Przetarg nieograniczony, ofertowy na sprzedaż samochodu ciężarowego Nissan D40 Navara

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Swadzim ul. Parkowa 4 62-080 Tarnowo Podgórne ogłasza przetarg nieograniczony, ofertowy na sprzedaż samochodu ciężarowego Nissan D40 Navara.

 1. Przedmiotem sprzedaży jest  samochód ciężarowy marki Nissan D40 Navara o nr fabrycznym VSKCVND40U0354201, nr inwentarzowy 741-03-00455, rok produkcji 2009, przeznaczony do przewozu osób i towarów. Pierwszy użytkownik, ilość przejechanych kilometrów 169051.

Wyposażenie (osprzęt) samochodu:

- hak holowniczy,

- osłona przednia,

- pokrywa skrzyni ładunkowej.

 

Samochód sprawny technicznie – garażowany, cena wywoławcza wynosi 40 768,35 zł brutto (zgodnie z wyceną rzeczoznawcy).

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Uniwersytetu w dniu 09.08.2019 r. o godzinie 11:00 w pokoju nr 408, IV piętro w budynku Collegium Maximum ul. Wojska Polskiego 28 przez Komisję Przetargową. Termin związania ofertą sprzedający określa na 21 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 1. Samochód można oglądać na terenie Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Swadzim w Złotnikach ul. Słoneczna 1, 62-002 Suchy Las w godzinach 8:00-14:00 po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem gospodarstwa Panem magistrem Jackiem Średzińskim, tel. 501 785 739. Informacje o przetargu i samochodzie można też uzyskać u Pana inżyniera Szymona Kaczmarka, tel. 697 875 746.

 

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po uprzednim wpłaceniu wadium w pieniądzu w kasie Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Swadzim ul. Parkowa 4, 62-080 Tarnowo Podgórne w godzinach od 8:00 do 14:00 lub na konto UP Poznań RGD Swadzim w ING Bank Śląski S.A. na nr konta 80 1050 1533 1000 0022 3595 2856 najpóźniej do dnia 08 sierpnia 2019 r. do godziny 14:00 w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 4 080,00 zł.

 

 1. Wadium złożone przez oferentów, sprzedający zwróci w terminie 7 dni, po wyborze ofert lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem oferenta, którego oferta  została wybrana jako najkorzystniejsza

 

 1. Wadium złożone przez oferenta zalicza się na poczet ceny.

 

 1. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, którego oferta została wybrana odmówił  podpisania umowy.

 

 1. Oferty należy składać do dnia 09.08.2019 r. do godziny 10:00 w Biurze Zamówień Publicznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28 (pokój 407, IV piętro, w budynku Collegium Maximum).

 

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu (np. w kopercie). Opakowanie musi być zaadresowane wg. wzoru: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Swadzim ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań z dopiskiem „Oferta przetargowa na zakup samochodu ciężarowego Nissan D40 Navara – nie otwierać przed 09.08.2019 r. godzina 11:00”.

 

 1. Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

 

 1. imię i nazwisko lub nazwę firmy, nr NIP i telefon kontaktowy oferenta,
 2. oferowaną cenę za samochód będący przedmiotem przetargu i warunki jej zapłaty,
 3. w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny wyciąg z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 4. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

 

 

 1. Nabywcą zostanie oferent, który zaoferował największą cenę nabycia ze złożonych ofert.

 

 1. W przypadku gdy kilku oferentów zaoferuje tę samą cenę, przetarg będzie kontynuowany między tymi oferentami, poprzez przedstawienie dodatkowych ofert cenowych.

 

 1. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w ciągu 5 dni od dnia zawarcia umowy.

 

 1. Wydanie samochodu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

 

 1. Sprzedający nie udziela gwarancji na stan sprzedanego samochodu oraz nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte.

 

 1. Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny .

 

 

 

Dyrektor RGD Swadzim
inż. Jerzy Kaczmarek