NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA STUDENTÓW DOTYCZĄCE FUNKCJONAWANIA UPP W ZWIĄZKU Z COVID-19 ODPOWIADA PROREKTOR DS.STUDIÓW PROF. DR HAB. CEZARY MĄDRZAK

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

W związku  z ograniczeniem działalność Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu we wszystkich obszarach funkcjonowania do dnia 30 maja 2020 r., napływa do nas wiele pytań dotyczących funkcjonowania Uczelni w tym okresie. O odpowiedź na pytania najczęściej zadawane poprosiliśmy Prorektora ds. studiów prof. dr. hab. Cezarego Mądrzaka. Nie zawsze jednak możliwe jest udzielenie odpowiedzi i rozwianie wszystkich Państwa wątpliwości, gdyż sytuacja jest dynamiczna, a decyzje na bieżąco dostosowywane są do zmieniającej się rzeczywistości. Dlatego zachęcamy do śledzenia strony internetowej oraz mediów społecznościowych Uczelni.

 

Czy rok akademicki zostanie wydłużony? Czy termin sesji egzaminacyjnej zostanie przesunięty?

W zależności od rozwoju sytuacji nie możemy wykluczyć przesunięcia terminów zakończenia zajęć dydaktycznych w semestrze letnim oraz terminów sesji (określonych zarządzeniem nr 45/2019 Rektora UPP). Nie ulega wątpliwości, że grożą nam pewne straty w obszarze jakości kształcenia, wynikające z niemożności realizacji zajęć praktycznych, w szczególności – laboratoryjnych. Należy jednak pamiętać o tym, że alternatywą dla zastosowania rozwiązań nadzwyczajnych jest strata semestru studiów. Będziemy rozważali możliwość uzupełnienia efektów uczenia się w zakresie umiejętności w ramach wybranych przedmiotów na kolejnych semestrach oraz organizację dodatkowych zajęć, kiedy będzie to już możliwe.

 

Czy egzaminy i obrony prac dyplomowych mogą się odbywać online?

Powołany zarządzeniem nr 34/2020 Rektora UPP z dnia 20 marca 2020 r. Zespół prowadzi prace nad możliwymi do realizacji w obecnych warunkach metodami weryfikacji osiąganych przez studentów efektów uczenia się, tj., nad wyborem metod i narzędzi informatycznych, które mogą być przydatne do przeprowadzenia zaliczeń i egzaminów w warunkach zawieszenia zajęć dydaktycznych.

Trzeba przy tym pamiętać, że każdy przedmiot ma swoją specyfikę: jest podstawowy lub aplikacyjny, teoretyczny lub praktyczny i różni się od innych pod względem dostępności materiałów źródłowych. To wykładowca decyduje, które z metod zaliczania, spośród zaproponowanych przez Zespół powinny być zastosowane. Wykładowca ma prawo zastosować również własne, autorskie rozwiązania.

Egzaminy dyplomowe (obrony prac dyplomowych) mogą się odbyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (online).

 

Kiedy możliwy będzie powrót studentów do akademików?

Powrót studentów do akademików będzie możliwy dopiero kiedy zostaną wznowione zajęcia dydaktyczne.

 

Co z płatnościami za czesne za studia niestacjonarne? Czy studenci studiów niestacjonarnych powinni uiszczać opłaty miesięczne za te studia w regularnej cenie, mimo iż zajęcia nie odbywają się normalnie?

Tę sprawę reguluje zarządzenie nr 41/2020 Rektora UPP z dnia 30 marca 2020 r. Stanowi ono, iż odracza się terminy pobierania opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych oraz, że w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych nie nalicza się odsetek za zwłokę od zaległości w opłatach za kształcenie. Nowe terminy pobierania opłat określi Rektor po zakończeniu okresu zawieszenia zajęć dydaktycznych.

Należy dodać, że Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu pragnie w pełni wywiązać się ze swoich zobowiązań wobec studentów studiów niestacjonarnych w terminach, które okażą się możliwe.

 

Czy przez obecne wydarzenia terminy rekrutacji ulegną zmianie?

Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie. UPP z pewnością postąpi zgodnie z deklaracją Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (Dokument nr 48/VII KRASP, Stanowisko Prezydium KRASP z dnia 7 kwietnia 2020 r, w sprawie tegorocznej rekrutacji na studia) cytuję: „…Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich deklaruje, że polskie uczelnie akademickie są gotowe odłożyć decyzje rekrutacyjne do czasu otrzymania z systemu egzaminacyjnego wyników tegorocznej matury”.

 

Czy planowane jest przesunięcie rozpoczęcia roku akademickiego 2020/2021?

W tej chwili nie można jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Zależy to od rozwoju sytuacji epidemicznej. Mamy jednak nadzieję, że inauguracja będzie mogła nastąpić w zwykłym terminie nawet gdyby zajęcia mogły się odbywać wyłącznie metodami kształcenia na odległość.

 

ZARZĄDZENIA I KOMUNIKATY REKTORA W SPRAWIE KORONAWIRUSA

https://puls.edu.pl/page/zarz-dzenia-i-komunikaty-rektora-w-sprawie-koronawirusa

 

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE - SKORZYSTAJ Z PORAD SPECJALISTÓW - ZDALNY PUNKT WSPARCIA CENTRUM WSPARCIA I ROZWOJU UPP

https://puls.edu.pl/ogloszenia/dmik/centrum-wsparcia-i-rozwoju-uniwersytetu-przyrodniczego-w-poznaniu

 

RZECZNICZKA PRASOWA UPP - IWONA CIEŚLIK

rzecznik@up.poznan.pl, tel. 512 862 726