Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Pojazdy wolnobieżne - ubezpieczenie | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Pojazdy wolnobieżne - ubezpieczenie

Ze względu na pojawiające się odmienne interpretacje przepisów prawa, wyroki sądowe oraz praktykę rekomendujemy zawarcie umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla pojazdów wolnobieżnych (wózki widłowe, podesty ruchome, podnośniki, maszyny budowlane, kosiarki, odśnieżarki itp.), zarówno w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych  jak i dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wraz z rozszerzeniem o szkody wyrządzone przez pojazdy wolnobieżne.

Wyjaśniamy, że do zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia posiadaczy pojazdów mechanicznych obliguje posiadaczy pojazdów ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, por. 1152 z póź. zm.). Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy „Przepisy dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych stosuje się także (…) do posiadacza lub kierującego (…) pojazdem wolnobieżnym, od chwili wprowadzenia tych pojazdów do ruchu”.

Pojęcie pojazdu lub pojazdu silnikowego wyjaśniają definicje zawarte w art. 2 pkt 31 i 32 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2005 Nr 108, poz. 908 z póź. zm.) zgodnie z którymi „pojazd to środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszyna lub urządzenie do tego przystosowane natomiast pojazd silnikowy to pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego”.

Pojęcie wprowadzenia pojazdów do ruchu definiuje również ustawa Prawo o ruchu drogowym w art. 2 pkt. 14a. Zgodnie z nim wymienione pojęcie oznacza wprowadzenie pojazdu na drogę zdefiniowaną przez art. 2 pkt. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Artykuł 2 pkt. 1 stanowi, iż droga to „wydzielony pas terenu składający się z jezdni (…) przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów (…)”.

Wobec brzmienia przywołanych przepisów nie ma wątpliwości, iż posiadacz wózka widłowego lub innego pojazdu wolnobieżnego ma obowiązek zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego. Przy czym pozostaje bez znaczenia, czy wózek porusza się po drogach publicznych, wewnętrznych na terenie zakładu, hali czy na drogach na terenie budowy. Wszelkie te miejsca wyczerpują bowiem znamiona pojęcia drogi określonego przez ustawę Prawo o ruch drogowym.

Jako Państwa Broker czujemy się w obowiązku zwrócić Państwu uwagę na konieczność zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, ponieważ zauważamy, że wielu naszych Klientów pojęcie ruchu pojazdu znacznie zawęża i jednocześnie nie zgłasza nam pojazdów do obowiązkowego ubezpieczenia OC. Wyroki Sądu Najwyższego potwierdzają, że pojęcie ruchu pojazdu należy traktować bardzo szeroko.

Z uwagi na powyższe rekomendujemy by wszelkie pojazdy, maszyny oraz urządzenia, mające zdolność do poruszania się zarówno po drogach, placach budów, terenie zakładu czy ciągach komunikacyjnych w halach itp. zgłaszać do obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Prosimy o dokonanie weryfikacji posiadanych przez Państwa pojazdów,  maszyn, urządzeń oraz środków trwałych pod katem konieczności zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia posiadaczy pojazdów mechanicznych. Nie mamy możliwości dokonania takiej weryfikacji za Państwa. Otrzymujemy od Państwa zagregowane dane, nie mając wiedzy, co kryje się pod poszczególną pozycją środka trwałego.

W przypadku pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.

W przypadku podjęcia decyzji o ubezpieczeniu sprzętu, przedmiotowy wykaz sprzętu należy dostarczyć do Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia Pani Beacie Przybyła osobie odpowiedzialnej za ubezpieczenie pojazdów Uczelni, pok. 415, IV p. Collegium Maximum lub na adres mailowy beata.przybyla@mail.up.poznan.pl .

W załączeniu wzór tabeli do pobrania na stronie Uczelni w repozytorium dokumentów Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia.

 

Broker                                                                        Kierownik DGiZ
Pozdrawiam                                                                Wiesław Janus
M. Majchrzak-Gawęda

tel. +48 61 842 71 84
tel. kom. 601 994 264
monika.majchrzak-gaweda@mentor.pl

WYDZIAŁY