Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Komunikat w sprawie usług cateringowych dla jednostek organizacyjnych Uczelni | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komunikat w sprawie usług cateringowych dla jednostek organizacyjnych Uczelni

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia uprzejmie informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego obsługa wszystkich planowanych przez jednostki organizacyjne UPP konferencji, narad, spotkań seminaryjnych, imprez okolicznościowych w jednostkach, itp. powierzona została firmie: VIP CATERING Urszula Kaczmarek, Janusz Kaczmarek spółka cywilna, ul. Św. Marcin 87, 61-808 Poznań, z którą Uczelnia zawarła umowę na sukcesywne świadczenie usług cateringowych.

Firma ta świadczyć będzie usługi na terenie obiektów należących do Uczelni oraz stołówce będącej w jej dzierżawie w okresie od 1.06.2019 r. do 31.05.2020 r.

 

W związku z powyższym jednostka organizacyjna UPP zamierzająca zorganizować jakiekolwiek wydarzenie związane z usługą cateringową zobowiązana jest do złożenia zlecenia w w/w firmie.

 

Podstawą udzielenia zamówienia, będzie zaakceptowany wniosek o udzielenie zamówienia publicznego wraz z dołączonym zleceniem organizatora spotkania.

Organizator spotkania wybiera menu wyłącznie z asortymentu ujętego w wykazie znajdującym się w zleceniu.

 

Wzór zlecenia wraz z wykazem produktów – menu z podaniem ich cen jednostkowych przesłany został na indywidualny adres e-mail pracownika.

 

Zlecenie usług cateringowych należy kierować na adres e-mail Wykonawcy vipcatering2@gmail.com.

 

Informacje o składaniu zamówień i wzór protokołu odbioru znajdują się w repozytorium dokumentów Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia.

 

Prawidłowo wystawioną fakturę wraz z dołączonymi:

  1. kopią zaakceptowanego wniosku,
  2. zleceniem,
  3. protokołem odbioru,

każdorazowo, przed złożeniem jej w Dziale Finansowym, należy przedłożyć w Dziale Gospodarczym i Zaopatrzenia pokój 54.1, parter Collegium Maximum.

 

Bliższych informacji w/w sprawie udziela Pani Małgorzata Krause, tel. 61-848-7058.

 

                                                                                                          Z poważaniem

                                                                                                          Kierownik DGZ

 

 

                                                                                                          Wiesław Janus

WYDZIAŁY