Rektor UPP zastępcą Przewodniczącego Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych oraz członkiem Komisji ds. Nauki KRASP

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Na pierwszym posiedzeniu Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych (KRRiP) wybrano skład dwuosobowego prezydium. Przewodniczącym w kadencji 2020-2024 jest prof. dr hab. Jarosław Bosy, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, jego zastępcą został wybrany prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Rektorzy zrzeszeni w KRASP mogą działać w ramach konferencji rektorów poszczególnych typów uczelni.  Konferencja Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych zrzesza rektorów ośmiu uczelni: Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 „Od początku swojej kadencji KRURiP działa bardzo intensywnie” – mówi prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz. -„Na pierwszym posiedzeniu dyskutowaliśmy o zwiększeniu roli uczelni rolniczych i przyrodniczych w KRASP, ewaluacji nauki oraz przystąpiliśmy do analizy możliwości wzmocnienia pozycji naszych uczelni w rankingach szkół wyższych. Kontynuowana jest także wieloletnia i owocna współpraca prorektorów ds. nauki i kierowników działów nauki. W ramach nowych działań zainicjowana została współpraca dotycząca spraw dydaktycznych i studenckich poprzez spotkania prorektorów ds. studiów” – dodaje Rektor UPP.

 

STAŁE KOMISJE KRASP

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) ustaliła również składy nowych komisji stałych na kadencję 2020-2024. Prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz powołany został na członka Komisji ds. Nauki. Komisje realizują zadania wynikające z ustawowych i statutowych zadań KRASP: analizują i opiniują akty prawne, rozpatrują wnioski, przygotowują projekty uchwał. Posiedzenia komisji odbywają się zależnie od stanu prac i bieżących potrzeb środowiska akademickiego. „Obecna Komisja ds. Nauki działa bardzo intensywnie analizując i opiniując akty prawne oraz przygotowując projekty uchwał i oświadczeń  KRASP. W ostatnim czasie zajmowaliśmy się nowymi dokumentami związanymi z ewaluacją nauki oraz organizacją współpracy w ramach akcji wspierającej naukowców z Białorusi „Solidarni z naukowcami”- wyjaśnia prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz.

 

KONFERENCJA REKTORÓW AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH

Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) jest instytucją przedstawicielską środowiska szkolnictwa wyższego i nauki (w rozumieniu Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) powołaną 7 czerwca 1997 r. przez rektorów 73 szkół wyższych - członków działających wówczas konferencji rektorów poszczególnych typów uczelni. Obecnie Konferencję tworzą rektorzy 107 szkół wyższych, w tym 10 uczelni niepublicznych. Ponadto, 9 szkół ma status uczelni stowarzyszonych. Celem KRASP jest inspirowanie i koordynowanie współdziałania uczelni członkowskich, a także reprezentowanie wspólnych interesów uczelni akademickich. Konferencja podejmuje działania prowadzące do stworzenia efektywnego i zintegrowanego systemu edukacji narodowej oraz działa na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, nauki i kultury. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich stoi na straży tradycyjnych wartości akademickich, a w tym zasad etyki zawodowej, odpowiedzialności i konstytucyjnej zasady autonomii szkół wyższych, gwarantującej im prawo do określania własnego stanowiska we wszystkich sprawach, którymi zainteresowana jest społeczność akademicka. KRASP obecnie spotyka się w trybie zdalnym..

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP