Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility KOMUNIKAT Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

KOMUNIKAT Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia

dot. danych do sporządzenia uczelnianego planu zamówień publicznych na 2020 rok w zakresie dostaw i usług w obszarze działalności Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia

Wzorem lat ubiegłych oraz zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (Zarządzenie Rektora Nr 27/2015 z dn. 2.03.2015.), proszę o przesłanie
do dnia 13 grudnia 2019 roku danych dotyczących dostaw i usług w obszarze działalności Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia sporządzonych wg następujących zasad:

  1. Wzory arkuszy planowanych dostaw i usług znajdują się na stronie internetowej Uczelni (Repozytorium Dokumentów/Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia/Plan Dostaw i Usług DGZ 2020)
  2. Wypełnione arkusze muszą uwzględniać dokładną nazwę Jednostek organizacyjnych oraz kody kategorii i grup w obszarze działalności Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia (zapisane w programie Excel; wartości poszczególnych pozycji należy wprowadzać wyłącznie w formacie liczbowym).
  3. Jeśli jednostka przewiduje w 2020 roku realizować dostawy lub usługi nieuwzględnione w załączonym katalogu, należy je podać, jako dodatkową pozycję w planie i dokładnie opisać.
  4. Sporządzone plany winny zostać przesłane do Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia na adres piotr.aniola@up.poznan.pl. W tytule wiadomości proszę podać pełną nazwę Katedry/jednostki organizacyjnej`
  5. Przyjęcie poprawnie sporządzonego planu zostanie potwierdzone przez Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia mailem zwrotnym

Bliższych informacji w zakresie planowanych dostaw i usług udzielają:

Piotr Anioła                            tel. 61 89

Aneta Ignasiak                       tel. 61 58

Grażyna Wawrzyniak             tel. 61 90

 

Jednocześnie informuję, że niezłożenie przez jednostkę planowanych dostaw i usług na rok 2020  w wyznaczonym terminie będzie skutkowało nieumieszczeniem ich w Uczelnianym planie zamówień publicznych.                          

 

KIEROWNIK DZIAŁU
GOSPODARCZEGO I ZAOPATRZENIA
Wiesław Janus

ZałącznikRozmiar
Plik PLAN DOSTAW I USLUG DGZ 2020.xlsx48.03 KB

WYDZIAŁY