Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Informacja dla doktorantów w sprawie składania wniosków o stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2017/18 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Informacja dla doktorantów w sprawie składania wniosków o stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2017/18

Zadania Ministerstwa w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Konstytucja RP zapewnia szkołom wyższym autonomię, a zasady ich działania określa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym wraz z nowelizacją z 2014 r.. Ministerstwo m.in. nadaje uprawnienia do prowadzenia kierunków, zajmuje się sprawami zgodności działania organów uczelni z przepisami praw i statutem.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania doktorantom stypendium ministra za wybitne osiągnięcia (Dz.U. z 2015 r., poz. 1051).

15 października 2017 r. upływa termin składania przez Rektora wniosków doktorantów o stypendia ministra za wybitne osiągnięcia. Zgodnie z procedurą doktoranci, którzy uzyskali zaliczenie roku studiów doktoranckich (I-III SD) i zostali wpisani na nowy rok studiów, przedstawiają swoją kandydaturę do przyznania stypendium rektorowi uczelni za pośrednictwem kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. Podstawowym kryterium ubiegania się
o stypendium ministra jest udokumentowanie wybitnych osiągnięć naukowych, związanych ze studiami doktoranckimi lub wybitnych osiągnięć w sporcie.

UWAGA!! 

Doktoranci składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami Dziekanowi Wydziału, na którym odbywają studia doktoranckie w terminie do 4 września 2017 r.

Wnioski doktorantów podlegają rozpatrzeniu merytorycznemu i zaopiniowaniu przez Radę Wydziału.  Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów ministra dla doktorantów na rok akademicki 2017/18, w tym zasady przygotowania wniosku doktoranta oraz aktywny formularz wniosku do wypełnienia w formacie .docx, znajdują się na stronie internetowej MNiSW www.nauka.gov.pl >>> Dla studentów i uczelni>>> Studia: dla studentów i doktorantów

http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2017-2018.html

Wniosek (link do aktywnego formularza poniżej) powinien być wypełniony zgodnie ze wskazówkami MNiSW

WYDZIAŁY