Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility INAUGURACJA UNIWERSYTET MŁODYCH PRZYRODNIKÓW NA WTD | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

INAUGURACJA UNIWERSYTET MŁODYCH PRZYRODNIKÓW NA WTD

170 dzieci otrzymało indeksy i złożyło ślubowanie inaugurując tym samym zajęcia w ramach Uniwersytetu Młodych Przyrodników na Wydziale Technologii Drewna UPP. Młodzież w progach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu powitał Prorektor ds. studiów prof. dr hab. Cezary Mądrzak oraz Prodziekani ds. studiów Wydziału Technologii Drewna dr hab.  Andrzej Krauss oraz dr hab. Edward Roszyk. W piątek 15 marca 2019 po uroczystej inauguracji projektu, odbyły się już także pierwsze wykłady dla „nowych studentów”.

Celem pozaszkolnych zajęć edukacyjnych „Tego nie wiesz o drewnie” jest rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów szeroko rozumianą branżą drzewną, która jest ekologiczna i innowacyjna, z doskonałymi perspektywami rozwoju. Projekt ma za zadanie inspirować młodych ludzi do odkrywania nowych zainteresowań i pasji związanych z drzewnictwem, a także propagować innowacyjność w tej branży. Zadaniem projektu jest przede wszystkim szerzenie od najmłodszych pokoleń faktu, że drewno jest samo z siebie ekologicznym surowcem, a jego współczesny przerób i wykorzystanie nie zagraża w żaden sposób środowisku naturalnemu tylko je wspomaga, np. przez eliminację sztucznych, trudno biodegradowalnych materiałów.

Zajęcia skierowane są dla uczniów w wieku 12-16 lat. Do czerwca młodzież będzie brała udział w zajęciach warsztatowych (laboratoryjnych, projektowych itp.).

 

Uniwersytet Młodych Przyrodników (UMP) został uruchomiony Uchwałą Senatu 27 czerwca 2018 roku. UMP to przedsięwzięcie edukacyjne, którego celem jest integracja lokalnej społeczności wokół ośrodka akademickiego poprzez prowadzenie pozaszkolnych zajęć edukacyjnych.

Program zmierza do popularyzacji nauki oraz badań naukowych i ich zastosowań wśród dzieci i młodzieży, w tym w szczególności: rozwijanie zainteresowań, aktywności poznawczej i kreatywności, stymulowanie rozwoju intelektualnego i podnoszenie świadomości społecznej, pobudzanie do twórczego myślenia i rozwijanie pasji naukowych, wytworzenie świadomości potrzeby uczenia się, rozwijanie umiejętności działania w grupie, również w charakterze lidera, nauczanie przewidywania skutków wykonywanej działalności oraz prezentowanie środowiska akademickiego i uczelni jako miejsca naukowego oglądu rzeczywistości.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację 3 projektów:

  • „Przyroda od A do Z” realizowany na Wydziałach: Leśnym, Rolnictwa i Bioinżynierii (od września 2018r.) oraz już wkrótce na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach,
  • „Zostań młodym inżynierem środowiska” realizowany na Wydziale Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej (od września 2018r.),
  • „Tego nie wiesz o drewnie”, realizowany przez Wydział Technologii Drewna.

 

Projekty zostały przygotowane przez Dział ds. Funduszy Strukturalnych we współpracy z Wydziałami. Obsługę administracyjną UMP koordynuje Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU) przy współpracy z innymi jednostkami UPP.

 

Iwona Cieślik
Rzecznik prasowy UPP

 

WYDZIAŁY