Negocjacje w sprawie sprzedaży nieruchomości UPP

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W NEGOCJACJACH
W SPRAWIE SPRZEDAŻY NASTĘPUJĄCYCH NIERUCHOMOŚCI

 

 

LOKALIZACJA: Złotniki, gm. Suchy Las, obręb Złotniki, woj. wielkopolskie

POWIERZCHNIA: działka nr  331/6 o pow. 0,1724 ha

FORMA KORZYSTANIA: prawo własności; KW PO1P/00247060/5

OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak

CENA WYWOŁAWCZA: 320.850,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.)

WADIUM: 10% ceny wywoławczej

UWAGI: Uchwała nr XI/116/15 Rady Gminy Suchy Las z 29.10.2015 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – MW.

 

LOKALIZACJA: Złotniki, gm. Suchy Las, obręb Złotniki, woj. wielkopolskie

POWIERZCHNIA: działka nr 331/7 o pow. 0,1019 ha

FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1P/00247060/5

OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak

CENA WYWOŁAWCZA: 189. 630,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.)

WADIUM: 10% ceny wywoławczej

UWAGI: Uchwała nr XI/116/15 Rady Gminy Suchy Las z 29.10.2015 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – MW.

 

LOKALIZACJA: Złotniki, gm. Suchy Las, obręb Złotniki, woj. wielkopolskie

POWIERZCHNIA: działka nr 331/13 o pow. 0,2778 ha

FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1P/00247060/5

OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak

CENA WYWOŁAWCZA: 545.670,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.)

WADIUM: 10% ceny wywoławczej

UWAGI: Uchwała nr XI/116/15 Rady Gminy Suchy Las z 29.10.2015 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – MW.

 

LOKALIZACJA: Złotniki, gm. Suchy Las, obręb Złotniki, woj. wielkopolskie

POWIERZCHNIA: działka nr 331/16 o pow. 0,1843 ha

FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1P/00247060/5

OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak

CENA WYWOŁAWCZA: 342.990,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.)

WADIUM: 10% ceny wywoławczej

UWAGI: Uchwała nr XI/116/15 Rady Gminy Suchy Las z 29.10.2015 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – MW.

 

LOKALIZACJA: Złotniki, gm. Suchy Las, obręb Złotniki, woj. wielkopolskie

POWIERZCHNIA: działka nr 332/17 o pow. 0,1110 ha

FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1P/00247060/5

OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak

CENA WYWOŁAWCZA: 206.550,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.)

WADIUM: 10% ceny wywoławczej

UWAGI: Uchwała nr XI/116/15 Rady Gminy Suchy Las z 29.10.2015 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej

 

Negocjacje rozpoczną się w dniu 23 września 2019 roku o godz. 9.30 w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
przy ul. Wojska Polskiego 28, III piętro, pok. 320.

 

Zgłoszenie udziału w negocjacjach winno zawierać:

imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

proponowaną cenę,

określenie nieruchomości, której dotyczą negocjacje,

oświadczenie uczestnika, że zapoznał się z warunkami negocjacji i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium.

 

 

Pisemne zgłoszenia, składać należy w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 28 w Poznaniu,
III piętro, pok. 304 do dnia 19 września 2019 roku do godz. 14.00, w zamkniętych kopertach z oznaczeniem nieruchomości, której dotyczą negocjacje.

Warunkiem przystąpienia do ustnych negocjacji jest wpłacenie przez uczestnika wadium, najpóźniej do dnia 19 września 2019 roku na konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w Santander Bank Polska S.A., nr rachunku: 29 1090 1362 0000 0000 3601 7894.

Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Uczelni.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który zaoferował najwyższą cenę, zalicza się na poczet ceny nabycia. W pozostałych przypadkach wadium zwraca się w ciągu 5 dni po odwołaniu lub zamknięciu negocjacji na konto wskazane przez uczestnika.

Termin uiszczenia ceny nabycia pomniejszonej o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy przenoszącej prawo własności. Uczestnik negocjacji, który zaoferował najwyższą cenę, zobowiązany jest do zawarcia warunkowej umowy sprzedaży w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia, pod rygorem utraty kwoty wpłaconej tytułem wadium i utraty prawa do zawarcia umowy sprzedaży. W sytuacji przedłużającej się procedury spełnienia niezbędnych przesłanek do zawarcia umowy notarialnej w/w termin może zostać odpowiednio przedłużony.

Negocjacje przeprowadzane są osobno z każdym uczestnikiem, w zakresie ceny, która nie może być niższa niż podana w ogłoszeniu o przystąpieniu do negocjacji.

W przypadku, gdy co najmniej dwóch uczestników ustnych negocjacji oferuje cenę tej samej wysokości, przeprowadza się ustną licytację pomiędzy wskazanymi uczestnikami.

Na nabywcy ciąży obowiązek pokrycia wszelkich podatków, opłat, kosztów aktów notarialnych, dotyczących transakcji kupna.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zastrzega sobie prawo:

- wyboru kancelarii notarialnej, celem obsługi transakcji sprzedaży,

- odstąpienia lub zamknięcia  negocjacji bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1529 ze zm.) o Krajowym Zasobie Nieruchomości, sprzedaż nieruchomości następuje pod warunkiem nieskorzystania z prawa pierwokupu przez Skarb Państwa – Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Sprzedaż nieruchomości, których wartość rynkowa przekracza równowartość w złotych kwoty 2.000.000 PLN, uwarunkowana jest uzyskaniem zgody Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu) oraz zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym - Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 ze zm.).

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu: https://skylark.up.poznan.pl/content/rodo

 

Szczegółowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem negocjacji uzyskać można pod adresem:
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, IV piętro pok. 406, e-mail: sgn@up.poznan.pl
lub telefonicznie pod nr (61) 846 61 50.