Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility XXIV POSIEDZENIE SENATU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

XXIV POSIEDZENIE SENATU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

19 grudnia br. odbyło się XXIV posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Tradycyjnie ostatnie w roku kalendarzowym posiedzenie Senatu rozpoczęto od wręczania studentom nagród oraz wyróżnień za rok akademicki 2017/2018. Nagrody pieniężne otrzymało 19 studentów, którzy wyróżnili się aktywną działalnością społeczną na rzecz środowiska studenckiego Uniwersytetu i jednocześnie uzyskali w poprzednim roku akademickim średnią ocen z egzaminów i zaliczeń nie niższą niż 4,00. Listy gratulacyjne wręczono 26 studentom, którzy w poprzednim roku akademickim wyróżnili się aktywną działalnością społeczną na rzecz środowiska studenckiego Uniwersytetu, potwierdzoną przez Konwent Samorządu Studenckiego.

 

Fotorelacja znajduje się w GALERII.

 

W dalszej części posiedzenia Senat podjął 7 uchwał w sprawie zmiany uchwał o numerach 244-250/2018 Senatu UPP z 28 listopada br. Konieczność dokonania zmian miała charakter formalny i wynikała ze zmiany przepisów prawnych (nowe rozporządzenie w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji). 

 

Następnie przeprowadzono głosowanie nad trzema projektami uchwał, które poszerzają ofertę dydaktyczną Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

Pierwsza z podjętych uchwał dotyczyła utworzenia na Wydziale Leśnym rosyjskojęzycznego kierunku studiów lesnoje chozjajstwo na poziomie drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Według opinii Senackiej Komisji ds. Studiów podjęcie uchwał stanowi cenne uzupełnienie oferty edukacyjnej UPP, zwłaszcza w aspekcie potrzeby umiędzynarodowienia studiów. Utworzenie tego kierunku jest elementem realizacji projektu Najlepsi z natury! Zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który uzyskał dofinansowanie w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

Następnie podjęto uchwałę w sprawie utworzenia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach kierunku studiów żywienie zwierząt na poziomie drugiego stopnia o profilu praktycznym – studia dualne. To etap realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i obejmuje 3 edycje studiów.  Praktyczny profil kształcenia wzmocni istniejące więzi UPP z otoczeniem społeczno-gospodarczym, umożliwiając jednocześnie tworzenie nowych relacji z podmiotami gospodarczymi.

 

Podjęto również uchwałę w sprawie utworzenia na Wydziale Technologii Drewna kierunku studiów technologia drewna na poziomie pierwszego stopnia o profilu praktycznym – studia dualne. Planowane jest uruchomienie jednej edycji studiów. Studia na tym kierunku zapewnią wykształcenie kadry inżynierskiej, posiadającej znaczne doświadczenie praktyczne, odpowiadające specyfice konkretnego przedsiębiorstwa z branży mechanicznej i chemicznej technologii drewna.

 

W celu formalnego dostosowania przepisów do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce podjęto dwie uchwały: w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2019/2020 oraz w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na rok akademicki 2019/2020. Na podstawie danych z Wydziałów uaktualniony został również wykaz kierunków studiów.

 

Senat podjął uchwałę w sprawie zmiany Planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wraz z zakładami doświadczalnymi oraz Zespołem Szkół Przyrodniczych w Poznaniu na rok 2018 oraz uchwalił prowizorium budżetowe na rok 2019. 

 

Senat przyjął również uchwałę w sprawie określenia sposobu powołania pierwszej Rady Uczelni na kadencję do dnia 31 grudnia 2020.  Rada jest nowym organem wprowadzonym przez ustawę Prawo szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Na zakończenie podjęte zostały uchwały w sprawie zmian składu: Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów, Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów oraz Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich.

 

Wszystkie uchwały podjęte podczas XXIV posiedzenia Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dostępne są na stronie internetowej UPP 

 

Iwona Cieślik
Rzecznik prasowy UPP

 

WYDZIAŁY