PLANOWANIE 2019 DZIAŁ GOSPODARCZY I ZAOPATRZENIA

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

dot. danych do sporządzenia uczelnianego planu zamówień publicznych na 2019 rok w zakresie dostaw i usług w obszarze działalności Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia

Kierownicy jednostek / komórek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 

Wzorem lat ubiegłych oraz zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (Zarządzenie Rektora Nr 27/2015 z dn. 2.03.2015.), proszę o przesłanie
do dnia 14 grudnia 2018 roku danych dotyczących dostaw i usług w obszarze działalności Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia sporządzonych wg następujących zasad:

  1. Wzory arkuszy planowanych dostaw i usług znajdują się na stronie internetowej Uczelni (Repozytorium Dokumentów/Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia/Plan Dostaw i Usług DGZ 2019)
  2. Wypełnione arkusze muszą uwzględniać dokładną nazwę Jednostek organizacyjnych oraz kody kategorii i grup w obszarze działalności Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia (zapisane w programie Excel; wartości poszczególnych pozycji należy wprowadzać wyłącznie w formacie liczbowym).
  3. Jeśli jednostka przewiduje w 2019 roku realizować dostawy lub usługi nieuwzględnione w załączonym katalogu, należy je podać, jako dodatkową pozycję w planie i dokładnie opisać.
  4. Sporządzone plany winny zostać przesłane do Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia na adres antoni.nowacki@up.poznan.pl. W tytule wiadomości proszę podać pełną nazwę Katedry/jednostki organizacyjnej`
  5. Przyjęcie poprawnie sporządzonego planu zostanie potwierdzone przez Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia mailem zwrotnym

 

Bliższych informacji w zakresie planowanych dostaw i usług udzielają:

Antoni Nowacki                  tel. 61 57

Piotr Anioła                         tel. 61 89

Maria Gierszewska             tel. 62 77

Aneta Ignasiak                    tel. 61 58

Grażyna Wawrzyniak        tel. 61 90

 

Jednocześnie informuję, że niezłożenie przez jednostkę planowanych dostaw i usług na rok 2019  w wyznaczonym terminie będzie skutkowało nieumieszczeniem ich w Uczelnianym planie zamówień publicznych.

 

KIEROWNIK DZIAŁU GOSPODARCZEGO I ZAOPATRZENIA

Wiesław Janus