PRZETARG NIEOGRANICZONY, OFERTOWY NA SPRZEDAŻ KOMBAJNU ZBOŻOWEGO I PRZYSTAWKI DO ZBIORU KUKURYDZY NA ZIARNO

PRZETARG NIEOGRANICZONY, OFERTOWY NA SPRZEDAŻ
KOMBAJNU ZBOŻOWEGO(Class Mega 360 typ 845)
I PRZYSTAWKI DO ZBIORU KUKURYDZY NA ZIARNO 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Swadzim ul. Parkowa 4 62-080 Tarnowo Podgórne ogłasza przetarg nieograniczony, ofertowy na sprzedaż:

 

 1. Kombajn zbożowy Claas Mega 360 Typ 845

 

Przedmiotem sprzedaży jest kombajn zbożowy marki Claas Mega 360 Typ 845 wyprodukowany przez Claas Selbstfahrende Erntemaschinen Gmbh 33428 Harsewinkel, Made In Germany, nr fabryczny 84500099, nr inwentarzowy 594-03-00496, rok produkcji 2004 przeznaczony do zbioru zbóż oraz rzepaku i kukurydzy. Pierwszy użytkownik, ilość przepracowanych jednostek 6351 h. Wyposażenie (osprzęt) kombajnu:

 • zespół żniwny (heder) C510, nr fabryczny 70207590, rok produkcji 2004, plus dwie kosy pionowe hedera,
 • wózek transportowy hedera typ Mega 5.1, nr fabryczny 0024, rok produkcji 2004, producent PTT Płock,
 • adaptacja do omłotu kukurydzy,
 • rozdrabniacz słomy plus przekładnia zwalniająca obroty rozdrabniacza przy zbiorze kukurydzy.

 

Kombajn sprawny technicznie – garażowany, cena wywoławcza wynosi 226 927,62 zł brutto (zgodnie z wyceną rzeczoznawcy).

 

 1. Przystawka (adapter) do zbioru kukurydzy na ziarno Claas Conspeed 6-70 FC

 

Przedmiotem sprzedaży jest przystawka (adapter) do zbioru kukurydzy na ziarno, 6-cio rzędowa marki Claas Conspeed 6-70 FC, nr fabryczny 9140 1111, rok produkcji 2004, nr inwentarzowy 594-03-00501. Pierwszy użytkownik.

 

Przystawka sprawna technicznie – garażowana, cena wywoławcza wynosi 34 800,39 zł brutto (zgodnie z wyceną rzeczoznawcy).

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego w dniu 09.08.2019 r. o godzinie 11:00 w pokoju nr 408 w budynku Collegium Maximum ul. Wojska Polskiego 28 przez Komisję Przetargową. Termin związania ofertą sprzedający określa na 21 dni od terminu otwarcia ofert.

 

 1. Kombajn oraz adapter można oglądać na terenie Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Swadzim w Złotnikach ul. Słoneczna 1, 62-002 Suchy Las w godzinach 8:00-14:00 po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem gospodarstwa Panem magistrem Piotrem Buszczakiem, tel. 697 718 783. Informacje o przetargu i kombajnie można też uzyskać u Pana inżyniera Szymona Kaczmarka, tel. 697 875 746.

 

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po uprzednim wpłaceniu wadium w pieniądzu w kasie Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Swadzim ul. Parkowa 4, 62-080 Tarnowo Podgórne w godzinach od 8:00 do 14:00 lub na konto UP Poznań RGD Swadzim w ING Bank Śląski S.A. na nr konta 80 1050 1533 1000 0022 3595 2856 najpóźniej do dnia 08 sierpnia 2019 r. do godziny 14:00 w wysokości 10% ceny wywoławczej dla:

 

 1. Kombajn Claas Mega 360 – 22 700,00 zł
 2. Przystawka (adapter) Conspeed 6-70 FC – 3 500,00 zł.

 

 1. Sprzedający dopuszcza składanie ofert częściowych na:

a. Kombajn zbożowy Claas Mega 360 Typ 845

b. Przystawka (adapter) do zbioru kukurydzy na ziarno Claas Conspeed 6-70 FC

lub

c. Kombajn zbożowy Claas Mega 360 Typ 845 i Przystawka (adapter) do zbioru kukurydzy na ziarno Claas Conspeed 6-70 FC

 

 1. Wadium złożone przez oferentów, sprzedający zwróci w terminie 7 dni, po wyborze ofert lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem oferenta, którego oferta  została wybrana jako najkorzystniejsza

 

 1. Wadium złożone przez oferenta zalicza się na poczet ceny.

 

 1. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, którego oferta została wybrana odmówił  podpisania umowy.

 

 1. Oferty należy składać do dnia 09.08.2019 r. do godziny 10:00 w Biurze Zamówień Publicznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28 (pok. 407, IV piętro budynek Collegium Maximum).

 

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu (np.. kopercie). Opakowanie musi być zaadresowane wg. wzoru: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Swadzim ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań z dopiskiem Oferta przetargowa na zakup kombajnu zbożowego – nie otwierać przed 09.08.2019 r. godzina 11:00”, „Oferta przetargowa na zakup adaptera – nie otwierać przed 09.08.2019 r. godzina 11:00”  lub „Oferta przetargowa na zakup kombajnu zbożowego i zakup adaptera – nie otwierać przed 09.08.2019 r. godzina 11:00”

 

 1. Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

 

 1. imię i nazwisko lub nazwę firmy, nr NIP i telefon kontaktowy oferenta,
 2. oferowaną cenę za kombajn lub przystawkę będącymi przedmiotami przetargu i warunki jej zapłaty,
 3. w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny wyciąg z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 4. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

 

 

 1. Nabywcą zostanie oferent, który zaoferował największą cenę nabycia ze złożonych ofert.

 

 1. W przypadku gdy kilku oferentów zaoferuje tę samą cenę, przetarg będzie kontynuowany między tymi oferentami, poprzez przedstawienie dodatkowych ofert cenowych.

 

 1. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w ciągu 5 dni od dnia zawarcia umowy.

 

 1. Wydanie kombajnu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

 

 1. Wydanie przystawki nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

 

 1. Sprzedający nie udziela gwarancji na stan sprzedanego kombajnu oraz przystawki i nie bierze odpowiedzialności za ich wady ukryte.

 

 1. Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 

 

 

Dyrektor RGD Swadzim

inż. Jerzy Kaczmarek