Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility PRZETARG NIEOGRANICZONY, OFERTOWY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO MARKI FS LUBLIN 3N | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

PRZETARG NIEOGRANICZONY, OFERTOWY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO MARKI FS LUBLIN 3N

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, UL. WOJSKA POLSKIEGO 28, 60-637 POZNAŃ OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY, OFERTOWY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO MARKI FS LUBLIN 3N

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, UL. WOJSKA POLSKIEGO 28, 60-637 POZNAŃ

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY, OFERTOWY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO MARKI FS LUBLIN 3N

 

 1. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, tel./fax. 61/8487060.
 2. Przedmiotem sprzedaży jest samochód ciężarowy marki FS Lublin 3N, nr rej. PO-6440U, nr identyfikacyjny (VIN) SUL35544750078631, rok produkcji: 2005, przebieg: 97224 km, pojemność silnika: 2417 ccm, moc silnika: 75 kW kolor: zielony, sprawny technicznie, termin badania technicznego: 27.07.2018r.

cena wywoławcza: 8.900,- złotych brutto (zgodnie z wyceną rzeczoznawcy)

 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego, w dniu 19.12.2017r. o godzinie 13.00 w pokoju nr 414 przez Komisję przetargową. Termin związania ofertą sprzedający określa na

21 dni od terminu otwarcia ofert.

 1. Samochód można oglądać na terenie Uczelni (garaż) przy ulicy Szydłowskiej 51 po wcześniejszym uzgodnieniu z Panem Zbigniewem Korczewskim, tel. 505030381 lub 61/8487060.
 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po uprzednim wpłaceniu wadium w pieniądzu w kasie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28 w godz. od 10.00 do 13.00 lub na konto Uczelni BZ WBK S.A. VI O Poznań Nr 29 1090 1362 0000 0000 3601 7894, najpóźniej do dnia 19.12.2017r. do godziny 12.00 w wysokości ceny wywoławczej tj. 890,- złotych brutto.
 3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia wyboru lub odrzucenia oferty.
 4. Wadium złożone przez oferenta zalicza się w poczet ceny.
 5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
 6. Oferty należy składać do dnia 19.12.2017r. do godziny 12.00 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu , ul. Wojska Polskiego 28 (pok. 304)
 7. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg. wzoru:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań z dopiskiem: „Oferta przetargowa na zakup samochodu ciężarowego – nie otwierać przed 19.12.2017r. godzina 13.00”.

 

 1. Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:
 1. Imię i nazwisko lub nazwę firmy, nr NIP i telefon kontaktowy oferenta,
 2. Oferowaną cenę za pojazd będący przedmiotem przetargu i warunki jej zapłaty.
 3. W przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny wyciąg z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 4. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
 5. Dowód wniesienia obowiązkowego wadium (może być kserokopia).

Wzór formularza ofertowego, który stanowi załącznik do ogłoszenia można pobrać ze strony Uczelni lub w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, pokój 415.

 1. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
 2. Nabywcą zostanie oferent, który zaoferował największą cenę nabycia ze złożonych ofert.
 3. W przypadku gdy kilku oferentów zaoferuje tą samą cenę, przetarg będzie kontynuowany w formie aukcji między tymi oferentami.
 4. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w ciągu 5 dni od dnia zawarcia umowy.
 5. Wydanie samochodu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
 6. Sprzedający nie udziela gwarancji na stan sprzedanego pojazdu oraz nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte.
 7. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania warunków przetargu.

WYDZIAŁY