Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility XXVIII POSIEDZENIE SENATU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

XXVIII POSIEDZENIE SENATU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

24 kwietnia br. odbyło się XXVIII posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Na początku spotkania JM Rektor, prof. dr hab. Jan Pikul oficjalnie złożył gratulacje Pani prof. dr hab. Magdalenie Zborowskiej z okazji uzyskania tytułu naukowego profesora nauk leśnych.

http://skylark.up.poznan.pl/repozytorium/wykaz-uchwa%C5%82-senatu-upp-kadencja-2016-2020-0

Podczas obrad Senat podjął kilka istotnych uchwał.

Pierwsza z nich dotyczyła nadania – na wniosek Rady Wydziału Leśnego - prof. dr. hab. Hubertowi Hasenauerowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

W dalszej kolejności podjęto uchwałę w sprawie wytycznych dla rad wydziałów dotyczących dostosowywania programów studiów prowadzonych na UPP do wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Następnie, procedowano i przyjęto uchwałę zmieniającą dotychczasową uchwałę nr 149/98 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 16 grudnia 1998 r. w sprawie

utworzenia na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt kierunku studiów dziennych biologia ze specjalnością biologia stosowana w ten sposób, że w jej tytule oraz treści słowa „biologia ze specjalnością biologia stosowana” zastępuje się słowami: „biologia stosowana”.

 

W dalszej części posiedzenia uchwalono powołanie na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach anglojęzycznego kierunku studiów Animal Production Management na poziomie drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, w formie studiów stacjonarnych. Podjęto także uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne studia drugiego stopnia, na nowo utworzony kierunek na rok akademicki 2019/2020.

 

Kolejne podjęte uchwały dotyczyły: zniesienia kierunku dietetyka na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym, prowadzonego na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu; utworzenia na tym wydziale kierunku studiów dietetyka na poziomie pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim oraz określenia warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na nowo utworzony kierunek dietetyka, na rok akademicki 2019/2020.

 

Po przedstawieniu pozytywnej opinii przez Przewodniczącego Senackiej Komisji do Spraw Studiów podjęto uchwały o: utworzeniu na Wydziale Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej kierunku studiów geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny na poziomie pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim oraz w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia, na nowo utworzony kierunek geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny, na rok akademicki 2019/2020.

 

Kolejna podjęta uchwała dotyczyła zmiany uchwały nr 12/2016 Senatu z dnia 26 października 2016 r. w sprawie  powołania Rady ds. Zakładów Doświadczalnych w ten sposób, że w miejsce dr hab. Karoliny Szulc powołano dr hab. Ewę Skrzypczak.

 

Dalsze uchwały dotyczyły wygaśnięcia mandatów członków Senatu - studentów oraz prośby do samorządu studenckiego o przeprowadzenie wyborów uzupełniających.  

 

Na koniec podjęta została uchwała w sprawie: przyjęcia przez Senaty Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu wspólnej uchwały z okazji 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego. Uchwała ta zostanie przyjęta przez aklamację na uroczystym posiedzeniu Senatów czterech uczelni obchodzących Jubileusz 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego 7 maja br.

 

Wszystkie uchwały podjęte podczas XXVII posiedzenia Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dostępne są na stronie internetowej UPP. 

 

Grażyna Adamczyk
Dział Marketingu i KOmunikacji

Fot.: źródło www.facebook.com/wtdpoznan

 

WYDZIAŁY