelni dla osób z niepełnosprawnościami - to tylko przykłady wsparcia, z których już wkrótce będą mogli skorzystać studenci, kadra uniwersytecka oraz absolwenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w powołanym Zarządzeniem nr 14/2020 Rektora UPP z dnia 3 lutego 2020 roku Centrum Wsparcia i Rozwoju (CWR).

Plan utworzenia Centrum powstał jako inicjatywa grupy specjalistów zajmujących się problematyką psychologiczną i społeczną zatrudnionych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Jest on wynikiem analizy rosnących potrzeb wspólnoty uniwersyteckiej w zakresie wsparcia jej członków w rozwiązywaniu problemów związanych z rozwojem osobistym i relacjami interpersonalnymi, a także zawodowych związanych z karierą i rynkiem pracy.

„Diagnoza aktualnej sytuacji wskazuje, że również wsparcie psychologiczne, w tym tzw. „interwencja kryzysowa” jawią się, jako bardzo pożądany aspekt działania projektowanego Centrum”. – Mówi prof. dr. hab. Cezary Mądrzak, Prorektor ds. studiów inicjator powstania Centrum - „Przewidywanym rezultatem tej inicjatywy będą poprawa efektywności realizacji ustawowych zadań Uniwersytetu, zwłaszcza w zakresie kształcenia na studiach, wychowywania studentów, pozytywnego oddziaływania na społeczności lokalne i regionalne oraz jakości transferu wiedzy do gospodarki za pośrednictwem kompetentnych absolwentów”.

Centrum Wsparcia i Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu powołane zostało w celu:

  • wspierania kandydatów, studentów, absolwentów i pracowników w różnych aspektach ich aktywności związanej z UPP;
  • rozwijania umiejętności i kompetencji społecznych studentów i pracowników UPP;
  • wspierania studentów w równym dostępie do edukacji;
  • stwarzania osobom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w rekrutacji, kształceniu oraz działalności naukowej;
  • wspomagania UPP, jego pracowników i studentów poprzez interwencje w sytuacjach trudnych i kryzysowych;
  • wspierania UPP w pełnieniu jego misji oraz uczestniczenie w kreowaniu jego pozytywnego wizerunku.

Głównymi obszarami aktywności Centrum jest aktywność Biura Karier, w tym rozwijanie relacji z pracodawcami, pośrednictwo pracy, organizacja wydarzeń i utrzymywanie kontaktów z absolwentami; doradztwo zawodowe i doradztwo w sprawach przedsiębiorczości; coaching i rozwój osobisty, w tym coaching umiejętności; wsparcie psychologiczne, w tym „interwencja kryzysowa” oraz wsparcie indywidualne; poprawa dostępności UPP dla osób z niepełnosprawnościami.

Centrum Wsparcia i Rozwoju pozostaje zespołem otwartym, którego zadaniem jest reagowanie na pojawiające się potrzeby w zmieniających się okolicznościach w obszarach aktywności Uniwersytetu. W przypadku zaistnienia takiej konieczności do współpracy zapraszani będą specjaliści, a także studenci, którzy w oparciu o metodę „peer to peer” będą mogli wspierać swoich rówieśników. Centrum wspierają i współuczestniczą w jego działaniach Pełnomocnicy Rektora: ds. osób z niepełnosprawnościami, ds. profilaktyki uzależnień, ds. społecznej odpowiedzialności uczelni oraz ds. równego traktowania.

 

ZDALNY PUNKT WSPARCIA CWR

Centrum Wsparcia i Rozwoju zamierza analizować sytuację kształcenia akademickiego we współczesnym świecie i reagować na zmieniające się potrzeby, dostosowując do nich oferowane wsparcie. Dlatego pierwszą inicjatywą niedawno powstałego Centrum Wsparcia i Rozwoju, będącą odpowiedzią na zaistniałą sytuację i związany z nim stan zagrożenia epidemicznego, jest powołanie zdalnego punktu wsparcia CWR. „Przymus pozostania w domu może powodować u każdego z nas ogromny dyskomfort psychiczny i narastające poczucie odosobnienia, pogłębiane znaczną ilością niesprawdzonych informacji o katastroficznej treści”. – Mówi prof. UPP dr hab. Magdalena Kozera-Kowalska Pełnomocnik Rektora ds. społecznej odpowiedzialności uczelni. – „W związku z tym, jako członkowie grupy, która zainicjowała powstanie Centrum Wsparcia i Rozwoju przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, pragnąc wesprzeć wszystkich członków wspólnoty akademickiej UPP uruchomiliśmy zdalny punkt wsparcia CWR”.

 

Pracownicy, w tym specjaliści z zakresu psychologii i terapeuci, pełnią dyżur telefoniczny (61 846 6691) i mailowy (cwr@up.poznan.pl) Pracownicy Centrum Wsparcia i Rozwoju służą wsparciem społeczności akademickiej UPP, godziny dyżuru: poniedziałek – piątek w godzinach 10:00-12:00..

 

 Ankieta potrzeby w zakresie wsparcia i doradztwa zawodowego studentów
i absolwentów w okresie trwania i po pandemii koronawirusa

  

Prognozuje się, że zatrzymanie gospodarki spowodowane przez epidemię koronawirusa SARS-Cov-2 spowoduje niekorzystne zmiany na rynku pracy. W związku z tym niezbędne będą działania na rzecz wsparcia osób zarówno wchodzących na rynek pracy, przemieszczających się na nim, jak i wychodzących z niego. Prosimy o opinię na temat tego, jakie są Pani/Pana przewidywania i oczekiwania w zakresie profesjonalnego wsparcia zawodowego, które może lub powinno zaoferować dobrze działające Biuro Karier.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

 

 

Harmonogram dyżurów wsparcia dla studentów i pracowników UPP

Sytuacja pandemiczna w kraju i na świecie powoduje, że niektórzy z nas nie umieją sobie sami poradzić z narastającymi emocjami. Centrum Wsparcia i Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu umożliwi bezpłatne wsparcie dla naszych studentów i pracowników. Do waszej dyspozycji będą psychologowie oraz pełnomocnicy rektora. Nie zapominamy także o innych potrzebujących pomocy w tym trudnym okresie. CWR opracowało ogólnopolską Interaktywną Mapę Pomocy Psychologicznej (IMPP), na której umieszczone zostały dane o dostępnym wsparciu w poszczególnych województwach. Zachęcamy więc do poszukania za jej pośrednictwem wsparcia w swojej okolicy:  LINK 

 

 Harmonogram dyżurów wsparcia dla studentów i pracowników UPP
 
* poniedziałki 9:30-10:30
* piątki 9.00-10.00
Prof. UPP dr hab. Magdalena Kozera-Kowalska, Pełnomocnik Rektora ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni
Ms Teams, Skype
tel. 61 848-7120
email: magdalena.kozera@up.poznan.pl
 

* poniedziałki 13:00-15:00
dr Bogusław Stelcer, Pełnomocnik Rektora ds. Profilaktyki Uzależnień
MS teams/e-mail, telefon
email: stelcer@up.poznan.pl
 
 
* wtorki 11:30-12:30
dr hab. inż. Maciej Sydor, Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami    
MS Teams /e-mail/telefon
tel. 61 846-6144
email: sydor@up.poznan.pl
               
 
* czwartki 8:15-9:45
Prof. UPP dr hab. Dariusz Pieńkowski, Pełnomocnik Rektora ds. Równego Traktowania
MS Teams
tel. 61 848-7377
email: dariusz.pienkowski@up.poznan.pl
 
* czwartki 11:30-13:00
dr Olga Grabowska-Chenczke – Psycholog
MS Teams/Zoom/e-mail/telefon
tel. 61 848-7137
email: olga.grabowska@up.poznan.pl
 
 
 
 
Zachęcamy wszystkie instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz podmioty prywatne gotowe do udzielania wsparcia psychologicznego w czasie epidemii o nadsyłanie swoich ofert, którymi na bieżąco uzupełniana będzie baza danych Mapy. Zgłoszenia o chęci zamieszczenia swojej oferty pomocy psychologicznej prosimy przesyłać pod adres: cwr@up.poznan.pl. Więcej informacji znajdziecie tutaj: https://puls.edu.pl/ogloszenia/dmik/interaktywna-mapa-pomocy-psychologic...

 

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Leśny i Technologii
Drewna
Wydział Medycyny
Weterynaryjnej
i Nauk
o Zwierzętach
Wydział Nauk
o Żywności
i Żywieniu
Wydział Inżynierii
Środowiska
i Inżynierii Mechanicznej
Wydział
Ekonomiczny