Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Nowy międzyuczelniany kierunek studiów II stopnia Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nowy międzyuczelniany kierunek studiów II stopnia Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

19 marca br. Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prof. dr hab. Jan Pikul oraz Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki podpisali umowę o utworzeniu i wspólnym prowadzeniu studiów interdyscyplinarnych drugiego stopnia, o profilu ogólnoakademickim, na kierunku ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna. 

Liderem w zakresie prowadzenia spraw organizacyjnych związanych ze Studiami jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

W spotkaniu uczestniczyli również ze strony Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu: prof. dr hab. Cezary Mądrzak Prorektor ds. studiów,  prof. dr hab. Piotr Łakomy Dziekan Wydziału Leśnego oraz dr hab. Cezary Beker Prodziekan ds. studiów stacjonarnych Wydziału Leśnego, ze strony Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek Dziekan Wydziału Biologii.

Uruchomienie międzyuczelnianych studiów planowane jest w roku akademickim 2018/2019. Kierunek ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna będzie prowadzony przez nauczycieli akademickich z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Wydziału Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Studia obejmują 4 semestry i będą prowadzone w formie stacjonarnej. Po ich ukończeniu absolwent uzyska tytuł zawodowy magistra ochrony przyrody.

 

„Absolwent kierunku ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna będzie posiadał wiedzę o różnorodności biologicznej, jej zagrożeniach i sposobach ochrony, zwłaszcza w odniesieniu do ekosystemów leśnych.”– mówi Dziekan Wydziału Leśnego UPP prof. dr hab. Piotr Łakomy – „Poszerzy swoją znajomość systemów i organizacji ochrony przyrody. Pozna specyfikę zarządzania i gospodarowania lasami, szczególnie w zakresie umożliwiającym przygotowanie i realizację planów zadań ochronnych. Nabędzie również umiejętności korzystania z różnego typu źródeł informacji o środowisku w zasobach gospodarowania leśnego.” Absolwenta będą wyróżniały kompetencje pozwalające na podjęcie działań w zakresie edukacji przyrodniczej-leśnej, w tym umiejętności przygotowania skutecznych materiałów dydaktycznych i informacyjnych. Osoby, które ukończą ten kierunek, będą miały możliwość podejmowania pracy min. w instytucjach powołanych do zarządzania ochroną przyrody, jednostkach wykonujących działania ochronne, jednostkach administracyjnych lasów państwowych oraz stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych.

 

Na studia mogą się rekrutować absolwenci jednolitych studiów magisterskich,
II stopnia, I stopnia (inżynierskich, licencjackich i pokrewnych). Limit rekrutacyjny - 60. studentów na studiach stacjonarnych, 75% według rankingu z kierunków: biologia, leśnictwo i ochrona środowiska, 25 % na podstawie egzaminu dla pozostałych kandydatów.

 

Iwona Cieślik
Rzecznik prasowy UPP

fot. Iwona Cieślik

WYDZIAŁY