Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Oświadczenie dot. Stacji Terenowej w Stobnicy | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Oświadczenie dot. Stacji Terenowej w Stobnicy

Wobec licznych, nieprawdziwych informacji rozpowszechnianych w mediach, wyjaśniamy:
Restrukturyzacja jednostek ówczesnego Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, m.in. Katedry Zoologii i powstanie Instytutu Zoologii, wynikało z konieczności poprawy jakości badań naukowych i dydaktyki, aktywizacji rozwoju kadrowego pracowników naukowych oraz poprawy funkcjonowania w zakresie organizacyjno-finansowym. Powołanie prof. dr. hab. Piotra Tryjanowskiego do pełnienia funkcji dyrektora Instytutu Zoologii było prowadzone zgodnie z obowiązującymi w Uczelni procedurami, w trybie konkursu otwartego, do którego przystąpił prof. Tryjanowski, a co warto podkreślić swojej kandydatury nie zgłosił prof. Andrzej Bereszyński, dotychczasowy kierownik Katedry Zoologii. Po restrukturyzacji, profesor Bereszyński, do czasu przejścia na emeryturę, pozostał zatrudniony w Instytucie Zoologii na stanowisku profesora, zachowując wszelkie uprawnienia pracownicze i możliwości działania, m.in. otrzymał propozycję pełnienia funkcji pełnomocnika ds. Stacji Terenowej w Stobnicy, jednak tej propozycji nie przyjął. Po restrukturyzacji, zwierzęta utrzymywane w Stobnicy były otoczone fachową opieką z zachowaniem wszelkich standardów możliwych w istniejących, niezadowalających warunkach. Stopniowe zmniejszanie ich liczebności poprzez min. przekazywanie innym podmiotom wynikało z konieczności dostosowania obsady zwierząt do istniejącej infrastruktury, w tym zapewnienia im właściwego dobrostanu, a także uwarunkowań prawnych, potrzeb i możliwości Uczelni, zgodnie z obowiązującymi procedurami, w tym Ustawą z dnia 21.08.1997 o ochronie zwierząt.
Pragniemy podkreślić, że założony przez Władze Wydziału program naprawczy przyniósł oczekiwane efekty, Instytut Zoologii jest obecnie wiodącą, pod względem naukowym, jednostką w skali Uczelni i Wydziału.

 

Iwona Cieślik

Rzecznik Prasowy UPP

WYDZIAŁY