Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Konferencja w ramach projektu Bachelor & Meister | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Konferencja w ramach projektu Bachelor & Meister

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

W dniu 25 października 2019 roku odbyła się międzynarodowa konferencja na temat ,,Innowacyjne metody kształcenia szansą na rozwój kadr MŚP”, zorganizowana przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu wraz z Parlamentem Hanzeatyckim oraz Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu w ramach Projektu Bachelor & Meister.

 

Głównym celem konferencji było stworzenie międzynarodowego forum wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z kształceniem dualnym oraz próba odpowiedzi na pytanie czy właśnie kształcenie dualne jest szansą dla europejskiego rynku pracy. W konferencji uczestniczyło 113 osób, w tym goście z Niemiec, Litwy, Turcji oraz Finlandii, przedstawiciele świata nauki, przedsiębiorcy, uczniowie oraz studenci.

 

Konferencja rozpoczęła się powitaniem gości przez Jerzego Bartnika – Prezesa Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu. Następnie pierwszy panel rozpoczęła prelekcja Doroty Kinal – Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, która przedstawiła dobre praktyki w zakresie kształcenia dualnego w województwie wielkopolskim i płynące z niego korzyści. Mówiła również o doświadczeniach UMWW w zakresie promocji kształcenia zawodowego. Następnie goście mieli okazję wysłuchać wystąpienia Wiesława Banasia – Zastępcy Dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania, na temat dokonań UM w zakresie promocji i rozwoju szkolnictwa zawodowego, oraz kształcenia uczniów w szkołach prowadzonych przez UM.

 

Podczas konferencji zagraniczni prelegenci przedstawili ideę oraz sposób organizacji kształcenia dualnego w poszczególnych krajach. Dr Jürgen Hogefoster – Przewodniczący Parlamentu Hanzeatyckiego w swoim wystąpieniu zaprezentował wyzwania, przed jakimi stoi współczesny rynek pracy, wskazał na istotną rolę jaką odgrywają MŚP w tworzeniu miejsc pracy oraz mówił o zależnościach między dualnym systemem edukacji a rozwojem kadr w małych i średnich przedsiębiorstwach. To właśnie ten aspekt jest szczególnie ważny zarówno dla praktyków, jak i przedstawicieli uczelni wyższych, bowiem – jak podkreślił w swoim wystąpieniu dr Jürgen Hogefoster – małe i średnie przedsiębiorstwa są podstawą europejskiego rynku.

 

W kolejnym panelu dr Audrius Grainys z Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego im. Giedymina, przedstawił możliwości kształcenia dualnego na Litwie, szczególnie w odniesieniu do studentów energetyki oraz zaprezentował założenia studiów dualnych umożliwiających uzyskanie tytułu mistrza rzemiosła. Swoje doświadczenia w zakresie wdrażania i prowadzenia dualnych studiów zawodowych, a także statystyki oraz trendy w szkolnictwie wyższym w Niemczech przedstawił prof. Andreas Weise z Hochschule 21 w Buxtehude. Panel zakończył się wystąpieniem dr Sirpy Sandelin z Satakunta University of Applied Sciences w Finlandii, która zaprezentowała sposoby przygotowywania kadr w Finlandii, w tym ważny aspekt nauczania przedsiębiorczości na poziomie szkolnictwa wyższego.

 

Ostatnia część konferencji była poświęcona „Edukacji i rozwojowi kadr w Poznaniu” i rozpoczęła się od wystąpienia prof. UPP dr. hab. Edwarda Roszyka, Prodziekana ds. Studiów, który zaprezentował przykłady dobrych praktyk w zakresie wdrażania studiów dualnych w ramach projektu NCBiR, realizowanego na Wydziale Technologii Drewna UPP. Od października tego roku studenci kierunku Technologia drewna mają niepowtarzalną szansę uczęszczania na zajęcia na Uniwersytecie przy jednoczesnym zdobywaniu doświadczenia zawodowego w wiodących polskich przedsiębiorstwach branży drzewnej i meblarskiej. To niewątpliwie jeden z bardziej potrzebnych i innowacyjnych kierunków rozwoju systemu edukacji na poziomie szkolnictwa wyższego, mający przygotować młode kadry na wyzwania przyszłego rynku pracy. W kolejnym wystąpieniu przedstawiono przykład przedsiębiorstwa, mającego kilkudziesięcioletnią tradycję w szkoleniu kadr. Zakład ten prowadzony przez Marię Katscher od wielu lat szczyci się znakomitymi wynikami przygotowywanych do zawodu uczniów, udokumentowanymi licznymi nagrodami zdobywanymi w krajowych i zagranicznych konkursach. Na zakończenie, Tomasz Wika – Dyrektor Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, przedstawił różnorodne działania Izby na rzecz promocji dualnego kształcenia zawodowego oraz podnoszenia kompetencji i kwalifikacji uczniów, studentów oraz rzemieślników.

 

Konferencja była doskonałą okazją do międzynarodowej wymiany doświadczeń oraz analizy i porównania rozwiązań stosowanych w różnych państwach europejskich na rzecz poprawy jakości kształcenia dualnego i podnoszenia kompetencji przedsiębiorców. Wartościowe wykłady pokazały, że przyszłość kształcenia zawodowego może zostać wsparta dzięki silnej współpracy z sektorem akademickim. Cieszymy się, że Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu mógł być współorganizatorem tak ważnego międzynarodowego i multidyscyplinarnego wydarzenia, poświęconego jakże istotnemu problemowi rozwoju kadr dla małych i średnich przedsiębiorstw. Zarówno dla gości, jak i prelegentów uczestnictwo w konferencji było cennym doświadczeniem – spotkanie, liczne dyskusje oraz otwarta przestrzeń na wymianę poglądów stwarzały możliwość zacieśnienia współpracy pomiędzy partnerami i zbudowały płaszczyznę do kontynuacji inicjatyw na rzecz dalszego rozwoju idei kształcenia dualnego.

 

Projekt Bachelor & Meister, w ramach którego odbyła się konferencja jest współfinansowany z programu Erasmus+ Unii Europejskiej. Kierownikiem projektu jest dr Beata Fabisiak z Katedry Meblarstwa WTD UPP.

 

Bogumiła Frąckowiak, Dagmara Janiszewska - Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu
Beata Fabisiak – Wydział Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 

 

WYDZIAŁY