Przetarg nieograniczony, ofertowy na sprzedaż kombajnu zbożowego

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Swadzim ul. Parkowa 4 62-080 Tarnowo Podgórne ogłasza przetarg nieograniczony, ofertowy na sprzedaż kombajnu zbożowego Claas Mega 360 Typ 845 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Swadzim ul. Parkowa 4 62-080 Tarnowo Podgórne ogłasza przetarg nieograniczony, ofertowy na sprzedaż kombajnu zbożowego Claas Mega 360 Typ 845 wyprodukowanego przez Claas Selbstfahrende Erntemaschinen Gmbh 33428 Harsewinkel, Made In Germany, nr fabryczny 84500099, nr inwentarzowy 594-03-00496, rok produkcji 2004 przeznaczony do zbioru zbóż oraz rzepaku i kukurydzy. Pierwszy użytkownik, ilość przepracowanych jednostek 6351 h. Wyposażenie (osprzęt) kombajnu:

 • zespół żniwny (heder) C510, nr fabryczny 70207590, rok produkcji 2004, plus dwie kosy pionowe hedera,
 • wózek transportowy hedera typ Mega 5.1, nr fabryczny 0024, rok produkcji 2004, producent PTT Płock,
 • adaptacja do omłotu kukurydzy,
 • rozdrabniacz słomy plus przekładnia zwalniająca obroty rozdrabniacza przy zbiorze kukurydzy.

 

Kombajn sprawny technicznie – garażowany, cena wywoławcza wynosi 205.197,21 zł brutto (zgodnie z aktualną wyceną przez rzeczoznawcę).

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego w dniu 24.10.2019 r. o godzinie 09:15 w pokoju nr 408 w budynku Collegium Maximum ul. Wojska Polskiego 28 przez Komisję Przetargową. Termin związania ofertą sprzedający określa na 21 dni od terminu otwarcia ofert.

 

 1. Kombajn można oglądać na terenie Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Swadzim w Złotnikach ul. Słoneczna 1, 62-002 Suchy Las w godzinach 8:00-14:00 po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem gospodarstwa Panem magistrem Piotrem Buszczakiem, tel. 697 718 783. Informacje o przetargu i kombajnie można też uzyskać u Pana inżyniera Szymona Kaczmarka, tel. 697 875 746.

 

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po uprzednim wpłaceniu wadium w pieniądzu w kasie Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Swadzim ul. Parkowa 4, 62-080 Tarnowo Podgórne w godzinach od 8:00 do 14:00 lub na konto UP Poznań RGD Swadzim w ING Bank Śląski S.A. na nr konta 80 1050 1533 1000 0022 3595 2856 najpóźniej do dnia 23. 10. 2019 r. do godziny 14:00 w wysokości 10% ceny wywoławczej kombajnu Claas Mega 360 – 20 600,00 zł.

 

 1. Wadium złożone przez oferentów, sprzedający zwróci w terminie 7 dni, po wyborze ofert lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem oferenta, którego oferta  została wybrana jako najkorzystniejsza

 

 1. Wadium złożone przez oferenta zalicza się na poczet ceny.

 

 1. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, którego oferta została wybrana odmówił  podpisania umowy.

 

 1. Oferty należy składać do dnia 24.10.2019 r. do godziny 09:00 w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28 (pok. 407, IV piętro budynek Collegium Maximum).

 

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu (np.. kopercie). Opakowanie musi być zaadresowane wg. wzoru: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Swadzim ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań z dopiskiem Oferta przetargowa na zakup kombajnu zbożowego – nie otwierać przed 24.10.2019 r. godzina 09:15”

 

 1. Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

 

 1. imię i nazwisko lub nazwę firmy, nr NIP i telefon kontaktowy oferenta,
 2. oferowaną cenę za kombajn będący przedmiotem przetargu i warunki jej zapłaty,
 3. w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny wyciąg z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 4. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

 

 

 1. Nabywcą zostanie oferent, który zaoferował największą cenę nabycia ze złożonych ofert.

 

 1. W przypadku gdy kilku oferentów zaoferuje tę samą cenę, przetarg będzie kontynuowany między tymi oferentami, poprzez przedstawienie dodatkowych ofert cenowych.

 

 1. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w ciągu 5 dni od dnia zawarcia umowy.

 

 1. Wydanie kombajnu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

 

 1. Sprzedający nie udziela gwarancji na stan sprzedanego kombajnu i nie bierze odpowiedzialności za ich wady ukryte.

 

 1. Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 

 

 

Dyrektor RGD Swadzim

 

 

inż. Jerzy Kaczmarek