Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Usługi tłumaczenia specjalistycznych tekstów | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Usługi tłumaczenia specjalistycznych tekstów

Szanowni Państwo, Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia uprzejmie informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego usługi tłumaczenia specjalistycznych tekstów naukowych dla jednostek organizacyjnych uczelni świadczyć w okresie od 19.04.2017 r. do 18.04.2018 r.

Usługi tłumaczenia specjalistycznych tekstów naukowych dla jednostek organizacyjnych uczelni:
od 19.04.2017 r. do 18.04.2018 r. będą z zakresu:

 • hodowli i biologii zwierząt – umowa nr 2/DGZ/PN/2017
 • technologii i chemii żywności – umowa nr 3/DGZ/PN/2017
 • rolnictwa i ogrodnictwa – umowa nr 4/DGZ/PN/2017

Jacek Żywiczka EFEKT Biuro Usługowe, os. Wichrowe Wzgórze 24/36, 61-678 Poznań
tel. 604 622 559,
e-mail: jacekbue@gmail.com


 

z zakresu:

 • biochemii i genetyki – umowa nr 5/DGZ/PN/2017

AJB Anna Binczarowska, os. Kosmonautów 3/130, 61-624 Poznań 
tel. 061-826 06 50,
e-mail: ajbajb@poczta.onet.pl

z zakresu:

 • nauk ekonomiczno-społecznych – umowa nr 6/DGZ/PN/2017

Bartosz Wojciechowski ul. Smardzewska 6/6, 60-161 Poznań 
tel. 697 622 729,
e-mail: bwojc@wp.pl

Podstawą udzielenia zamówienia jest zlecenie, przesłane Wykonawcy przez Kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych Uczelni faxem lub na adres e-mail.
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie po otrzymaniu zlecenia potwierdzić faxem lub pocztą elektroniczną zlecającemu przyjęcie zlecenia do realizacji.

Przy realizacji pojedynczego zlecenia do 20 stron znormalizowanego tekstu, zawierającego 1800 znaków, obowiązują następujące terminy:

 • tłumaczenie w trybie zwykłym - 3 dni liczone od chwili przekazania tekstu,
 • tłumaczenie w trybie przyspieszonym - 2 dni liczone od chwili przekazania teksu.
  dotyczy umów nr 2/DGZ/PN/2017, 3/DGZ/PN/2017, 4/DGZ/PN/2017, 6/DGZ/PN/2017.
 • tłumaczenie w trybie zwykłym - do 5 dni liczone od chwili przekazania tekstu,
 • tłumaczenie w trybie przyspieszonym - do 2 dni liczone od chwili przekazania teksu.
  dotyczy umowy nr umowa nr 5/DGZ/PN/2017.

Za dzień przekazania tekstu do tłumaczenia uznaje się wysłanie tekstu Wykonawcy do godz. 12.00. W przypadku wysyłki po godzinie 12.00, termin wykonania tłumaczenia biegnie od dnia następnego. Jeżeli tekst liczy więcej niż 20 stron znormalizowanego tekstu na przetłumaczenie każdych kolejnych 10 stron tekstu Wykonawca ma dodatkowo 3 dni w przypadku trybu zwykłego, natomiast w przypadku tłumaczeń w trybie przyspieszonym termin jest uzgodniony każdorazowo z Wykonawcą, jednak nie może przekroczyć kolejnych 2 dni.

Zlecający może żądać przedstawienia przetłumaczonego tekstu w jednej lub kilku formach, w tym:

 1. pisemnej (wydruk),
 2. elektronicznej na nośniku CD lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W terminie 14 dni od przekazania tłumaczenia przez Wykonawcę Zlecający przyjmie usługę lub zgłosi, w formie pisemnej reklamacji, uwagi jeśli tłumaczenie zostało zrealizowane bez należytej staranności lub niezgodnie z ustaleniami stron. Po tym terminie, dane zlecenie będzie uznane automatycznie za przyjęte bez uwag.
Wniesienie reklamacji stanowi podstawę żądania przez Zlecającego ponownego wykonania tłumaczenia w sposób niewadliwy, w możliwie najkrótszym terminie – nie dłuższym niż połowa terminu wyznaczonego na pierwotne tłumaczenie, od zgłoszenia reklamacji przez Zlecającego.
Niewykonanie zleconego tłumaczenia, opóźnienie w wykonaniu tłumaczenia powyżej połowy okresu na jego realizację uprawnia Zlecającego do zlecenia wykonanie usługi osobie trzeciej na koszt Wykonawcy w pełnej wysokości oraz naliczenia kar umownych.

Podstawą przyjęcia usługi jest protokół odbioru wykonania tłumaczenia, sporządzony
i podpisany przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.

Wzór protokołu dostępny jest w repozytorium dokumentów Działu Gospodarczego
i Zaopatrzenia (http://puls.edu.pl/?q=dokumenty/gospodarczy).

Prawidłowo wystawioną fakturę (dane do faktury: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Jednostka organizacyjna Uczelni np.: katedra, instytut) wraz z dołączonym protokołem odbioru każdorazowo, przed złożeniem jej w Dziale Finansowym, należy przedłożyć w Dziale Gospodarczymi Zaopatrzenia pok. 416.

Tłumaczenia specjalistycznych tekstów naukowych dla jednostek organizacyjnych uczelni 
z zakresu:

 • leśnictwa
 • technologii drewna
 • konstrukcji i eksploatacji maszyn
 • melioracji, ekologii, ochrony i inżynierii środowiska

realizowane będą na podstawie wniosku o udzielenie zamówienia publicznego sporządzonego przez jednostki/komórki zamawiające zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.
Natomiast tłumaczenia przez native speakera publikacji w języku obcym zamieszczanych w specjalistycznych czasopismach naukowych realizowane będą zgodnie z §11 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Bliższych informacji w/w sprawie udziela Pani Grażyna Wawrzyniak, tel. 618466190.

Z poważaniem 
Kierownik DGZ Wiesław Janus

WYDZIAŁY