Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Kolokwia Doktoranckie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Kolokwia Doktoranckie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

1 marca 2017 roku w siedzibie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (PTPN) odbyło się drugie w tym roku Kolokwium Doktoranckie, podczas którego mgr Piotr Krzyżański - doktorant w Zakładzie Historii Wojskowej (Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), przygotowujący rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. dr. hab. Macieja Franza, przedstawił referat pt. „Wpływ konia na rozwój Królestwa Polski epoki Odrodzenia”.

Jednym z celów Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (PTPN) jest upowszechnianie nauki we wszystkich dziedzinach poprzez organizowanie konferencji, sesji i posiedzeń naukowych. Organizowane m.in. kolokwia doktoranckie wystartowały w bieżącym roku w nowej formie – z zaproszonymi także przedstawicielami innych nauk, niż reprezentowana przez referenta. Koordynatorem projektu jest dr hab. Maciej Dorna (Instytut Historii UAM). Ideą spotkań jest stworzenie możliwości otwartej dyskusji między młodymi a doświadczonymi badaczami, szczególnie w przypadku złożonych (interdyscyplinarnych) tematów badawczych doktorantów. Zatem do uczestnictwa w kolokwium poświęconemu historii konia w XVI wiecznej Polsce zaproszono zarówno historyków, oraz przedstawicieli Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Referent w swoim wystąpieniu określił założenia pracy badawczej dotyczącej szeroko pojętej roli koni w renesansowej Polsce. Przedstawił również wstępne wyniki poszukiwań materiałów źródłowych dotyczących użytkowania, utrzymywania oraz handlu końmi w XVI wieku. Po prezentacji wywiązała się ożywiona dyskusja w kwestii planów badawczych doktoranta, w której zabrali głos, m. in. prof. dr hab. Ewa Domańska (Instytut Historii UAM) i prof. dr hab. Przemysław Matusik (Instytut Historii UAM, sekretarz generalny PTPN). Warto zaznaczyć, że epoka renesansu w Europie, to intensywny rozwój zarówno hodowli koni i ich szkolenia. Na koniec XVI w. datuje się powstawanie pierwszych królewskich stadnin (Marbach 1573, Kladruby 1579, Lipizza 1580), czy też „Szkół Jazdy”, m.in. Hiszpańskiej Dworskiej Szkoły Jazdy w Wiedniu (1580). Dlatego też padły pytania ze strony pracowników Zakładu Hodowli Koni UP w Poznaniu.: dr inż. Mariusz Maćkowski podjął temat rozwoju hodowli koni w ówczesnej Europie, i jak na tym tle wyglądała Polska. Do dyskusji dołączyła również dr inż. Alicja Borowska z pytaniem: - Czy w dotychczas zebranych przez doktoranta materiałach źródłowych można odnaleźć informacje, jakie rasy koni, bądź typy użytkowe koni były utrzymywane w analizowanym okresie w Polsce?

Kolokwia organizowane przez PTPN mają być okazją do prezentacji prowadzonych przez doktorantów badań, możliwością udzielania pomocnych wskazówek, co do dalszej realizacji podjętej tematyki oraz wymiany doświadczeń pomiędzy doktorantami i starszymi pracownikami nauki. Dlatego też zachęcamy doktorantów, pracowników naukowych oraz wszystkie zainteresowane osoby do udziału w kolejnych spotkaniach.

dr Alicja Borowska, dr Mariusz Maćkowski
Zakład Hodowli Koni
Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

WYDZIAŁY