KOMUNIKAT w sprawie wypłat wynagrodzeń od 2019 roku

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją ...

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją wprowadza zmiany m.in. w Kodeksie Pracy. Na tej podstawie artykuł 86 § 3 ww. kodeksu (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z póź.zm.) otrzymuje brzmienie: „Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych”.

 

W związku z powyższym wszyscy pracownicy Uczelni, którzy otrzymują wynagrodzenie w gotówce zobowiązani są niezwłocznie do złożenia:

  • informacji o posiadanym numeru rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie (załącznik nr 1); albo
  • wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia w gotówce (załącznik nr 2).

Jeden z powyższych załączników można składać  w terminie do 10 stycznia 2019 roku w formie papierowej w Dziale Płac i Stypendiów pok. nr 8, 9 i 15 lub drogą mailową na adres: place@up.poznan.pl.

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Leśny i Technologii
Drewna
Wydział Medycyny
Weterynaryjnej
i Nauk
o Zwierzętach
Wydział Nauk
o Żywności
i Żywieniu
Wydział Inżynierii
Środowiska
i Inżynierii Mechanicznej
Wydział
Ekonomiczny