Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Dot. wykonania usług pralniczych dla jednostek organizacyjnych Uczelni | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dot. wykonania usług pralniczych dla jednostek organizacyjnych Uczelni

26.06.2017 r.

P.T. Kierownicy

Jednostek Organizacyjnych

Uniwersytetu Przyrodniczego

w miejscu

dot. wykonania usług pralniczych dla jednostek organizacyjnych Uczelni.

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia informuje, że w okresie:

od 26 czerwca 2017 r. do 25 czerwca 2019 r.

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na usługi pralnicze w zakresie prania:

ręczników, zasłon, firan, obrusów, serwet, ścierek, kitli białych, bielizny pościelowej, kocy wykonywać usługę będzie firma:

ZAKŁAD USŁUG PRALNICZYCH

„JKM”

ul. Kopernika 41, 62-041 Puszczykowo

tel. (061) 8133-799/508-185-846, e-mail: info@pralniajkm.pl

Zamawiający zleca usługę mailem lub faksem zgodnie z drukiem zlecenia. Wykonawca odbiera przedmiot usługi a następnie przywozi go własnym transportem oraz wnosi we wskazane miejsce przez Zamawiającego. Odbiór oraz dostarczenie przedmiotu usługi musi odbywać się w godzinach pracy Zamawiającego w nieprzekraczalnym przedziale czasowym od 8 00 – 13 00. Wykonawca mailem lub faksem powinien zawiadomić Zamawiającego minimum na 1 dzień przed planowanym przywozem przedmiotu usługi. Niezawiadomienie skutkować może nieobecnością Zamawiającego.

Druk zlecenia oraz protokół reklamacji/odbioru znajduje się w repozytorium dokumentów DGiZ. Wypełniony protokół reklamacji/odbioru stanowić będzie podstawę do dochodzenia niezgodności i naliczenia kar umownych Wykonawcy za nienależyte wykonanie usługi. Faktura z załączonym drukiem zlecenia oraz wypełnionym i podpisanym protokołem reklamacji/odbioru stanowić będzie podstawę do zapłaty za wykonaną usługę. Obsługą umowy oraz udzielaniem wszelkich informacji zajmuje się Pani Lidia Filas od 900 do 1500 w magazynie art. biurowych  tel.  70-53.

 

WYDZIAŁY